Tietoarkisto mukana BY-COVID-hankkeessa edistämässä aineistojen löydettävyyttä ja käyttöä

BeYond-COVID (BY-COVID) -hankkeen ydintavoite on varmistaa, että koronavirusta ja muita tartuntatauteja koskevat tiedot ovat kaikkien saatavilla ja käytettävissä. Hanke käynnistyi 13.10.2021.

Koronapandemian vaikutukset ovat pitkälti vielä selvittämättä, mutta ympäri maailman on nopealla aikataululla tuotettu ja jaettu valtavia määriä koronaa koskevaa tutkimusdataa. Hankkeen tavoitteena on oppia tästä kokemuksesta, ja vahvistaa resursseja, standardeja ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat nopean reagoinnin uusiin globaaleihin uhkiin sekä helpottavat eri maiden ja organisaatioiden tuottaman datan hyödyntämistä. Myös terveystieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aineistot kuuluvat hankkeen piiriin.

Tietoarkisto osallistuu hankkeeseen osana CESSDAa ja on mukana kahdessa työpaketissa. Työ keskittyy koronavirusta käsittelevien aineistojen löydettävyyden, yhtenäisyyden ja viittausten parantamiseen ja aineistojen ja niiden kuvailujen harmonisointiin. Näin aineistoja voidaan käyttää tehokkaammin ja nopeammin pandemian ja sen vaikutusten tutkimiseen.

Hanke pyrkii tavoitteeseensa kolmella keskeisellä keinolla.

  • Varmistamalla, että (raaka)data on helposti toimitettavissa data-arkistoihin ja -pankkeihin. Näitä ovat myös yhteiskuntatieteelliset data-arkistot, joita hankkeessa edustaa CESSDA.
  • Kehittämällä teknistä kyvykkyyttä datan ja metadatan yhdistämisessä, myös lääke- ja luonnontieteiden ulkopuolella.
  • Tarjoamalla tiedonhallintamalleja ja tukea tarttuvia tauteja koskevan FAIR-datan analysoinnille.

Mukana 53 jäsentä kahdestakymmenestä Euroopan maasta. Hanke saa rahoituksensa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horizon Europe -puiteohjelmasta. Hankekoordinaatiosta vastaavat molekyylibiologian laboratorio (EMBL) ja Euroopan biotieteiden yhteistyöorganisaatio ELIXIR.

Logo, BY-COVID