Teksti: Kaisa Järvelä

Eurooppalainen Data without Boundaries -projekti tuli päätökseen

Neljässä vuodessa syntyi malli sähköisestä palvelukeskuksesta, joka kokoaisi eurooppalaiset viralliset tilastoaineistot ja niiden metatiedot yhdelle helppokäyttöiselle verkkosivustolle. Lisäksi DwB loi tutkijoiden käyttöön uuden eurooppalaisiin tilastoaineistoihin keskittyvän metatietopalvelun CIMESin ja uudisti Saksan tietoarkiston ylläpitämän metatietopalvelun MISSYn.

Data without Boundaries- eli DwB-projekti lähti liikkeelle havainnosta, että virallisia tilastoaineistoja on kautta Euroopan vaikeaa saada tutkimuskäyttöön. Euroopan unionin rahoittaman projektin tarkoituksena oli parantaa kansallisten tilastovirastojen keräämien virallisten aineistojen saatavuutta ja sitä kautta lisätä aineistojen tutkimuskäyttöä sekä kansallisella tasolla että Euroopan maiden välillä.

Projektiin osallistui asiantuntijoita yhteensä kahdestakymmenestäyhdeksästä eurooppalaisesta tilastovirastosta, tietoarkistosta ja yliopistosta. Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta mukana oli muun muassa informaatikko Helena Laaksonen. Nelivuotinen projekti tuli päätökseen 30. huhtikuuta.

— Projektin alussa kartoitettiin esimerkiksi, millaisia virallisia tilastoaineistoja missäkin maassa ylipäänsä on saatavilla ja millä ehdoilla, Helena Laaksonen kertoo.

Virallisten tilastoaineistojen tutkimuskäyttö on ollut Euroopassa haastavaa monesta syystä. Eri maissa kerättyjen aineistojen löytäminen on ollut tutkijalle vaikeaa, koska aineistot ja niiden kuvailutiedot ovat monessa maassa olleet vain tilastovirastojen hallussa. Lisäksi aineistojen kuvailutiedot ovat usein olleet saatavilla vain kulloisenkin maan kansallisella kielellä.

— Lupien saaminen tilastoaineistojen jatkokäyttöön on joka maassa hankalaa. Vielä vaikeampaa on, että aineistoja saisi liikutettua yli valtioiden rajojen, Laaksonen kertoo.

Osassa maista tilastovirastot myöntävät käyttölupia sekä opiskelijoille että tutkijoille, osassa pelkästään tutkijoille. Maakohtaista vaihtelua on myös siinä, lasketaanko tutkijoiksi esimerkiksi tohtoriopiskelijat vai ainoastaan yliopiston palkkalistoilla työskentelevät tutkijat. DwB-projektin ansiosta eri maiden yksilöllisistä käytännöistä on päästy nyt ainakin jonkinlaiseen kokonaiskäsitykseen.

Euroopan-laajuinen tilastoaineistopalvelu kaipaa jatkokehittäjää

DwB-projektin aikana syntyi malli sähköisestä tilastoaineistopalvelusta, joka ratkaisisi suuren osan niistä ongelmista, jotka nyt estävät tilastoaineistojen tutkimuskäytön. Euroopan-laajuisen digitaalisen tilastoaineistopalvelun (Service Centre for Official Statistics) ideana on, että eurooppalaisten tilastovirastojen kokoamat aineistot metatietoineen ja tutkimusraportteineen löytyisivät kootusti yhden sivuston kautta. Tilastoaineistojen lisäksi palvelu tarjoaisi tutkijoiden käyttöön myös alustoja, joilla olisi mahdollista keskustella tutkimuksesta ja jakaa tutkimustyökaluja.

Service Centre for Official Statistics -palvelun kehittäminen päättyi DwB-projektin myötä, mutta toiveena on, että esimerkiksi CESSDA ja Eurostat innostuisivat jatkamaan sen kehittämistä toimivaksi ja ajantasaisesti päivittyväksi sovellukseksi.

Projektin aikana syntyi myös uusi metatietopalvelu, ranskalaisen CASDin ylläpitämä CIMES. Lisäksi rakennettiin uusi versio Saksan tietoarkisto Gesisin ylläpitämästä metatietopalvelusta MISSYstä. Molempien palveluiden perusajatuksena on tarjota eurooppalaisista tilastoaineistoista yhdenmukaisesti muotoiltua metatietoa sekä aineistojen saatavuuteen ja käyttöehtoihin liittyvää informaatiota.

CIMESistä löytyy kuvailu- ja saatavuustietoja eri maiden virallisten tilasto-organisaatioiden aineistoista. MISSYssä on metatiedot joukosta Eurostat-tilastojen aineistoja. Tällä hetkellä saatavilla on tiedot viidestä eurooppalaisesta yhdistetystä aineistosta, ja lähiaikoina palvelu täydentyy vielä kolmen aineistokokonaisuuden tiedoilla.

Seminaarit houkuttelivat osapuolia yhteistyöhön

Yksi DwB-projektin keskeisistä tavoitteista oli parantaa yhteistyötä tilastoinstituuttien ja tietoarkistojen välillä. Monessa maassa yhteistyön rakentaminen alkoi aivan alkutekijöistä. Tietoarkistojen osallistuminen kansallisten tilastoaineistojen jakeluun on koko Euroopassa ollut hyvin harvinaista. Muutamissa maissa tietoarkistot ovat tarjonneet tilastoaineistojen kuvailu- ja saatavuustietoja.

— Suurin osa kansallisten tilastokeskusten ja tietoarkistojen edustajista ei kuitenkaan ollut ennen DwB-projektin alkua keskenään juuri missään tekemisissä, Helena Laaksonen kertoo.

DwB organisoi tilastoinstituuttien ja tietoarkistojen edustajille muun muassa kaksi työpajaseminaaria, joissa osapuolet pääsivät yhdessä etsimään tapoja yhteistyösuhteiden luomiseen ja kehittämiseen.

Tutkijoiden suuntaan DwB pyrki markkinoimaan tilastoaineistoja järjestämällä aiheesta kursseja ja organisoimalla käyttäjäkonferensseja.

Tärkeimmät projektin aikana järjestetyt tapahtumat olivat kaksi suurta European Data Access Forum -seminaaria. Seminaareista jälkimmäinen esitteli DwB:n tuloksia Luxembourgissa viime maaliskuussa. Suurin osa seminaarin alustuksista löytyy edelleen DwB-projektin verkkosivuilta sekä PDF- että äänitiedostoina, ja ne ovatkin paras kanava löytää kootusti lisätietoa kaikista DwB-projektin tuloksista.

Lisätietoja

Creative Commons -lisenssi