KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

6.6.1 Kulttuurituotteet

Mainokset, sanomalehtikirjoitukset, uutiset, lyriikat, elokuvat – tässä esimerkkejä kulttuurisista tuotoksista, joista pääsemme osalliseksi joka päivä lukuisissa eri yhteyksissä. Näitä kulttuurisissa konteksteissa muotoutuneita tekstejä, kuvia ja tapahtumia voidaan käyttää myös laadullisen tutkimuksen aineistoina. Populaarikulttuurin aineistot kuuluvat tutkimuksesta puhuttaessa kategoriaan "valmiit aineistot". Näitä aineistoja saa mm. videovuokraamoista, arkistoista, divareista ja internetistä. (ks. esim. Suoranta 2001, 191-192.) Materiaaleja löytää suhteellisen helposti, sillä useimmiten ne ovat meille yhteistä kulttuurivarantoa. Aineistoja käytettäessä on kuitenkin muistettava selvittää huolellisesti mm. tekijänoikeuskysymykset, luvat ja lähdetietojen merkitsemiskäytännöt, jottei syyllistytä plagiointiin tai anastamiseen. Lupien lisäksi muitakin ongelmia saattaa ilmetä. Esimerkiksi internetin erilaisilla populaarikulttuurin fanisivustoilla voi olla virheellisiä tietoja, väärin kuulluista laulunsanoista on toimitettu oikein kirjojakin. Kirjastojen kokoelmista ei välttämättä löydä vaikkapa jonkin tutkittavan artistin koko tuotantoa: lp- tai cd-levyissä sanoituksia ei välttämättä ole ja nuottijulkaisuina löytyy vain osa. Tutkimusasetelmaa suunniteltaessa olisi hyvä selvittää, onko tarvittavaa aineistoa todellakin saatavilla ja mistä (kirjastot, ystävät, levy-yhtiöt, arkistot yms.).

Kulttuurituotteita voidaan analysoida niin perinteisin menetelmin (esim. teemoitellen, tyypitellen, kvantifioiden ja sisältöä eritellen, luku 7) kuin kielellisesti painottuneesti. Kielellinen käänne on antanut kipinän kielellisen vuorovaikutuksen ja tekstien tutkimukselle, joten kulttuurituotteiden analysoiminen on lisääntynyt hiljalleen 1970-luvulta alkaen.

Katso myös

» Miksi tutkia kulttuurituotteita?

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD