KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

2.3.1 Tutkimusongelmat

Tutkimusaiheen valitsemisen ja teoriaan perehtymisen jälkeen olisi aika pohtia, mitä itse asiassa aiheeseen liittyen haluaa tietää. Usein aloitteleva opinnäytteen tekijä haluaa tutkia aihetta, joka on aivan liian laaja sellaisenaan. Aihetta täytyy rajata, sillä kaikkea ei voi saada mahtumaan yhteen tutkimukseen. Mahdollisimman tarkkojen tutkimusongelmien asettamisen jälkeen ajatus suuntautuu paremmin siihen, mitä itse asiassa on tarkoitus tutkia, ja työskentely helpottuu.

Vaikka tutkimusongelmat muuttuisivatkin matkan varrella (mikä on hyvin mahdollista; usein ongelmat kristallisoituvat vasta tutkimusprosessin edetessä), on niillä silti tärkeä tehtävänsä pitää tutkimus kasassa ja estää tutkijaa lankeamasta tutkimuksen kannalta epäolennaisille sivupoluille. Hyvä yleisohje on välttää pintaraapaisua jostakin laajasta ilmiöstä ja pyrkiä sen sijaan perusteellisempaan jonkin kapeamman osa-alueen tarkasteluun. Laadullisessa tutkimuksessa ongelmanasettelu on yleensä melko joustavaa ja joissakin tilanteissa ei edes ole tarpeellista määritellä pikkutarkkoja tutkimusongelmia, vaan asettaa tutkimukselleen yleisluontoisempi tutkimustehtävä.

Hyvää tutkimusongelmaa on vaikea määritellä, mutta muodoltaan se on yksiselitteinen ja selkeä. Se sisältää kysymyksen tai kysymysten muodossa kiteytyksen siitä, mitä aiheesta halutaan tutkia ja tietää. Laadullisissa tutkimuksissa, jossa usein tutkimuksen tavoitteena on jonkin ilmiön kuvaaminen ja ymmärtäminen, tutkimusongelmat ovat yleensä mitä- ja miten-kysymyksiä, mutta tämä ei tarkoita, etteikö laadullisessa tutkimuksessa olisi muuntyyppisiä, muita kysymyssanoja sisältäviä kysymyksiä. Pääasia on, ettei laadullisessa tutkimuksessa pyritä havainnoimaan määrällisesti kausaliteettia, syy-seuraussuhteita - ellei mukaan sitten oteta määrällistä otetta tarkoituksella.

Esimerkkejä tutkimuskysymyksistä (ks. tarkentavia kysymyksiä ja tietoja linkeistä):

Katso myös

» Pohdittavaa

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD