KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Muuttujien muunnokset - SPSS-harjoitus 4

Jos olet ensimmäistä kertaa aloittamassa SPSS-harjoitusta MOTV-ympäristössä, on ennen varsinaisen harjoituksen tekemistä syytä tutustua opiskeluohjeisiin.

Tässä harjoituksessa käytetään havaintoaineistona
Havaintoaineiston hakemisesta SPSS-ohjelmaan on erilliset ohjeet.

Suhteellisen osuuden laskeminen

» osaWVS-aineisto | Harjoitusaineistot

Tässä esimerkissä tarkastellaan suhteellisen osuuden avulla sitä, kohtaavatko ihanne ja todellisuus perheen lapsiluvussa.

Suhteutetaan ihanne todellisuuteen eli lasketaan ihanteellisen lapsiluvun ja todellisen lapsiluvun välinen suhde. Tämä luku voidaan muuttaa myös prosenttiluvuksi. Jos suhteellinen osuus on 0,3, se kertoo, että todellinen lapsiluku on 30 % ihanteesta. Jos suhteellinen osuus on 1,50, silloin todellinen lapsiluku on puolitoistakertainen vastaajan ihanteeseen verrattuna, siis 150 % ihanteesta. "Ihanne/todellisuusindeksin" arvo 100 % kertoo, että ihanne ja todellisuus ovat kohdanneet.

Suhdelukuja laskettaessa on syytä tarkistaa, täytyykö mukaan tulevien muuttujien joitakin arvoja koodata puuttuviksi tiedoiksi. Tässä puuttuviksi on syytä koodata molempien muuttujien arvo 9 'Ei vastausta'. Tällöin arvo 9, joka ei kuvaa lapsien lukumäärää jää pois laskettavista suhdeluvuista.

Määrittele muuttujien v90 ja v91 arvo 9 puuttuvaksi (User-missing) tiedoksi matriisin Missing-sarakkeessa ko. muuttujien kohdalla. Tällä toimenpiteellä muuttujissa olevat arvot ainoastaan määritellään numeerisiksi puuttuviksi tiedoiksi, jolloin olemassa olevaa tietoa ei häviä mutta puuttuviksi määritellyt arvot eivät sotke suhdeluvun laskemista.

Avaa osaWVS-aineistoon liittyvä syntaksi-tiedosto, jos sellainen on olemassa. Jos et muista, mihin ja mille nimelle syntaksitiedosto on tallennettu tai sitä ei ole olemassa, voit silti jatkaa tätä harjoitusta.

Kysymyksessä on siis jälleen muuttujamuunnoksen tekeminen, joten avaa Transform-valikosta laskutoimitukset mahdollistava toiminto Compute Variable... .

Keksi sopiva uuden muuttujan nimi, esimerkiksi suhtlaps, ja kirjoita se Target Variable -laatikkoon.

Suhteellisen osuuden laskeminen Compute-toiminnolla

Type & Label -painikkeella pääset kirjoittamaan kuvaavamman pitemmän nimen muuttujalle, esim TODELLISEN JA IHANTEELLISEN LAPSILUVUN SUHDE (%). Jatka Continue-painikkeella.

Numeric Expression: -laatikkoon kirjoitetaan laskulauseke. Laskulausekkeessa käytetään muuttujien lyhennenimiä. Ne kannattaa poimia muuttujaluettolosta, jotta nimi tulee varmasti oikein.

 • Etsi muuttujaluettelosta muuttuja v90 'Onko Teillä lapsia? JOS ON: Kuinka monta lasta?' ja siirrä se nuolella Numeric Expressions -laatikkoon.
 • Lisää jakomerkki [ / ] ja lisää sitten muuttuja v91 'Mikä on mielestänne perheen ihanteellinen lapsilukumäärä - kuinka monta lasta vai eikö ollenkaan lapsia?'
 • Jos halutaan saada suhteelliset osuudet suoraan prosenteiksi (jolloin niitä on ehkä helpompi tulkita), lause pitää vielä kertoa sadalla:
  - Laita sulkumerkit lausekkeen ympärille ja sen jälkeen kertomerkki [ * ] ja luku 100.
 • Nyt lauseke tuottaisi tulokseksi desimaalilukuja. Ne eivät tässä tapauksessa ole perusteltutuja, joten lisätään vielä pyöristysfunktio lausekkeen eteen:
  - Maalaa äsken kirjoittamasi laskulauseke.
  - Valitse Function Group: -vaihtoehdoista Arithmetic ja Functions and Special Variables: -vaihtoehdoista pyöristysfunktio Rnd(1). Siirrä funktio lausekkeeseen klikkaamalla ylöspäin osoittavaa nuolta.
  - RND-teksti uusine sulkeineen ilmestyy lausekkeen eteen.
 • Hyväksy Paste-painikkeella. Compute-toiminton syntaksit tulostuvat SPSS Syntax Editor -ikkunaan.

Tallenna syntaksi-tiedosto. Maalaa toteutettavaan toimintoon liittyvät komennot ja toteuta komennot Run Current -painikkeella:

COMPUTE suhtlaps = RND((v90 / v91) * 100).
VARIABLE LABELS suhtlaps 'TODELLISEN JA IHANTEELLISEN JA LAPSILUVUN SUHDE (%)'.
EXECUTE.

Ohjelma tulostaa Output-ikkunaan useita seuraavankaltaisia varoituksia:

 >Warning # 511
 >A division by zero has been attempted on the indicated command. The result
 >has been set to the system-missing value.
 >Command line: 56 Current case: 397 Current splitfile group: 1

Tällä kertaa kyseisistä varoituksista ei tarvitse välittää, sillä ne johtuvat jakolaskuista, joissa nolla on ollut jakajana. Toisin sanoen tämä koskee tapauksia, joissa ihanteellinen lapsiluku on nolla. Tällaiset tapaukset ohjelma merkitsee puuttuvaksi tiedoksi.

Ohjelma on luonut uuden suhtlaps-nimisen muuttujan havaintomatriisin oikeaan reunaan. Yksi heikkous tässä suhdeluvussa kuitenkin on. Sitä ei voida laskea, jos ihanne on lapseton perhe (jako nollalla).

Sellaisten vastaajien osalta, joille lapsettomuus on sekä ihanne että todellinen tilanne, asia voidaan korjata. Uuteen Compute Variable -komentoon poimitaan If-lausetta käyttäen mukaan vain sellaiset vastaajat, jotka ovat vastanneet molempiin kysymyksiin nollat (0) ja näille asetetaan muuttujan 'suhtlaps' arvoksi 100 (%). Tällaisia henkilöitä tässä aineistossa on 16.

Tulosta nyt todellisen ja ihanteellisen lapsiluvun frekvenssitalukko. Taulukko tiivistää todellisuuden ja ihanteen vastaavuuden. Kiinnitä huomiota muutamiin jakaumassa esiintyviin kasautumiin.

Harjoituksia

 1. 1. Muuta Compute-syntaksia siten, että sellaiset tapaukset, joissa lapsettomuus on sekä toteutunut tilanne että ihanne, tulevat luokitelluksi oikein. Samalla voit muokata syntaksia niin, ettei se enää tuota yllä mainittuja virheilmoituksia.(Katso vastaus)
 2. 2. Kokeile ja vertaa edellisen suhdeluvun frekvenssitaulukon ja alkuperäisten muuttujien välisen ristiintaulukon tulkintoja.

viimeksi päivitetty 2012-11-16

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD