KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

2.3.2 Menetelmät ja aineisto

Menetelmiä voidaan ajatella olevan niin aineistonkeruu- kuin analyysimenetelmienkin. Menetelmävalinnat tulisi tehdä tutkimusongelman pohjalta, joten menetelmiä harkittaessa on pohdittava, millaista tietoa tarvitaan ja millä keinoin sitä voi parhaiten tavoittaa. Erilaisiin menetelmiin perehtyminen on oleellista, jottei tutkimusta tehtäisi esimerkiksi intuition ("tuo on varmaan hyvä metodi") tai kuulopuheen ("joku kuulemma oli tehnyt jonkun haastattelun, joka oli kai onnistunut aika hyvin") pohjalta.

Laadullisen tutkimuksen aineistoista ja niiden keruumenetelmistä on kerrottu tarkemmin omassa luvussaan, samoin analyysiin pureudutaan oman otsikkonsa alla. Tässä yhteydessä nostetaan esille muutamia laadullisen tutkimuksen menetelmällisiä lähtökohtia ja pohdinnan aiheita.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD