KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
!

KvantiMOTV on päivitetty Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirjaksi.Katso päivitetyt SPSS-harjoitukset.

Summamuuttuja - SPSS-harjoitus 1c

Jos olet ensimmäistä kertaa aloittamassa SPSS-harjoitusta MOTV-ympäristössä, on ennen varsinaisen harjoituksen tekemistä syytä tutustua opiskeluohjeisiin.

Esimerkkiaineistona on osa Suomessa vuonna 1996 kerätystä World Values Survey -aineistosta, osaWVS.
Havaintoaineiston hakemisesta SPSS-ohjelmaan on erilliset ohjeet.

SUMMAMUUTTUJAN MUODOSTAMINEN,
kun vastattujen väittämien lukumäärä vaihtelee eri vastaajilla

» osaWVS-aineisto | Harjoitusaineistot

Kaikkien vastausten huomioiminen tulee tarpeelliseksi erityisesti silloin, kun aineistossa on paljon puuttuvaa tietoa. Summamuuttujan arvo voidaan laskea kullekin henkilölle, vaikka kaikkiin väittämiin ei olisikaan vastattu. Toisen henkilön summamuuttujan arvo muodostuu esimerkiksi kolmen, toisen kuuden väittämän perusteella. Tällöin summamuuttuja on palautettava alkuperäisten väittämien kanssa samalle asteikolle.

Tässä harjoituksessa luodaan summamuuttuja, jonka avulla voidaan tarkastella suomalaisten luottamusta julkisen vallan instituutioihin. Tätä on alunperin mitattu seuraavilla muuttujilla:

v136 luottamus puolustusvoimiin
v137 luottamus oikeuslaitokseen
v141 luottamus poliisiin
v142 luottamus maan hallitukseen
v144 luottamus eduskuntaan
v145 luottamus valtion virkamieskuntaan.

Tarkista vielä näiden muuttujien koodaus. Avaa muuttujaluettelo Utilities - Variables -toiminnolla. Etsi listasta esim. muuttuja v136. Klikkaamalla muuttujaa näet koodauksen. Lisäksi on hyvä muistaa, että havaintomatriisissa on piste niissä kohdin, missä ei ole mitään numeroa. Klikkaamalla muita luottamusmuuttujia voit todeta niiden koodauksen samanlaiseksi.

Jotta ohjelma laskisi summamuuttujan sellaisillekin tapauksille, joissa on puuttuvaa tietoa jossakin väittämässä, on puuttuva tieto korvattava jollakin arvolla. Yleensä se kannattaa korvata nollalla. Nolla ei vaikuta summamuuttujan arvoon, mutta ohjelma voi laskea summamuuttujan. Summamuuttujiin ei myöskään yleensä ole syytä ottaa mukaan 'en osaa sanoa' -vaihtoehtoa joten sekin on syytä koodata nollaksi.

Samalla, kun summattavien muuttujien arvo 5 (ei osaa sanoa) muutetaan nollaksi, voidaan myös muuttaa muut arvot siten, että suuri arvo kuvaa suurta ja pieni arvo pientä luottamusta. Tällöin lopullisen luottamussummamuuttujan uusi luokitus tulee olemaan:

0 = eos kaikissa
1 = ei ollenkaan
2 = ei kovinkaan paljon
3 = melko paljon
4 = hyvin paljon

Siis alkuperäinen asteikko käännettynä.

Valitse Transform-valikosta Recode into Different Variables...

Alkuperäiset muuttujat on hyvä säilyttää, joten valitaan Recode into Different Variables... ja luodaan uudet muuttujat uusilla arvoilla. Klikkaa ensimmäiseksi Reset-painiketta, jolloin mahdolliset aikaisemmat määritykset häviävät Recode-toiminnosta.

Seuraavaksi etsi muuttujaluettelosta muuttujat

v136 luottamus puolustusvoimiin
v137 luottamus oikeuslaitokseen
v141 luottamus poliisiin
v142 luottamus maan hallitukseen
v144 luottamus eduskuntaan
v145 luottamus valtion virkamieskuntaan

ja siirrä ne nuolen avulla Input Variable -> Output Variable: - laatikkoon. Voit siirtää muuttujat yksitellen tai poimia ne hiirellä klikaten pitäen samalla Ctrl-näppäintä alhaalla ja siirtää kaikki kerralla. Kun olet siirtänyt muuttujat laatikon nimi vaihtuu muotoon: Numeric Variable -> Output Variable:. Kun kaikki muuttujat on siirretty, klikkaa ylimmäistä siirrettyä muuttujaa, jolloin ko. rivi muuttuu korostetuksi.

Kirjoita Name: -laatikkoon uuden muuttujan nimi, esim. kään136. Nimi viittaa siihen, että muuttujan v136 koodaus on käännetty.

Label: -laatikkoon kirjoittamallasi tekstillä voit selventää muuttujan sisältöä (kuten kuvassa on tehty). Tätä ei välttämättä tarvitse tehdä, sillä näitä muuttujia ei käytetä muuhun kuin summamuuttujan tekemiseen. Hyväksy uuden muuttujan nimi Change-painikkeella.

Klikkaa seuraavaa muuttujaa ja anna vastaava nimi, kään137, hyväksyen Change-painikkeella. Tee sama kaikille käännettäville muuttujille.

Uuden muuttujan nimeäminen

Kun kaikille uusille muuttujille on annettu nimi, avaa Old and New Values... -painikkeesta taulu, jossa koodien kääntäminen määritellään. Taulu koostuu kolmesta osiosta: vasemmalla olevasta Old Value -osiosta, oikeassa yläkulmassa olevasta New Value -osiosta ja Old -> New: -osiosta, jossa näkyvät kaikki tehdyt koodimuutokset.

Old and New Values-taulu

Kun muutettavat koodit ovat yksittäisiä lukuja, eivätkä lukuvälejä, käytetään koodimuutoksissa ainoastaan Value:-kohtia; sininen pallero saa siis olla Old Value ja New Value -osioissa kohdassa Value:.

Kukin koodimuutos tehdään yksitellen, alkaen siitä, että 'en osaa sanoa' -vastauksen koodi 5 muutetaan koodiksi 0, ts. kirjoita Old Value -osion kohtaan Value: numero 5. Klikkaa New Value -osion kohtaa Value: ja kirjoita luku 0. Hyväksy muutos Add-painikkeella. Muuta vastaavasti kaikki muut koodit.

Voit koodata myös todellisen puuttuvan tiedon nollaksi eli klikata sinisen palleron Old Value -kohtaan System-missing ja kirjoittaa nollan New Value -puolen kohtaan Value:. (SYSMIS -> 0)

  • System-missing on yleensä todellista puuttuvaa tietoa eli alun perin ko. kohtaan ei ole saatu vastausta. Tyhjäksi jäävää kohtaa merkitaan matriisissa pisteellä.
  • User-missing on käyttäjän määrittelemää puuttuvaa tietoa. Esimerkiksi 'en osaa sanoa'-vaihtoehto, tai pikemminkin vaihtoehdon arvo, määritellään puuttuvaksi tiedoksi.

Tässä esimerkissä System-missing-vaihtoehdon määrittäminen nollaksi ei ole välttämätöntä, sillä yhdelläkään aineiston henkilöllä ei ole puuttuvaa tietoa (system-missing) näissä muuttujissa. "Puuttuva tieto" on ainoastaan 'ei osaa sanoa'-muotoista, joka on koodattu numerolla 5.

Silloin, kun uudelleen koodattavilla muuttujilla on matriisissa pisteellä merkittyä puuttuvaa tietoa, myös System-missing on määriteltävä nollaksi! Mikäli summamuuttujaan laskettavissa muuttujissa on yksikin muuttuja, johon ei ole vastattu eli kyseessä on system-missing -muotoinen puuttuva tieto, ohjelma ei voi laskea summamuuttujaa vaan se merkitään pisteellä puuttuvaksi tiedoksi (system-missing).

Jos koodi 5 määritellään matriisissa puuttuvaksi tiedoksi, se on 'User missing' -muotoista puuttuvaa tietoa - siis käyttäjän määrittelemää. Se voidaan määritellä nollaksi joko uudelleen koodaamalla 'User missing' nollaksi tai koodaamalla sen koodi, tässä tapauksessa numero 5, nollaksi.

Kun kaikki koodimuutokset on määritelty, jatka Continue-painikkeella.

Syntaksiin voi tulla koodimuutoksiin liittyvien komentojen lisäksi näkyville komento:

DATASET ACTIVATE DataSet1.

Samainen komento saattaa näkyä syntaksi-ikkunassa myös muulloin. Komento ilmoittaa, mihin avoinna olevaan 'Data Editor' -ikkunaan suoritettava syntaksi vaikuttaa. Tällä on merkitystä silloin, jos avoinna on useampia matriiseja kerralla. Tässä yhteydessä kun avoinna on vain yksi matriisi, komennolla ei ole merkitystä. Sen maalaaminen tai maalaamatta jättäminen muiden komentojen yhteydessä ei vaikuta mitään.

Maalaa syntaksi-ikkunassa RECODE, VARIABLE LABELS JA EXECUTE -komennot ja toteuta Run Current -painikkeella.

RECODE v136 v137 v141 v142 v144 v145 (5=0) (4=1) (3=2) (2=3) (1=4) (SYSMIS=0)
 INTO kään136 kään137 kään141 kään142 kään144 kään145.
VARIABLE LABELS kään136 'puolustusvoimat (käännetty)' /kään137 'oikeuslaitos (käännetty)'
 /kään141 'poliisi (käännetty)' /kään142 'hallitus (käännetty)' /kään144 'eduskunta (käänetty)'
 /kään145 'virkamiehet (käännetty)'.
EXECUTE.

Voit halutessasi tallentaa syntaksin ja matriisin mahdollista myöhempää käyttöä varten.


Luodaan seuraavaksi muuttuja, joka kertoo, kuinka moneen väittämään on annettu jokin luottamuksen määrää osoittava vastaus, ts. 'en osaa sanoa' -tietoa (user-missing) tai puuttuvaa tietoa (system-missing) ei lasketa mukaan. Tämä muuttuja tarvitaan, koska eri henkilöt ovat antaneet vastauksia eri määrään väittämiä. Kun summamuuttuja palautetaan neliportaiselle asteikolle, tällä lukumäärämuuttujan arvolla jaetaan väittämistä saatu summa.

Haluttu muuttuja voidaan luoda Count-toiminnolla. Valitse Transform-valikosta Count Values within Cases... .

Kirjoita lukumäärämuuttujalle nimi Target Variable: -laatikkoon. Siirrä nuolella kaikki kuusi uutta muuttujaa (kään136 - kään145) muuttujaluettelon lopusta Variables: -laatikkoon. Kun muuttujat on siirretty, laatikon nimi muuttuu muotoon Numeric Variables: .

Count Occurrences -ikkuna

Klikkaa Define Values... -painiketta. Tällöin avautuu taulu, jossa kerrotaan, mitä muuttujan arvoja lasketaan. Nyt siis hyväksyttäviä ovat arvot 1 - 4 (1 'Ei ollenkaan', 2 'Ei kovinkaan paljon', 3 'Melko paljon', 4 'Hyvin paljon).

Ne voidaan ilmoittaa käyttäen Range-määritystä. Klikkaa Range-palleroa ja kirjoita luvut 1 ja 4, "mistä - mihin" laatikoihin.

Count Values -ikkuna

Hyväksy Add-painikkeella ja palaa edelliseen tauluun Continue-painikkeella.

Hyväksy Count-toiminto Paste-painikkeella.

Siirry syntaksi-ikkunaan ja toteuta COUNT-komento kuten teit Recode-komennon yhteydessä.

COUNT LKM = kään136 kään137 kään141 kään142 kään144 kään145 (1 thru 4).
EXECUTE.

Tallenna syntaksi ja matriisi, johon on nyt tullut uusi lukumäärämuuttuja LKM.

Seuraavaksi on vuorossa varsinaisen summamuuttujan luominen.

Valitse Transform-valikosta Compute Variable... -toiminto.

Kirjoita Target Variable: -laatikkoon summamuuttujalle SPSS-ohjelmaa varten nimi, esim. LUOTTA3. Type & Label... -painikkeesta avautuu muuttujanimen selitelaatikko. Kirjoita sinne esim. 'LUOTTAMUS JULKISEN VALLAN INSTITUUTIOIHIN'. Jatka Continue-painikkeella.

Muuttujanimen selitelaatikko

Kirjoita muuttujaluetteloa hyödyntäen Numeric Expression: -tauluun summalauseke, jolla lasketaan kaikki uudet käännetyt muuttujat yhteen. Muuttujanimet kannattaa ottaa luettelosta, jotta ne varmasti tulevat oikein.

Numeric Expression: -laatikkoon tulevan lausekkeen lopullinen muoto on:

RND((kään136 + kään137+ kään141 + kään142 + kään144 + kään145)/lkm)

Laita summattavat sulkeisiin ja jaa sulkeissa oleva lauseke lkm-muuttujalla. Yhteenlasku- ja jakomerkin voit laittaa joko näppäimistöltä tai hiirellä klikkaamalla. ÄLÄ lisää vielä RND-funktiota.

Maalaa lopuksi koko lauseke Numeric Expression: -kentässä, valitse Function group: -laatikosta kohta Arithmetic ja Functions and Special Variables: -laatikosta pyöristysfunktio Rnd(1) ja siirrä se ylöspäin osoittavalla nuolipainikkeella summamuuttujan lausekkeeseen. Sulkeet ilmestyvät lausekkeeseen automaattisesti. Ilman pyöristystä jakolaskusta tulee tulokseksi myös desimaalilukuja.

Lauseke Numeric Expression-laatikossa

Kun lauseke on oikein, hyväksy se Paste-painiketta käyttäen.

Toteuta COMPUTE- ja VARIABLE LABELS -komennot, kuten olet tehnyt jo aiemmin tässä harjoituksessa.

COMPUTE LUOTTA3 = RND((kään136 + kään137 + kään141 + kään142 + kään144 + kään145) / lkm).
VARIABLE LABELS LUOTTA3 'LUOTTAMUS JULKISEN VALLAN INSTITUUTIOIHIN'.
EXECUTE.

Output-ikkunaan ilmestyy varoituksia, jotka johtuvat jakolaskusta 0/0, jota ei voi laskea. Tällainen tulee sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka eivät ole vastanneet yhteenkään luottamusta kuvaavaan väittämään. Tästä varoituksesta ei tarvitse välittää.

 >Warning # 511>
 >A division by zero has been attempted on the indicated command. The result
 >has been set to the system-missing value.
 >Command line: 42 Current case: 526 Current splitfile group: 1

Tallenna matriisi, johon on nyt tullut uusi summamuuttuja.

Uuden summamuuttujan, "LUOTTA3, luottamus julkisen vallan instituutioihin", koodeille voidaan vielä antaa alkuperäisten muuttujien arvoja vastaavat selitteet. On kuitenkin muistettava, että alkuperäiset muuttujat käännettiin!

Vaihda SPSS Data Editor-ikkunassa muuttujien määrittely -näkymä, Variable View, päällimmäiseksi. Klikkaa muuttujien määrittelystä LUOTTA3-muuttujan Values-määrityksiä.

Variable View

Klikkaa kerran pientä sinistä painiketta, jolloin Value Labels -taulu avautuu. Kirjoita selitykset yksitellen hyväksyen Add-painikkeella: Value: -laatikkoon numeerinen koodi, Label: -laatikkoon selite:
 1 = ei ollenkaan
 2 = ei kovinkaan paljon
 3 = melko paljon
 4 = hyvin paljon.

Value Labels-taulu

Kun kaikilla numeroilla on selitteet, hyväksy OK-painikkeella.

Jos ohjelma antaa varoituksen "Any pending Add or Change operations will be lost.", palaa Cancel-painikkeella hyväksymään viimeisinkin selite Add-painikkeella. Value: ja Labels: -kohtien pitäisi olla nyt tyhjiä. Jatka OK-painikkeella. Tallenna matriisi.

Tarkastele summamuuttujan jakaumaa frekvenssitaulukkona: Analyze - Descriptive Statistics - Frequencies...

Harjoituksia

Tarkastele summamuuttujaa myös esimerkiksi pylväsdiagrammilla; millaista luottamus julkisen vallan instituutioihin on?

Mielenkiintoista olisi myös tutkia ristiintaulukon avulla, miten luottamus riippuu muista muuttujista; näyttäisikö esimerkiksi sukupuolella tai iällä olevan vaikutusta luottamukseen?


viimeksi päivitetty 2012-11-16

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD