KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Muuttujien muunnokset - SPSS-harjoitus 5

Jos olet ensimmäistä kertaa aloittamassa SPSS-harjoitusta MOTV-ympäristössä, on ennen varsinaisen harjoituksen tekemistä syytä tutustua opiskeluohjeisiin.

Tässä harjoituksessa käytetään havaintoaineistona vuoden 1996 World Values Survey-tutkimuksen Suomen osa-aineistoa.
Havaintoaineiston hakemisesta SPSS-ohjelmaan on erilliset ohjeet.

Myönteisten vastausten lukumäärä muuttujajoukossa (Count)

» osaWVS-aineisto | Harjoitusaineistot

Tässä harjoituksessa muodostetaan lukumäärämuuttuja, joka kertoo, kuinka moneen seitsemästä kristinuskon peruselementistä henkilö uskoo.

Lomakkeessa kysymys on esitetty muodossa "Mihin seuraavista uskotte, jos mihinkään?" Mahdollisia vaihtoehtoja olivat ao. seitsemän ja vastaaja antoi niihin kyllä/ei-vastauksen.

  • Jumala (v183)
  • Kuolemanjälkeinen elämä (v184)
  • Ihmisen sielu (v185)
  • Paholainen (v186)
  • Helvetti (v187)
  • Taivas (v188)
  • Synti (v189)

Näistä, vastausvaihtoehdoiltaan dikotomisista, kyllä-ei-muuttujista muodostettava muuttuja on lukumäärämuuttuja. Se tiivistää seitsemän muuttujan antamaa tietoa ja kuvaa tietyllä tapaa kristinuskon peruselementteihin uskomista. Tehdyn muuttujan avulla voisi olla mielenkiintoista tutkia lukumäärämuuttujan riippuvuutta esim. arvioon omasta uskonnollisuudesta (v182) tai lapsena saadun kasvatuksen uskonnollisuuteen (v180).

Avaa osaWVS-aineistoon liittyvä syntaksi-tiedosto, jos sellainen on olemassa. Jos et muista, mihin ja mille nimelle syntaksitiedosto on tallennettu tai sitä ei ole olemassa, voit silti jatkaa tätä harjoitusta.

Valitse Transform-valikosta Count Values within Cases... . Keksi sopiva uuden muuttujan nimi, esimerkiksi uskoolkm, ja kirjoita se Target Variable: -kenttään. Kirjoita Target Label: -kenttään muuttujan lyhennennimelle selite, esim. "Kuinka moneen kristinuskon seitsemästä peruselementtistä uskoo".

Siirrä muuttujaluettelosta kaikki seitsemän muuttujaa (v183 - v189) Numeric Variables -laatikkoon.

Count Occurences -toiminnon määritykset

Varmista vielä, mikä on kyllä-vastauksen koodi:
Klikkaa hiiren kakkospainikkeella yhtä äsken siirrettyistä muuttujista. Variable Information -kohdasta näet, että kyllä-vastaus on koodattu ykkösellä. Koodaus on samanlainen kaikilla tarkasteltavilla seitsemällä muuttujalla. Sulje Variable Information -ruutu.

Klikkaa seuraavaksi Define Values... -painiketta.

Values to Count -ikkunassa määrätään, mitä muuttujan arvoja lasketaan. Nyt tarkoituksena on laskea, kuinka moneen seitsemästä muuttujasta on annettu kyllä-vastaus eli monellako muuttujalla on arvo 1.

Kirjoita Value: -ruutuun ykkönen (kyllä-vastauksen koodi). Hyväksy Add-painikkeella, jolloin ykkönen siirtyy Values to Count: -ruutuun.

Values to Count -ikkuna

Jatka Continue-painikkeella ja edelleen Paste-painikkeella, jotta Count-toiminnon syntaksi tulostuu Syntax Editor -ikkunaan.

Tarkista Syntax Editorissa, että Count-komennossa on mukana varmasti kaikki oikeat seitsemän muuttujaa. Jos ei ole, voit tehdä tarpeelliset korjaukset suoraan syntaksiin tai poistaa kaikki komennot ja avata uudelleen Count-toiminnon, tehdä korjaukset ja jatkaa kuten edellä.

Maalaa Count-toiminnon SPSS-komennot hiirellä ja toteuta ne Run Current -painikkeella.

COUNT uskoolkm = v183 v184 v185 v186 v187 v188 v189 (1).
VARIABLE LABELS uskoolkm 'Kuinka moneen kristinuskon seitsemästä peruselementistä uskoo'.
EXECUTE.

Ellei mitään virheilmoitusta tule, ohjelma on muodostanut uuden muuttujan havaintomatriisiin. Tarkista! Jos matriisissa on uusi uskoolkm-muuttuja, niin tallenna syntaksi ja myös matriisi.

Tulosta juuri luodun uuden muuttujan frekvenssitaulukko.

uskoolkm-muuttujan frekvenssitaulukko

Valid-sarake on siis lukumäärä, joka kertoo, kuinka moneen elementtiin uskoo. Lähes neljännes vastanneista (valid=7) uskoo kaikkiin seitsemään kristinuskon peruselementtiin; Jumalaan, kuolemanjälkeinen elämään, ihmisen sieluun, paholaiseen, helvettiin, taivaaseen ja syntiin. Sellaisia henkilöitä, jotka eivät usko mihinkään näistä, on noin 12 prosenttia (valid=0).

Jatkoanalyysiä varten muuttujan voisi luokitella ja tutkia joko pylväsdiagrammin tai ristiintaulukon avulla riippuvuuksia joistakin muista muuttujista. Mielenkiintoista olisi myös selvittää, mihin uskotaan esimerkiksi silloin, kun uskotaan vain yhteen huomion kohteena olleista asioista tai mihin on vaikeinta uskoa. Tämän selvittämiseen voi käyttää esim. ristiintaulukointia.

Harjoituksia

Mieti, miten tässä harjoituksessa tehdyn lukumäärämuuttujan saisi tehdyksi summamuuttujana.

Tutki myös riippuvuuksia muihin muuttujiin, kuten 'Saitteko uskonnollisen kasvatuksen kotona?' (v180).


viimeksi päivitetty 2012-11-19

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD