Teksti: Jarkko Päivärinta | Kuvat: Nadja Laine ja Jarkko Päivärinta

Kansainväliset barometrit avaavat ikkunan maailmalle – Latinobarometri seuraa eurobarometrin jalanjälkiä

Euroopan komission rahoittamat Eurobarometri-kyselyt ovat pitkään olleet tärkeä tietolähde kartoitettaessa EU-maiden asukkaiden asenteita ja mielipiteitä. Hyvät kokemukset 1970-luvun alussa syntyneestä Eurobarometristä ovat innoittaneet vastaavia hankkeita myös Euroopan ulkopuolella. Niistä vanhin on Latinalaisessa Amerikassa kerättävä Latinobarometri.

Erilaisia Eurobarometrin sisarbarometrejä on syntynyt 1990-luvun puolivälistä alkaen jo useaan maanosaan. Eurobarometrin jälkeen vanhimmat ja vakiintuneimmat barometrit ovat Latinalaisessa Amerikassa kerättävä Latinobarometri ja Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa kerättävä Afrobarometri. Vastaavia barometrejä kerätään lisäksi ainakin Aasiassa ja Arabimaissa.

Eri maanosissa kerättävät kansalaisbarometrit ovat hyödyllisiä työkaluja paitsi tarkasteltaessa kunkin maan tai alueen sisällä ilmeneviä asenteita ja alueilla vaikuttavia ilmiöitä myös vertailtaessa eri maanosista saatuja vastauksia toisiinsa. Eurobarometrin sisarbarometreistä laajin ja vakiintunein on hiljattain viidentoista vuoden iän saavuttanut Latinobarometri.

kuvituskuva

Latinobarometri kerätään joka vuosi

Latinobarómetro, suomalaisittain Latinobarometri, on vuosittain kerättävä kyselytutkimus, jossa kartoitetaan Latinalaisen Amerikan maissa asuvien ihmisten asenteita, arvoja, yhteiskunnallista käyttäytymistä sekä sosiaalisia ja poliittisia mielipiteitä. Vuosittain kerättävä aineisto käsittää noin 20 000 haastattelua, jotka tehdään 18 eri maassa. Maakohtaiset otokset ovat 1000–1200 henkilöä ja tutkimuksen piirissä asuu yhteensä noin 500 miljoonaa ihmistä. Latinobarometrit noudattavat pitkälti Eurobarometreistä tuttua rakennetta, sisältäen kuitenkin myös alueelle ominaisia yksittäisiä kysymyksiä ja teemoja. Jokaisessa Latinobarometrissä on vuosittain vaihtuvan teeman ohella sarja kysymyksiä, jotka toistuvat vuodesta toiseen. Toistettavat kysymykset mahdollistavat pitkittäisvertailun ja aikasarjojen muodostamisen. Vuosittain toistuvia teemoja ovat esimerkiksi demokratia, rikollisuus, työllisyys, asuminen, köyhyys, ympäristö, luottamus instituutioihin, talous ja alueellinen integraatio.

Tukea Euroopan unionilta

Latinobarometri-kyselyitä koordinoi ja aineistoa jakelee Santiagossa Chilessä toimiva voittoa tavoittelematon järjestö Corporación Latinobarómetro.
– Latinobarometri syntyi ottamalla mallia Eurobarometristä, jolta on omaksuttu metodologia ja käytännöt. Projekti alkoi vertailemalla muutamia alueen maita keskenään, mutta alueen muiden maiden vaatimuksesta 17 maata oli mukana vuonna 1996, ja Dominikaaninen tasavalta tuli mukaan vuonna 2004, selostaa Latinobarómetron tutkija Carlos Macuada tutkimuksen alkutaivalta.

Nopeasti laajentunut Latinobarometri sai Euroopan unionilta paitsi teknistä, myös taloudellista tukea.
– Euroopan unioni oli projektin alkuvaiheessa tärkeä rahoittaja, Macuada sanoo. Nykyisin Latinobarometrin rahoitus tulee usealta eri toimijalta.

