Tietoarkiston lausunto tiedonhallintalaista

Tietoarkisto on antanut lausunnon elokuussa 2018 julkaistusta hallituksen lakiluonnoksesta julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräistä siihen liittyvistä laeista. Tietoarkisto arvioi, että ehdotettua lainsäädäntöä on vielä tarpeen uudelleenarvioida ja tehdä siihen muutoksia.

Tietoarkisto keskittyy lausunnossaan ehdotetun lain pykälään 37, jossa säädetään korkeakoulujen tutkimusaineistojen arkistoinnista. Ehdotetun 37 §:n osalta Tietoarkisto katsoo erityisesti, että:

  • korkeakoulujen tutkimusaineistojen arkistointia koskevat säännökset ovat muodostamassa vaikeasti hallittavan ja tulkinnanvaraisen kokonaisuuden
  • tutkimusaineistojen arkistointipaikan valintaa ja jatkokäyttöön luovuttamista koskevien säännösten tulisi olla mahdollisimman joustavia ja kustannustehokasta jatkokäyttöä edistäviä
  • henkilötietoja sisältävien tutkimusaineistojen arkistoinnin käsittelyperusteteiden keskittämistä ja suhdetta valmisteilla olevaan kansalliseen tietosuojalakiin on harkittu puutteellisesti
  • eettisille toimikunnille ja tietosuojavastaaville asetetut tehtävät edellyttävät uudelleenharkintaa.

Lisäksi on toivottavaa, että lainsäädännön jatkokäsittelyssä otetaan asianmukaisesti huomioon yliopistojen esittämät kannanotot ehdotetun lainsäädännön suhteesta yliopistojen perustuslailliseen itsehallintoon.