Arkistoidut aineistot helpottavat lasten ja perheiden tutkimusta

Kuvituskuvassa lapsi keinussa.

Lasten ja perheiden tutkimukseen soveltuvia sähköisiä aineistoja on saatavilla yhä enemmän eri palveluista Suomesta ja ulkomailta.

Aineiston kerääminen lasten ja perheiden tutkimukseen tuottaa monenlaisia haasteita. Lapsia voi olla hankala rekrytoida tutkimuksiin ylipäänsä, ja lapsilta aineistoa kerätessä tarvitaan usein eri menetelmiä kuin aikuisilta kerätyssä aineistossa. Kun tutkimuskohteena on lapsi, on myös tutkimuseettisiä ratkaisuja pohdittava lapsilähtöisesti esimerkiksi informoinnin ja suostumuksen osalta, sillä lapset eivät välttämättä tunne niin hyvin oikeuksiaan tai henkilötietojen jakamiseen liittyviä riskejä ja seurauksia. Myös lapsen huoltajia tulee pääsääntöisesti informoida tutkimuksesta.

Ennen aineiston keräämistä kannattaakin tutustua olemassa olevaan aineistotarjontaan Tietoarkistossa ja muissa tutkimusaineistoja jatkokäyttöön tarjoavissa palveluissa. Arkistoitujen aineistojen jatkokäyttö helpottaa tutkijan työtä ja edistää tieteen avoimuutta. Lisäksi kun aineistoja jatkokäytetään aktiivisesti, tutkijoiden on helpompi havaita tarve tuoreille aineistoille tai tutkimusteemoille. Näin vältetään myös päällekkäiset aineistonkeruut.

Lapsi tutkimuskohteena ei estä arkistointia

Lapsitutkimuksessa myös aineistonhallinnan, arkistoinnin sekä aineiston jatkokäytön tulee olla lapsilähtöistä. Lapsiaineistot ovat usein haasteellisia arkistoitavia, mutta arkistointi on lapsiaineistojen kohdalla tärkeää juuri siksi, että vaivalla lapsilta kerätty aineisto hyödyttäisi mahdollisimman monia mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

Pääsääntöisesti Tietoarkistoon arkistoidut aineistot anonymisoidaan, mikä on edellytys sille, että perusjoukoltaan tai aihepiiriltään sensitiivisiä aineistoja voi ylipäänsä jatkokäyttää. Monia Tietoarkiston aineistoista voi käyttää tutkimuksen lisäksi myös opetukseen ja opiskeluun. Osaa aineistoista voi käyttää pelkästään tutkimukseen, ja aineiston luovuttaja voi myös rajata jatkokäytön mahdolliseksi ainoastaan luovuttajan luvalla. Jatkokäyttäjät sitoutuvat noudattamaan tietoturvallisuutta aineistoa käyttäessään.

Suomalaista dataa lasten ja perheiden tutkimukseen

Tietoarkistoon on arkistoitu jatkokäyttöä varten useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka soveltuvat lasten ja perheiden tutkimukseen. Koska kvalitatiivisia tutkimusaineistoja on arkistoitu jo yli 17 vuoden ajan, on Tietoarkiston aineistovaranto erityisen hyödyllinen lapsitutkimukselle, jossa kvalitatiivisten menetelmien käyttö on yleistä. Tietoarkiston palveluportaali Ailassa hakuja voi suodattaa monipuolisesti ja rajata hakutulokset esimerkiksi pelkkiin kvalitatiivisiin aineistoihin. Ailasta löytyy asiasanalla lapset 24 kvalitatiivista aineistoa (toukokuu 2020).

Tietoarkiston sivuilla on myös erityinen Lapset, lapsuus ja perhe -teemasivu, jonka kautta lapsia ja perheitä käsitteleviin suomalaisiin aineistoihin on helppo tutustua. Tietoarkistoon arkistoiduista kvantitatiivisista aineistosarjoista voi mainita esimerkiksi Perhebarometrit, Koulun hyvinvointiprofiilit, Lapsiuhritutkimukset sekä Jyväskylän yliopiston Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimuksen.

Kansainvälistä vertailudataa verkosta

Myös kansainvälistä vertailudataa lasten ja perheiden tutkimukseen on saatavilla runsaasti verkossa. ICPSR:n loppuvuodesta 2019 avaama Child and Family Data Archive -palvelu sisältää lähes 350 tutkimusaineistoa. ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) on Yhdysvalloissa Michiganin yliopiston yhteydessä toimiva yhteiskuntatieteisiin keskittyvä data-arkisto. Suomalaisten korkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta voivat maksutta käyttää ICPSR:n palveluita, sillä Tietoarkisto maksaa ICPSR:lle vuosittain Suomen jäsenmaksun.

Kansainvälistä dataa etsivän kannattaa hakea aineistoja myös CESSDA ERICin (Consortium of European Social Science Data Archives) aineistoluettelosta. CESSDA Data Catalogue sisältää Tietoarkiston lisäksi muiden CESSDAn jäsenarkistojen aineistojen kuvailutiedot. Aineistot ladataan arkistojen omista palveluista. Esimerkiksi hakusanalla children aineistoluettelon yleishausta löytyi kirjoittamishetkellä 5955 aineistokuvailua ja hakusanalla family 6346 aineistokuvailua.

Teksti: Niko Koski, kuva: Myles Tan (Unsplash)