Tutkimuksen rahoittajia ovat monet aluetta tutkivat tahot, kuten Latinalaisen Amerikan kehityspankki (BID), Amerikan valtioiden järjestö (OEA) ja Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNDP), sekä yksittäiset valtiot.

Alueen maista vain Kuuba on toistaiseksi jäänyt Latinobarometrin ulkopuolelle. Vaikka Kuuba on hitaasti avautumassa, ei Macuada ole liian toiveikas sen nopean mukaantulon suhteen.
– Epäilemättä olisi suuri etu saada Kuuba mukaan Latinobarometriin, mutta se on asia joka on omien vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella.

Mahdollisuus maanosien väliseen vertailuun

Niin Latinobarometri kuin muutkin alueelliset barometrit ovat rikkaita aineistovarantoja myös kohdealueensa ulkopuoliselle tutkijalle. Koska alueellisten barometrien kysymysrakenteet ovat pitkälti rinnakkaisia Eurobarometrin kanssa, on niitä mahdollista käyttää maanosien väliseen vertailuun. Vastaavasti kansainvälisten barometrien avulla on mahdollista päästä käsiksi sellaisiin alueella vaikuttaviin ilmiöihin tai ongelmiin, joita muutoin olisi samassa laajuudessa vaikea kartoittaa.

Latinobarometri on yhdessä muiden Eurobarometrin rinnakkaisbarometrien kanssa osallisena hankkeessa, jota kutsutaan Globalbarometriksi. Hankkeen tarkoituksena on lisätä barometrien välistä vertailtavuutta ja luotettavuutta. Tällä hetkellä mukana Globalbarometrissä ovat Latinobarometrin lisäksi Aasian barometri, Afrobarometri ja Arabibarometri. Tulevaisuudessa yhteistyö on laajenemassa ja mukaan lienee tulossa ainakin Karibian barometri.

kuvituskuva

Chileläisessä seinäkirjoituksessa tiedotusvälineiden julistetaan olevan manipulaatiovälineitä. Kuva aineistosta FSD2674. (Kuvaaja: Nadja Laine)

Alueelliset barometrit toimivat hyvänä ikkunana eri yhteiskuntiin ja niissä asuvien ihmisten arkeen, kokemuksiin ja asenteisiin. Valitettavan usein Euroopan ulkopuoliset barometrit kuitenkin jäävät vain kyseisiin alueisiin erikoistuneiden tutkijoiden, poliitikkojen tai erilaisten instituutioiden ja järjestöjen käyttöön. Näin siitäkin huolimatta, että esimerkiksi Latinobarometrit sopivat yhtä hyvin aineistoksi niin perinteiselle yhteiskuntatieteilijälle kuin Latinalaisen Amerikan tutkijalle. Käytettävyyttä lisää se, että aineistot ovat yleensä aina saatavilla alkuperäiskielen lisäksi englanniksi.

Haasteena käyttäjäpiirin laajentaminen

Macuada näkee Latinobarometrin suurimpia tulevaisuuden haasteita olevan juuri kyselyaineistojen käyttöasteen lisääminen.
– Epäilemättä yksi tulevaisuuden päämääristä on tuotetun datan levittäminen yhä laajemmalle yleisölle. Tutkimustulokset ovat saatavilla niin englanniksi kuin espanjaksi, joten kielikysymys ei ole ongelma latinalaisamerikkalaisen todellisuuden ymmärtämiseksi. Toivottavaa onkin, että niin Latinobarometri kuin muutkin barometrikyselyt löytäisivät tiensä yhä useammin myös suomalaisten tutkijoiden käyttöön.

Latinobarometri-tutkimukset ovat ladattavissa kahta viimeisintä vuotta lukuun ottamatta maksutta Latinobarometrin omien verkkosivujen kautta. Aineistot ovat saatavissa kolmessa eri formaatissa ja käytettävissä kaikilla yleisimmillä tilasto-ohjelmilla.

Lisätietoja