Tunnisteellisuus ja anonymisointi –osio Aineistonhallinnan käsikirjassa on päivitetty

Muuttunut tietosuojalainsäädäntö korostaa henkilötietojen käsittelyssä tarkkaa harkintaa. Jatkokäyttöä varten tunnisteelliset tutkimusaineistot tulee useimmiten käsitellä niin, ettei niistä voi tunnistaa yksittäisiä tutkittavia tai kolmansia henkilöitä. Tähän voi pyrkiä aineiston anonymisoinnilla.

Uudistettu Tunnisteellisuus ja anonymisointi -luku antaa aiempaa käytännönläheisemmät ohjeet anonymisointiin. Tekstissä annetaan selkeät ohjeet siitä, mitä aineiston ominaisuuksia tulee ottaa huomioon anonymisoinnin suunnittelussa. Ohjeisiin on myös lisätty havainnollistavia esimerkkejä anonymisoinnin suunnitteluun sekä mallipohja anonymisointisuunnitelman tekoon. Lisäksi ohjeissa on uutta tietoa kerättävien tietojen minimoinnista sekä käytännön vinkkejä kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten aineistojen anonymisointiin. Myös tekstin sisältöä on muokattu helpommin luettavammaksi lisäämällä luetteloita ja esimerkkejä.

Aineistonhallinnan käsikirja on Tietoarkiston asiantuntijoiden laatima verkkokäsikirja, jossa annetaan konkreettisia ohjeita sähköisen tutkimusaineiston hallintaan aineiston elinkaaren kaikissa vaiheissa.