Dataarkivets utlåtande om informationshanteringslagen

Dataarkivet har utfärdat ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition om en lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och vissa lagar som har samband med den ("informationshanteringslag"). Dataarkivet anser att det fortfarande är nödvändigt att ompröva och ändra den föreslagna lagstiftningen.