KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

6.1 Millaista aineistoa ja miten?

Aineistonkeruumenetelmän valintaa ohjaa se, millaista tietoa etsitään - millaisen aineiston voidaan ajatella parhaiten tarjoavan näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia asetettuun tutkimustehtävään ja määriteltyihin ongelmiin. Kun on selvillä se, mitä aikoo tutkia, on aika pohtia tarkemmin menetelmää, jolla saisi kerättyä tutkimusongelman kannalta relevanttia aineistoa.

Mistä sitten voi tietää, mikä aineistonkeruun tapa soveltuisi juuri omaan tutkimukseen? Aineistonkeruumenetelmän valitseminen ei ole mitenkään yksinkertaista. Samoja tutkimustehtäviä ja -ongelmia voidaan lähestyä hyvinkin eri tavoin, eikä yhtä ainoaa oikeaa tai sopivaa menetelmää ole olemassa. Kyse on näkökulman valitsemisesta – tai useiden yhdistämisestä, triangulaatiosta. On myös hyvä muistaa, että valmiitakin aineistoja on olemassa.

Tutkimusaineiston hankintaa suunnitellessa on huomioitava esimerkiksi käytettävissä oleva aika ja taloudelliset resurssit. Jos kyseessä on ensimmäinen opinnäytetyö, ei kannata ryhtyä tekemään vuosia kestävää ja myös rahaa vievää pitkittäistutkimusta. Toisinaan aineiston hankintaan kulutetaan runsaasti aikaa ja voimavaroja, mutta tämän jälkeen väsähdetään. Tällöin aineistoon tutustuminen ja sen analysoiminen saattaa jäädä hyvin vaillinaiseksi. Aineiston keruun suunnittelussa omien taitojen arvioiminen on tärkeää: mihin kykenen, mitä jo hallitsen ja mitä pystyn oppimaan kyetäkseni tekemään tutkimuksen?

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD