KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Laatikko-jana - SPSS-harjoitus 1

Jos olet ensimmäistä kertaa aloittamassa SPSS-harjoitusta MOTV-ympäristössä, on ennen varsinaisen harjoituksen tekemistä syytä tutustua opiskeluohjeisiin.

Esimerkkiaineistona on osa Suomessa vuonna 1996 kerätystä World Values Survey -aineistosta, osaWVS.
Havaintoaineiston hakemisesta SPSS-ohjelmaan on erilliset ohjeet.

Monen muuttujan vierekkäiset laatikko-jana -kuviot eli box plot -kuviot

» osaWVS-aineisto | Harjoitusaineistot

Lapsiluku ja ihanteellinen lapsiluku ovat kaksi erillistä muuttujaa, joiden jakaumia tässä harjoituksessa halutaan verrata laatikko-jana -esityksen avulla.

Valitse Graphs - Legacy Dialogs - Boxplot... . Nyt tehdään "yksinkertaiset" (Simple) laatikko-jana -kuviot kahdelle eri muuttujalle. Valitse siis Summaries of Separate variables. Hyväksy valintasi Define-painikkeella.

Boxplot-valikko

Siirrä Boxes Represent -laatikkoon muuttujaluettelosta muuttujat:

V90 Onko Teillä lapsia? JOS ON: Kuinka monta lasta? ja
V91 Mikä on mielestänne perheen ihanteellinen lapsilukumäärä - kuinka monta lasta, vai eikö ollenkaan lapsia?

Boxes Represent-laatikko

Options-määrityksissä ei tarvitse käydä, sillä puuttuvalla tiedolla ei ole merkitystä kahden erillisen muuttujan laatikko-jana -kuvioita tarkasteltaessa.

Hyväksy valinnat OK-painikkeella.

Saitko tämänkaltaisen kuvion? Miten tulkitset sitä?

Muokkaamaton laatikko-jana -kuvio

  • Kuvioista voi päätellä, että ihanteelliset lapsiluvut ovat yleensä ottaen suurempia kuin todelliset. Vähintään neljänneksellä vastanneista ei ole yhtään lasta ja kuitenkin lapsettomuus on ihanteena poikkeus.
  • Tämän kuvion avulla ei voi tarkastella näiden muuttujien välistä riippuvuutta, vaan tarkoituksena on vertailla niiden jakaumia.

Poikkeavat havainnot (ympyrät ja tähdet)

Poikkeava havainto on sellainen muuttujan arvo, joka poikkeaa suuresti havaittujen arvojen valtaenemmistöstä. Poikkeavilla arvoilla voi olla merkittävästi vääristävä vaikutus käytettyihin tilastollisiin tunnuslukuihin. Tästä syystä ohjelma merkkaa poikkeavia havaintoja (outlier) eri merkeillä (tässä ympyrä ja tähti). Merkki muuttu sen mukaan, mitä suurempi poikkeama on. Luvut poikkeavien havaintojen vieressä ovat niiden rivien numeroita, joilla kyseiset havainnot ovat matriisissa. Niillä ei ole mitään informaatioarvoa, joten ne kannattaa poistaa.

Kaksoisklikkaa kuviota, jolloin pääset SPSS Chart Editor -ikkunaan muokkaamaan sitä.

Voit tehdä kuviosta vaikkapa tällaisen:

Muokattu laatikko-jana -kuvio

Laatikko-jana -kuvioiden tulkinnasta on kirjoitettu kuvioita käsittelevässä tekstissä tietovarannon menetelmäosiossa.


viimeksi päivitetty 2012-11-23

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD