KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Muuttujien muunnokset - SPSS-harjoitus 1

Jos olet ensimmäistä kertaa aloittamassa SPSS-harjoitusta MOTV-ympäristössä, on ennen varsinaisen harjoituksen tekemistä syytä tutustua opiskeluohjeisiin.

Tässä harjoituksessa käytetään havaintoaineistona vuoden 1996 World Values Survey-tutkimuksen Suomen osa-aineistoa.
Havaintoaineiston hakemisesta SPSS-ohjelmaan on erilliset ohjeet.

Iän laskeminen syntymävuosimuuttujasta

» osaWVS-aineisto | Harjoitusaineistot

Alkuperäisessä aineistossa on sekä
syntymävuosimuuttuja (v215) "Olkaa hyvä ja kertokaa minulle syntymävuotenne."
 että ikämuuttuja (v216) "Olette siis ... vuotias?".

Usein kuitenkin on tiedossa ainoastaan syntymävuosi ja silti halutaan tarkastella ikää. On tarkoituksenmukaisempaa tallentaa aineistoon syntymävuosi kuin ikä, sillä syntymävuosi pysyy samana, mutta ikä muuttuu. Iän laskemiseksi on siis määrättävä vuoden tarkkuudella se hetki, jolloin ikä lasketaan. Tässä harjoituksessa se on aineiston keräämisvuosi 1996, jolloin haastattelut on tehty.

Ikä voidaan laskea syntymävuoden perusteella vuoden tarkkuudella, mikä tutkimuksissa on yleensä riittävä tarkkuus. Useissa tilanteissa voi olla jopa perustellumpaa, että samana vuonna syntyneet katsotaan samanikäisiksi.

Syntymävuoden laskemisen syntaksi, siis sitä vastaavat SPSS-käskyt, kannattaa tallentaa, sillä niistä voidaan myöhemmin helposti tarkistaa, miten ikä laskettiin. Joskus voi myös tulla eteen tilanne, jossa toiminto joudutaan toteuttamaan myöhemmin uudelleen.

Ennen laskutoimituksen tekemistä, avaa osaWVS-aineistoon liittyvä syntaksi-tiedosto (esim. WVSsyntaksit.SPS), jos sellainen on jo olemassa. Se on, jos olet tallentanut syntaksit jossakin aikaisemmassa harjoituksessa. Jos et muista, mihin ja mille nimelle syntaksitiedosto on tallennettu tai sitä ei ole olemassa, voit jatkaa tätä harjoitusta. Syntax Editor -ikkuna avataan myöhemmin. Aiemmin tallennetun syntaksitiedoston avaus: File - Open - Syntax... .

Valitse Transform-valikosta Compute Variable...
Jos olet tällä istunnolla jo käyttänyt tätä toimintoa, klikkaa ensimmäiseksi Reset-painiketta, jolla varmistat, että kaikki aikaisemmat määritykset häviävät.

Kirjoita Target Variable: -laatikkoon ikämuuttujan nimeksi ika96.

Compute Variable -taulu

Type & Label... -painikkeella avautuu taulu, johon voidaan kirjoittaa muuttujanimelle selite. Tähän kirjoitettu teksti tulee näkymään kuvioissa ja taulukoissa. Alemmassa Type-laatikossa muuttuja määritellään oletusarvon mukaan numeeriseksi (Numeric). Kirjoita Label-laatikkoon 'Ikä' ja palaa Continue-painikkeella takaisin laskutoimituksen tekoon.

Muuttujanimen selitteen antaminen

Numeric Expression: -kenttään kirjoitetaan laskulauseke. Jotta laskutoimitus onnistuisi, on tiedettävä, kuinka monella numerolla syntymävuosi on alun perin tallennettu.

Ellet muista sitä, voit tarkistaa sen useilla tavoilla - esimerkiksi tulostamalla syntymävuoden frekvenssit:

  • Jätä Compute Variable -taulu auki. Valitse Data Editor -ikkunan valikoista Analyze - Descriptive Statistics - Frequencies...
  • Siirrä muuttujaluettelosta syntymävuosi (v215) Variable(s): -laatikkoon ja hyväksy OK-painikkeella.
  • Output-ikkuna avautuu ja siinä olevasta frekvenssitaulusta voi todeta, että syntymävuosi on koodattu kahdella numerolla.
  • Sulje Output-ikkuna.

Syntymävuosi kannattaa jo alun perin tallentaa nelinumeroisena tai muuttaa kahdella numerolla tallennettu syntymävuosi nelinumeroiseksi Compute -komennon avulla. Tällöin esim. vuosituhannen vaihde ei vaikeuta iän laskemista.

Palaa Numeric Expression: -kenttään ja kirjoita siihen laskulauseke: 96 - v215, jossa 96 on iän laskemisen vuosi ja v215 syntymävuosimuuttuja. Tässä esimerkissä iän laskemisen vuosi on muodossa 96 koska syntymävuosikin on tallennettu kahdella numerolla. (Jos syntymävuosi olisi tallennettu nelinumeroisena, laskukaava olisi 1996 - v215.)

Muuttujanimi kannattaa siirtää muuttujaluettelosta nuolen avulla. Tällöin se varmasti tulee oikein. Hyväksy Compute Variable -taulussa tehdyt laskutoimitukset Paste-painikkeella.

Compute-toimintoon liittyvät SPSS-komentojen syntaksit näkyvät nyt Syntax Editor -ikkunassa. Ellei komentoikkuna avautunut automaattisesti, avaa se kuvaruudun alareunassa olevasta painikkeesta. Tallenna syntaksi-tiedosto. Tiedosto tallentuu entiselle nimelle, jos sellainen on, muutoin avautuu Save Syntax As -taulu, jossa voit määrittää kansion (Look in:) ja antaa syntaksitiedostolle nimen 'WVSsyntaksit.SPS'. Syntaksitiedoston nimen tarkenninosa on .sps.

Maalaa komennot Syntax Editor -ikkunassa

COMPUTE ika96 = 96 - v215 .
VARIABLE LABELS ika96 'Ikä' .
EXECUTE .

ja toteuta ne Run Selection -painikkeella. Run-painike

Jos mitään ilmoitusta ei tule, ohjelma on onnistuneesti luonut uuden ika96-nimisen muuttujan havaintomatriisiin.

Jos Output-ikkunaan ja Syntax-ikkunan alareunaan ilmestyi virheilmoitus, yritä löytää virhe. Onko esimerkiksi muuttujien nimiin tullut välilyöntejä? Virheitä voi korjata suoraan syntaksiin. Korjauksen jälkeen komennot maalataan uudestaan ja toteutetaan kuten edellä. Jos sait virheilmoituksen, etkä löydä virhettä, palaa harjoituksessa taaksepäin: voit tyhjentää Transform - Compute Variable... -taulun Reset-painikkeella ja täyttää uudelleen.

Tulostetaan nyt iän frekvenssitalukko.

  • Valitse Analyze - Descriptive Statistics - Frequencies... .
  • Siirrä ika96-muuttuja Variable(s): -laatikkoon ja hyväksy OK-painikkeella.

Mikäli ika96 -muuttujan frekvensseissä on arvo -3, johtuu se siitä, että alkuperäisessä ikämuuttujassa (v215) on arvo 99. Tämä on mitä ilmeisimmin tallennusvirhe ja se pitää korjata. Muuttujassa v215 oleva arvo 99 ja uudessa ika96 -muuttujassa oleva arvo -3 pitää määritellä puuttuviksi tiedoiksi. Kun muuttujan v215 virhetallenne 99 on kerran määritelty puuttuvaksi tiedoksi ja matriisi on tämän jälkeen tallennettu, ei näitä määrityksiä tarvitse enää tehdä myöhemmin laskettavien ikämuuttujien yhteydessä.

Jos haluat varmistaa, että tekemäsi ikä-muuttuja (ika96) on oikein tehty, voit verrata sitä matriisissa olevan ika-nimisen muuttujan jakaumaan. Tulosta siis myös sen frekvenssitaulukko ja vertaa edelliseen. Jos jotain eroa ilmenee, mieti, mistä se voi johtua. Korjaa virhe joko syntaksiin tai tee Transform - Compute -toiminto uudelleen.

Frekvessitaulukoita tuskin kannattaa tallentaa, sillä ne on helppo tekaista aina uudelleen, jos niitä tarvitsee myöhemmin. Sen sijaan sellainen uusi muuttuja, jota todennäköisesti tarvitsee myöhemminkin, kannattaa tallentaa. Muuttuja ika96 voisi olla tällainen.

Siirry Data Editor -ikkunaan ja tallenna havaintomatriisi. Tällöin tallentuu myös tässä harjoituksessa tehty uusi ikämuuttuja, ika96.

Nyt olisi luontevaa luokitella ikä. Jos esimerkiksi halutaan ristiintaulukoimalla tarkastella jonkin toisen muuttujan riippuvuutta iästä, ikä luokitellaan ensin. Ikäjakaumaa voi tarkastella aivan itsenäisesti myös luokiteltuna, sillä tällöin sen voi mieltää eri tavalla kuin luokittelemattomana.


viimeksi päivitetty 2012-11-08

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD