KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Summamuuttuja - SPSS-harjoitus 1b

Jos olet ensimmäistä kertaa aloittamassa SPSS-harjoitusta MOTV-ympäristössä, on ennen varsinaisen harjoituksen tekemistä syytä tutustua opiskeluohjeisiin.

Esimerkkiaineistona on osa Suomessa vuonna 1996 kerätystä World Values Survey -aineistosta, osaWVS.
Havaintoaineiston hakemisesta SPSS-ohjelmaan on erilliset ohjeet.

Summamuuttujan muodostaminen, 2. tapa

» osaWVS-aineisto | Harjoitusaineistot

Tässä harjoituksessa summamuuttujan laskemiseen käytettävien muuttujien koodit käännetään. 'Ei osaa sanoa' -vaihtoehto koodataan puuttuvaksi tiedoksi. Nämä koodimuutokset tehdään muodostamalla uudet muuttujat recode-toiminnolla.

Usein summamuuttujaa laskettaessa koodaus on käännettävä vain osalle muuttujista, jotta koodaus saadaan 'samansuuntaiseksi' kaikille yhteenlaskettaville muuttujille.

Luottamusta suomalaisiin julkisen vallan instituutioihin on mitattu seuraavilla muuttujilla:

v136 luottamus puolustusvoimiin
v137 luottamus oikeuslaitokseen
v141 luottamus poliisiin
v142 luottamus maan hallitukseen
v144 luottamus eduskuntaan
v145 luottamus valtion virkamieskuntaan.

Luottamuksen määrää on merkitty seuraavasti:

1 = hyvin paljon
2 = melko paljon
3 = ei kovinkaan paljon
4 = ei ollenkaan
5 = ei osaa sanoa

Jos tällä tavoin koodattuja muuttujia laskettaisiin yhteen, pieni luku kertoisi suuresta luottamuksesta ja suuri luku pienestä luottamuksesta. 'Ei osaa sanoa' -vaihtoehto tuollaisenaan hankaloittaisi tulkintaa. Siksi 'Ei osaa sanoa' -vaihtoehto voidaan koodata puuttuvaksi tiedoksi. Jos olet tehnyt sen jo toisessa harjoituksessa, se ei haittaa tämän harjoituksen tekemistä.

Muutetaan muut luottamuksen määrän koodaukset:

3 = hyvin paljon
2 = melko paljon
1 = ei kovinkaan paljon
0 = ei ollenkaan

Muutetuille muuttujien arvoille saadaan kuuden muuttujan summalle seuraava tulkinta: Minimissään summa voi olla nolla (= 6 x 0), joka tarkoittaa, ettei luottamusta ole lainkaan. Maksimissaan se voi olla 18 (= 6 x 3), mikä tarkoittaa, että luottamusta tarkasteltaviin instituutioihin on hyvin paljon.

Nyt voidaan aloittaa koodien muuttaminen, joka tehdään luomalla uudet muuttujat recode-toiminnolla: Valitse Transform - Recode into Different Variables... . On turvallisempaa käyttää Recode into Different Variables... -vaihtoehtoa, joka tekee uudet muuttujat, kuin päällekorjaavaa vaihtoehtoa Recode into Same Variables.

Valitse muuttujaluettelosta muuttujat v136, v137, v141, v142, v144 ja v145 ja siirrä ne nuolen avulla Input Variable -> Output Variable: -laatikkoon. (Kun olet siirtänyt ensimmäisen muuttujan, laatikon nimi vaihtuu muotoon: Numeric Variable -> Output Variable:.)

Valitse vuorotellen jokainen siirretty muuttuja Numeric Variable -> Output Variable: -laatikosta ja kirjoita sille uusi nimi Name:-laatikkoon. Anna uusiksi nimiksi kv136, kv137, kv141 jne. K-kirjain nimen alussa viittaa kääntämiseen. Hyväksy uusi nimi erikseen jokaiselle muuttujalle Change-painikkeella.

Label-kohtaan ei tarvitse kirjoittaa nimen selvennystä, sillä nämä muuttujamuunnokset tehdään ainoastaan summamuuttujaa varten. Jos haluat, voit oman muistin virkistämiseksi kirjoittaa jokaiseen saman tekstin, esim. 'käännetty'.

Recode-ikkuna

Kun viimeisenkin muuttujan nimi on hyväksytty Change-painikkeella, klikkaa Old and New Values... -painiketta. Avautuvassa ikkunassa voidaan vaihtaa koodit.

Tee koodimuutokset seuraavasti: Old Value -puolelle Value:-ruutuun kirjoitetaan alkuperäisen vastausvaihtoehdon numero ilman selitettä. New Value -puolen Value:-ruutuun kirjoitetaan vastausvaihtoehdolle annettava uusi numero. Sininen pallero pysyy kummallakin puolella Value:-kohdassa, paitsi silloin, kun vaihtoehto 'Ei osaa sanoa' koodataan puuttuvaksi tiedoksi. Tällöin Old Value -puolella pallero pysyy edelleenkin kohdassa Value: ja ruutuun kirjoitetaan puuttuvaksi koodattava arvo 5. New Value -puolella sininen pallero laitetaan kohtaan System-missing.

Recode-ikkuna

Muuttujien arvoihin tehdyt muutokset näkyvät nyt Old -> New: -ikkunassa. 'Ei osaa sanoa' -vaihtoehto on alunperin koodattu numerolla 5, joka tässä esimerkissä muutetaan puuttuvaksi tiedoksi (System-missing, SYSMIS). System-missing -tyyppinen puuttuva tieto näkyy havaintomatriisissa pilkkuna tai pisteenä.

Joskus 'Ei osaa sanoa' -vaihtoehto onkin koodattu numerolla 3, kun muut vastausvaihtoehdot on koodattu numeroilla 1, 2, 4 ja 5. Tällöin summamuuttujan tekemistä varten muuttujien koodausta on muutettava nimenomaan Recode-toiminnolla, kuten tässä esimerkissä tehdään, sillä tällöin voidaan muutkin koodit muuttaa samalla kertaa. Pelkän puuttuvan tiedon määrittelyn voi tehdä myös Data Editor -ikkunan Variable View -näkymässä.

Mikäli teet virheen, korjaa se seuraavasti:
- klikkaa virheellistä koodimuutosta,
- korjaa virhe alkuperäisiin kenttiin,
- hyväksy Change-painikkeella.

Jatka Continue-painikkeella. Klikkaa seuraavaksi Paste-painiketta, jolloin ohjelma kirjoittaa toiminnon syntaksin syntaksi-ikkunaan. Syntaksitiedostosta voi myöhemmin tarkistaa, millaisia muunnoksia on tehty.

Maalaa syntaksi-ikkunassa hiirellä RECODE-toiminnon syntaksi ja EXECUTE-komento:

RECODE v136 v137 v141 v142 v144 v145 (1=3) (2=2) (3=1) (4=0) (5=SYSMIS)
INTO kv136 kv137 kv141 kv142 kv144 kv145.
EXECUTE.

Toteuta toiminnot Run Current -painikkeella.

Jos ohjelma antaa virheilmoituksen (Error) ja/tai varoituksen (Warning), palaa korjaamaan virhe Syntax-editoriin. Syntax-editorissa voit kirjoittaa ja korjata tekstiä normaalisti. Toteuta toiminto tämän jälkeen uudelleen. Jos syntaksin korjaaminen tuottaa vaikeuksia, palaa ohjeissa takaisinpäin ja aloita koodien muuttaminen uudelleen.

Kuusi uutta muuttujaa näkyvät havaintomatriisin (Data View) oikeassa reunassa ja muuttujaluettelon (Variable View) alimmaisina. Tallenna havaintomatriisi.

Näitä nyt luotuja uusia muuttujia käyttäen voidaan tehdä summamuuttuja.

Valitse Transform -valikosta ylimpänä oleva Compute Variable... -toiminto. Avautuvassa Compute Variable -ikkunassa tyhjennä Reset-painikkeella kentät, jos niissä on ennestään tekstiä.

Kirjoita Target Variable: -kenttään suummamuuttujalle nimi: luotta2

Klikkaa Type & Label... -painiketta ja kirjoita avautuvan Compute Variable: Type and Label -ikkunan Label:-kenttään muuttujalle selväkielinen nimi: LUOTTAMUS INSTITUUTIOIHIN (0=ei luottamusta, 18=laaja, vahva). Hyväksy Continue-painikkeella.

Muodosta summalauseke:
Siirrä muuttujat kv136, kv137, kv141, kv142, kv144, kv145 yksitellen muuttujalistasta nuolipainiketta käyttäen Numeric Expression: -kenttään. Plusmerkin saat joko valikosta tai näppäimistöstä.

Koska jälleen on kysymyksessä muunnoskomento, kannattaa toiminto hyväksyä Paste-painikkeella OK:n sijasta. Näin syntax-ikkunaan tulostuvaa komentoa voidaan tarvittaessa muokata.

Kirjoita COMPUTE-rivin yläpuolelle kommentti: * Muuttujien kääntäminen. Tämän jälkeen syntaksin tulisi näyttää tältä:

* Muuttujien kääntäminen.
COMPUTE luotta2 = kv136 + kv137 + kv141 + kv142 + kv144 + kv145.
VARIABLE LABELS luotta2 'LUOTTAMUS INSTITUUTIOIHIN (0=ei luottamusta, 18=laaja, vahva)'.
EXECUTE.

Syntakseja voidaan muokata ja kommenttirivejä lisätä tarpeen mukaan. Kommetti alkaa rivin alussa olevalla tähti-merkillä ( * ) ja päättyy rivin viimeisenä merkkinä olevaan pisteeseen ( . ). Kommentti voidaan jakaa usealle riville ja siihen voidaan kirjoittaa useita lauseita peräkkäin, kun vain rivitetään lauseet siten, että mikään kommentin keskellä oleva lause ei pääty rivin lopussa olevaan pisteeseen. Vaihtoehtoisesti jokainen uusi lause voidaan aloittaa uudelta riviltä tähdellä ja päättää pisteeseen.

Seuraavaksi suoritetaan komennot, jolloin matriisiin muodostuu uusi, luottamusta kuvaava muuttuja. Maalaa hiirellä COMPUTE-, VARIABLE LABELS- ja EXECUTE-komennot sisältävät rivit. Suorita komennot Run Current -painikkeella. Voit maalata mukaan myös kommenttirivin/-rivit. Vaikka ne jäävätkin suoritettavien syntaksien sisään, ohjelma ymmärtää ne kommenteiksi, eivätkä ne vaikuta komentojen suorittamiseen.

JOS ohjelma antaa virheilmoituksen (Error) ja/tai varoituksen (Warning), palaa korjaamaan virhe Syntax-editoriin. Syntax-editorissa voit kirjoittaa ja korjata tekstiä normaalisti. Toteuta toiminto tämän jälkeen uudelleen. Tallenna korjattu syntaksitiedosto. Jos syntaksin korjaaminen tuottaa vaikeuksia, palaa ohjeissa taaksepäin ja aloita summamuuttujan muodostaminen uudelleen.

Siirry Data Editor -ikkunaan ja tallenna havaintomatriisi.

Matriisiin oikeaan reunaan on tullut uusi, luotta2-niminen summamuuttuja, jota voit käyttää normaalisti muiden muuttujien tapaan.

Tulosta luotta2-summamuuttujan jakauma Ouput-ikkunaan: Analyze - Descriptive Statistics - Frequencies... . Jos summamuuttujan saamat arvot eivät liiku välillä 0-18, tarkista syntaksista, onko joku muuttujanimi virheellinen. Korjaa virhe, toteuta korjatut komennot Run Current -painikkeella. Tulosta frekvenssitaulukko. Kun toteat, että kaikki on kunnossa, tallenna korjattu syntaksi.

Jos jatkat harjoituksia vielä tämän jälkeen, älä sulje syntaksi-ikkunaa ja havaintomatriisia.


viimeksi päivitetty 2012-11-14

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD