KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Laatikko-jana - SPSS-harjoitus 2

Jos olet ensimmäistä kertaa aloittamassa SPSS-harjoitusta MOTV-ympäristössä, on ennen varsinaisen harjoituksen tekemistä syytä tutustua opiskeluohjeisiin.

Esimerkkiaineistona on osa Suomessa vuonna 1996 kerätystä World Values Survey -aineistosta, osaWVS.
Havaintoaineiston hakemisesta SPSS-ohjelmaan on erilliset ohjeet.

Yhden muuttujan laatikko-jana -kuviot eli box plot -kuviot toisen muuttujan luokissa

» osaWVS-aineisto | Harjoitusaineistot

Tässä harjoituksessa tarkastellaan luottamusta julkisen vallan instituutioihin laatikko-jana -esityksenä sen mukaan, onko talouden pääasiallinen palkansaaja työssä vai ei.

Tätä luottamusta kuvataan summamuuttujaharjoituksessa muodostetulla luotta2-nimisellä muuttujalla. Tee summamuuttujaharjoitus ensin, ellet ole sitä jo tehnyt ja palaa sitten tähän harjoitukseen. Voit edetä tätä harjoitusta myös soveltaen johonkin muuhun sopivaan muuttujaan. Esimerkissä käytettävät muuttujat ovat luotta2 'luottamus instituutioihin' ja v223 'Onko taloutenne pääasiallinen palkansaaja työssä vai ei?'.

Valitse Graphs - Legacy Dialogs - Boxplot... . Koska ollaan tekemässä yksinkertaisia laatikko-jana -kuvioita yhden muuttujan mukaisille ryhmille, käytetään oletusvalintoja Simple ja Summaries for groups of cases.

Boxplot-simple

Klikkaa Define, jolloin pääset määrittelemään muuttujat.

Define Simple Boxplot -laatikko

  • Variable -muuttuja eli se, jonka arvot tulevat laatikko-jana -kuviossa pystyakselille ja joka saa paljon eri arvoja, on luotta2.
  • Category Axis -muuttuja eli luokitteleva muuttuja, jonka arvot ovat kuviossa vaaka-akselilla ja jonka jokaista luokkaa vastaa yksi laatikko-jana -kuvio, on v223 'Onko taloutenne pääasiallinen palkansaaja työssä vai ei?'
  • Label Cases by -muuttujan arvot näkyvät poikkeavien havaintojen kohdalla. Jos tähän kohtaan valittaisiin esim. sukupuoli, poikkeavien havaintojen kohdalla näkyisivät ko. vastaajien sukupuolet. Tässä kohta on jätetty tyhjäksi ja poikkeavien havaintojen kohdilla olevat numerot osoittavat sen rivin, millä vastaus on matriisissa.

Options -määrityksellä määrätään, onko puuttuva tieto kuviossa mukana vai ei. Käydään määrityksissä: Jos kohdassa Display groups defined by missing values on väkänen, poista se, sillä emme halua laatikko-jana -kuviota sellaisille henkilöille, joilta puuttuu tieto pääasiallisen palkansaajan työtilanteesta. Jatka klikkaamalla Continue-painiketta ja edelleen OK.

Laatikkojana -kuvio

Kuvion perusteella näyttää siltä, että vaikka pääasiallinen palkansaaja ei ole työssä, se ei horjuta luottamusta instituutioihin, luottamuspistemäärät ovat jopa hivenen korkeampia henkilöillä, joiden taloudessa pääasiallinen palkansaaja ei ole työssä. Mieti, miten tätä ilmiötä voisi selittää. Jatkossa onkin mielenkiintoista tutkia pääasiallisen palkansaajan työssäolon ja sukupuolen yhdysvaikutusta luottamukseen instituutioista.

Sitä ennen voit tutkia vielä, näyttäisikö sukupuoli ja luottamus instituutioihin olevan toisistaan riippuvia. Tee siis vastaava laatikko-jana -kuvio siten, että sukupuolimuuttuja v214 on Category Axis -muuttujana ja luotta2 edelleen luokittelevana muuttuja.

Riippuvuuksia tarkasteltaessa on yleensä syytä pohtia, mistä suunnasta ongelmaa tarkastellaan: Onko luottamus syy vai seuraus suhteessa muihin muuttujiin? Samaa kannattaa miettiä asennemuuttujia käytettäessä. Laatikko-jana -esityksessä taustamuuttuja eli riippumaton muuttuja on yleensä vaaka-akselilla ja riippuva muuttuja pystyakselilla.


viimeksi päivitetty 2012-11-26

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD