Miksi aineistonhallintaa ja jatkokäyttöä?

Miksi aineistonhallintaa ja jatkokäyttöä?

Tutkimusaineistojen aineistonhallinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkimusaineistot (data) ja niihin liittyvä kuvaileva tieto (metatieto, metadata) on luotu, tallennettu ja järjestetty siten, että aineiston säilyy käyttökuntoisena ja luotettavana ja että tietosuoja ja tietoturva on varmistettu aineiston koko elinkaaren ajan.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on edistänyt yhteiskuntatutkimuksen aineistojen avoimuutta.

Lue lisää

Aineistonhallinnan suunnittelu

Aineistonhallinnan suunnittelu

Aineistonhallintasuunnitelma on osa tutkimussuunitelmaa. Suunnitelmaa voi täydentää tutkimushankkeen alettua ja sen aikanakin, joskin tärkeimmät suuntaviivat ja periaatteet täytyy miettiä jo ennen projektin alkua ja viimeistään ennen aineiston keräämistä.

Aineistonhallinnan suunnittelun tarkoitus on varmistaa, että tutkimusaineistojen suhteen noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä, että tutkimusaineisto ei vaarannu missään vaiheessa ja että informoitu jatkokäyttö on mahdollista.

Lue lisää

Sopimukset ja oikeudet

Sopimukset ja oikeudet

Tekijänoikeuksista säädetään Tekijänoikeuslaissa. Lailla turvataan tekijän taloudellisia ja moraalisia oikeuksia teokseensa. Kun tutkimushankkeeseen osallistuu useita tutkijoita, on tarpeellista sopia tutkijoiden välisistä suhteista. Tekijänoikeudesta on keskeistä erottaa teoskappaleeseen kohdistuva omistusoikeus. Selkeät, ennakolta sovitut pelisäännöt luovat yhteisymmärrykseen perustuvan toimintaympäristön. Tekijänoikeuksien ja omistusoikeuden siirtymisestä sopiminen on keskeinen tapa varmistaa, että aineistoja saa käyttää halutulla tavalla.

Lue lisää

Informointi henkilötietojen käsittelystä

Informointi henkilötietojen käsittelystä

Tutkittavien informoiminen henkilötietojen käsittelystä on keskeinen osa läpinäkyvyyden periaatetta. Informoinnin perusteella tutkittavien tulee ymmärtää, kuinka heitä koskevia henkilötietoja kerätään, käytetään, luovutetaan, säilytetään ja muulla tavoin käsitellään.

Jos aineisto sisältää tunnistetietoja, informaation sisältö määrittää tutkimusaineiston kohtalon: voiko tutkija itse tai hänen kollegansa käyttää aineistoa tutkimuksen päätyttyä, voiko aineiston arkistoida vai onko aineisto hävitettävä heti tutkimuksen tulosten oikeellisuuden tarkastamisen jälkeen.

Lue lisää

Tiedostoformaatit ja ohjelmistot

Tiedostoformaatit ja ohjelmistot

Tiedostoformaatit (tiedostomuodot) ja ohjelmistot uusiutuvat koko ajan. Mitään yhtä pätevää tiedostoformaattia tai ohjelmaa ei ole. Ainakin yksi tiedostokopio kannattaa aina tallentaa jossain sellaisessa formaatissa, joka on yleisesti käytössä ja jota useat eri ohjelmistot tukevat tai joka on kokonaan riippumaton ohjelmistoista. Tällöin todennäköisyys sille, että tiedosto pystytään lukemaan tulevaisuudessakin, kasvaa.

Lue lisää

Kvantitatiivisen datan käsittely

Kvantitatiivisen datan käsittely

Kvantitatiivisen tutkimusaineiston datatiedosto on tyypillisesti havaintomatriisi, jossa yksi rivi vastaa yhtä havaintoa ja yksi sarake yhtä muuttujaa. Datan analysointiin tarvitaan tilasto-ohjelmisto ja vähintään perustiedot tilastotieteestä ja kvantitatiivisista menetelmistä.

Yhteiskuntatieteissä empiiriset kvantitatiiviset aineistot kerätään yleensä erilaisina kyselyinä. Tällöin havaintoyksikkönä (tilastoyksikkönä) on useimmiten henkilö, ja havaintomatriisin muuttujat edustavat kyselyvastauksia. Havaintomatriiseja kutsutaan myös mikrodataksi tai numeeriseksi dataksi.

Lue lisää

Kvalitatiivisen datan käsittely

Kvalitatiivisen datan käsittely

Kvalitatiiviset tutkimusaineistot voivat sisältää monenlaista tutkimusmateriaalia. Kvalitatiivisia tutkimusaineistoja ovat esimerkiksi haastattelulitteraatiot, ääni- ja kuvatallenteet, etnografiset kenttäpäiväkirjat ja erilaiset kirjoitusaineistot.

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoidaan pääasiassa tekstimuotoista aineistoa. Lisäksi arkistoimme tutkimuksen empiiriseksi aineistoksi otettuja valokuvia ja äänitallenteita, mikäli arkistointiin on tallenteilla esiintyvien henkilöiden lupa.

Lue lisää

Tunnisteellisuus ja anonymisointi

Tunnisteellisuus ja anonymisointi

Henkilötietolain mukaisesti tunnisteellisia aineistoja voi käyttää tieteelliseen tutkimukseen, jos se on tarkoituksenmukaista, suunniteltua ja asiallisesti perusteltua. Suunniteltaessa tutkimusaineiston anonymisointia, ei lähtökohdaksi tarvitse ottaa tasoa, jolla julkaisuissa voidaan esittää tutkittavia koskevia tutkimustuloksia.

Voi olla sekä tutkimuksellisesti että eettisesti perusteltua esittää tutkimusteksteissä tutkittavat omilla nimillään. Tunnistettavuudesta tulee sopia tutkittavien kanssa. Tunnistetietoineen julkaistavien tutkimusten aineistoja ei anonymisoida.

Lue lisää

Aineiston kuvailu ja metadata

Aineiston kuvailu ja metadata

Tutkimusaineiston sisällön, keruun ja muuttujien huolellinen kuvailu on edellytys aineiston käyttökelpoisuuden säilymiselle. Ilman kuvailevaa tietoa eli metadataa tutkimusaineisto on vain merkityksetön kokoelma yksittäisiä tiedostoja, numeroita ja merkkejä. Lisäksi hyvin tehty kuvailu helpottaa tutkimusaineiston löytämistä. Tutkimusaineiston perustietojen huolellinen ja kattava kuvaus (esimerkiksi julkaisun liitteessä) on tärkeä luotettavuuden osoitus myös tutkimustulosten raportoinnissa.

Kun aineisto on luetteloitu, siihen voi helposti myös viitata.

Lue lisää

Fyysinen säilytys

Fyysinen säilytys

Tutkimushankkeen kestäessä aineiston säilytyksestä ja käyttökuntoisuudesta vastaa yleensä hanke itse. Arkistointi ajoittuu tyypillisesti hankkeen jälkeiseen aikaan, jolloin vastuu aineistosta siirtyy esimerkiksi tutkimusorganisaatiolle, yliopistolle tai arkistointiin erikoistuneelle yksikölle, kuten tietoarkistolle. Tietoarkistoon aineiston voi tosin tallentaa jo hankkeen aktiivivaiheessa ja sopia, että tiedot julkistetaan vasta hankkeen päätyttyä.

Tutkijoilla ja tutkimusryhmillä tulisi olla perustiedot siitä, mitä tutkimusaineiston fyysinen säilyttäminen ja sisällön säilyttäminen käyttökelpoisena vaativat.

Lue lisää

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10