KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV

Operationalisointi

Tieteellisessä tutkimuksessa tarvitaan teoreettisia käsitteitä ja niiden empiirisiä vastineita. Luonnontieteissä ja määrällisessä tutkimuksessa puhutaan operationalisoinnista, joka tarkoittaa teoreettisten käsitteiden muuttamista empiirisesti mitattavaan muotoon. Laadullisessa tutkimuksessa ei puhuta varsinaisesti operationalisoinnista, saati mittaamisesta. Silti myös laadullisessa tutkimuksessa täytyy teoreettisille käsitteille löytyä jonkinlainen empiirinen vastine, jotta asiaa voidaan ylipäätään empiirisesti tutkia. Tutkimusaineistoa kerätessään tutkija joutuu siis miettimään, kuinka kerätä havaintoja teoreettisista käsitteistä ja kääntää nämä teoreettiset käsitteet kielelle, jota tutkittavatkin ymmärtävät. (Eskola & Suoranta 1998, 75-78.)

Esimerkiksi johtajuus on teoreettinen käsite, jota on mahdotonta tutkia sellaisenaan. "Tutkin johtajuutta" saa väistämättä aikaan lisäkysymyksiä: mitä oikeastaan tutkit, miten ja miltä kannalta? Jos tutkimusaiheeksi määritellään johtajuus, on tarkennettava, mitä tarkasti ottaen ollaan tutkimassa – mitä johtajuudella tarkoitetaan, mistä johtajuuteen liittyen ollaan kiinnostuneita. Esimerkiksi työntekijöiden kokemukset oikeudenmukaisesta johtajuudesta ovat jo selvästi helpommin lähestyttävissä olevia asioita kuin pelkästään johtajuus. Vastaavasti empiirisiä vastineita kaipaavia, monia aloja yhdistäviä ja suosittuja tutkimusaiheita ovat mm. työmotivaatio, työtyytyväisyys ja työstressi, jotka kaikki tarvitsevat huolellista määrittelyä, analysoimista ja aukipurkamista ennen kuin niitä voidaan tutkia. On siis pohdittava, mitä kyseinen käsite pitää sisällään ja miten siitä voidaan saada tietoa. Mitä ja miten esimerkiksi haastateltavilta kysytään, kun halutaan saada tietoa kiinnostuksen kohteena olevasta ilmiöstä?

Katso myös

» Pohdittavaa

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD