Teksti ja kuvio: Hannele Keckman-Koivuniemi

Menetelmäopetuksen tietovaranto on monipuolinen, maksuton ja mieleinen

Menetelmäopetuksen tietovaranto on suosittu palvelu. Saatavuus ja toimintavarmuus, harjoitusaineistojen monipuolisuus ja määrä, maksuttomuus, asiasisällön luotettavuus ja kattavuus sekä suomenkielisyys ovat käyttäjien mukaan MOTVin vahvuuksia. Kehitettävääkin on.

Itseopiskeluun ja menetelmien opettamiseen soveltuvaan verkko-oppimisympäristöön kohdistui vuonna 2011 yli 600 000 sivupyyntöä. Vuoden aikana tietovarantoa täydennettiin lukemistolla ja harjoitusaineistolla. Nyt kokonaisuutta kehitetään viime kevään kyselyssä saatujen tulosten perusteella: varantoon lisätään uusia menetelmäartikkeleita ja harjoitustehtäviä.

Toisiaan täydentävät tietolähteet

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto toteutti ensimmäisen Menetelmäopetuksen tietovarannon käyttäjäkyselyn vuonna 2011. Menetelmäopettajille suunnatun kyselyn mukaan tietovarannon eri osiot, KvantiMOTV ja KvaliMOTV, ovat erittäin tai melko hyödyllisiä ja vastaajat ovat käyttäneet niitä monipuolisesti.

Suurin osa vastaajista kokoaa opetusmateriaalinsa useasta eri painetusta ja verkkolähteestä tai tekee materiaalin itse. Opettajat käyttävät Menetelmäopetuksen tietovarantoa opetuksen suunnittelussa ja varsinaisen opetuksen tukena. Lisäksi he suosittelevat varantoa opiskelijoiden itsenäisen opiskelun taustamateriaaliksi.

Vastaajista 40 prosenttia kertoo käyttävänsä opetuksessaan Menetelmäopetuksen tietovarannon osioista vain KvantiMOTVia, 21 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä vain KvaliMOTVia ja 39 prosenttia kertoo käyttävänsä molempia.

Haen tietoa luentojen pohjaksi. Ohjaan opiskelijoita käyttämään tietoja. Käytän harjoitusaineistoja tehtävien aineistona.

Käymme oman oppimateriaalini avulla läpi keskeiset sisällöt. Opiskelijoilla on tieto myös MOTV-tietokannasta, josta voivat täydentää ja tarkentaa tunnilla opittua. Eri oppijat oppivat eri tavoin, joten eri tietolähteet puolustavat paikkaansa.

Perusteet haltuun maksutta ja luotettavasti

Menetelmäopetuksen tietovarannon kaikkein hyödyllisimmiksi ja käytetyimmiksi osioiksi vastaajat ilmoittavat tutkimuksen suunnitteluun sekä aineiston keräämiseen, muokkaamiseen ja perusanalysointiin liittyvät aihe-alueet.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa opetustaan silmälläpitäen, miten tärkeitä erilaiset menetelmäopetuksen verkkotietovarantojen ominaisuudet ovat. Vastauksissa korostuvat etenkin maksuttomuus, asiasisällön luotettavuus, esimerkkien selkeys, palvelun saatavuus ja käytettävyys ja opiskelijoiden huomioiminen.

MOTVin vahvuuksiksi muihin tietovarantoihin verrattuna opettajat nostavat esiin palvelun saatavuuden ja toimintavarmuuden, harjoitusaineistojen monipuolisuuden ja määrän, maksuttomuuden, asiasisällön luotettavuuden ja kattavuuden sekä suomenkielisyyden. Käytettävyydessä, opettajien ja opiskelijoiden huomioon ottamisessa, esimerkkien määrässä ja selkeydessä sekä ulkoasun osalta MOTV on samalla viivalla muiden menetelmäopintojen tietovarantojen kanssa. Ulkoasussa MOTVilla olisi eniten kohennettavaa muihin vastaaviin varantoihin verrattuna.

Kuvio 1. Millaiseksi arvioisit oman opetuksesi kannalta MOTVin verrattuna muihin käyttämiisi menetelmäopetuksen verkkotietovarantoihin? (n=43–46, %

Kuvio 1. Millaiseksi arvioisit oman opetuksesi kannalta MOTVin verrattuna muihin käyttämiisi menetelmäopetuksen verkkotietovarantoihin? (n=43–46, %).

Kehitysideoita: visualisointi, monitasoanalyysit ja narratiivisuus

Opettajilta pyydettiin myös ideoita Menetelmäopetuksen tietovarannon kehittämiseksi. Noin puolet vastaajista toivoo KvantiMOTViin uutta teoriasisältöä etenkin datan visualisoinnista. Kolmannes kaipaa lisää tietoa monitaso- ja ryhmittelyanalyyseistä. KvantiMOTVin harjoitusaineisto- ja SPSS-osioihin opettajat toivovat puolestaan lisää etenkin analyysiharjoitusten esimerkkejä ja erityyppisiä harjoitusaineistoja. KvaliMOTVin puolelle tuoreita avauksia kaivataan etenkin diskurssianalyysistä ja narratiivisuudesta. Joka viides vastaaja ei osannut nimetä sisältötoiveita.

Lisäksi tiedusteltiin, olisivatko opettajat valmiita osallistumaan Menetelmäopetuksen tietovarannon kehittämiseen. Kaksi kolmesta haluaa osallistua MOTVin kehittämiseen. Heistä 90 prosenttia (n=36) voisi osallistua antamalla palautetta ja yli 40 prosenttia (n=16) myös tuottamalla erilaista sisältöä.

Kyselyn toteutuksesta

Menetelmäopetuksen tietovarannon käyttäjäkysely tehtiin touko-kesäkuussa 2011 verkkokyselynä. Menetelmäopettajille suunnatulla kyselyllä kartoitettiin opetusmateriaalien hankintatapoja ja MOTVin eri osioiden käyttöä. Lisäksi kysyttiin, miten tietovarantoa voisi kehittää.

Vastauskutsuja lähetettiin yhteensä 378. Kutsut lähetettiin kaikille MOTV-sähköpostilistan jäsenille, MOTV-käyttöilmoituksen tehneille opettajille ja tietoarkistosta vuosina 2008–2011 aineistoja opetukseen tilanneille. Lisäksi vastauskutsuja lähetettiin yliopistolaitoksille, jotka ovat aiemmin saaneet infopaketteja Menetelmäopetuksen tietovarannon ajankohtaisista asioista. Vastauksia saatiin yhteensä 72 ja vastausprosentti on 19.

Tyypillinen vastaaja on 46–55-vuotias yliopistossa sosiaali- tai kasvatustieteiden alalla lehtorina työskentelevä nainen – ja tyytyväinen MOTV-käyttäjä.

Lisätietoja