Aktiivinen Tietoarkisto CESSDAssa

Rakentamassa uusia eurooppalaisia tutkijapalveluja

Kuusi vuotta sitten Tietoarkisto sai Suomen Akatemialta rahoituksen CESSDA ERICin jäsenyysvelvoitteiden täyttämistä varten. Osin koronapandemian aiheuttamien viivästysten vuoksi saimme vuoden lisäaikaa projektin toteuttamiseksi. Vihdoin on aika arvioida tavoitteita ja kertoa, mitä kaikkea olemme saaneet aikaan.

Kaksi logoa. Teksti englanniksi Tietoarkisto an active service provider for CESSDA

Hankkeen työsuunnitelmassa oli mukana tehtäväkokonaisuuksia, joihin emme hakeneet rahoitusta. Pystyimme näin osoittamaan, mitä kaikkea hajautetun tutkimusinfrastruktuurin palveluntuottajan tehtäviin sisältyy. Lisäksi Tietoarkiston piti priorisoida alkuperäisen työsuunnitelman tehtävät, minkä perusteella rahoittaja leikkasi haettua rahoitusta. Kaikesta huolimatta olemme pystyneet toteuttamaan suunnittelemamme tehtävät erinomaisesti myös ne, joihin emme hakeneet rahoitusta ja ne joista leikattiin. Onnistuminen on ollut mahdollista, koska Tietoarkistolaiset ovat työskennelleet myös CESSDA ERICin sisäisissä projekteissa ja Euroopan unionin rahoittamissa infrastruktuurihankkeissa, jotka ovat tukeneet Tietoarkisto 2022 -hankkeemme tavoitteita.

Alkuperäisessä työsuunnitelmassa oli kymmenen kokonaisuutta:

  • CESSDAn hallintoon osallistuminen ja verkostoituminen
  • CESSDAn politiikkoihin vaikuttaminen
  • Tietoarkiston teknisten palveluiden vahvistaminen
  • EU:n tietosuoja-asetuksen jalkauttaminen
  • Sertifiointi- ja laatutyö
  • Aineistojen kuvailutietojen kohentaminen
  • Pysyvien tunnisteiden eli PIDien päivittäminen
  • Kysymys- ja muuttujakohtaisen dokumentoinnin kehittäminen
  • Koulutus
  • Viestinnän lisääminen

Tarkemman kuvauksen kunkin kokonaisuuden alkuperäisistä tavoitteista voi lukea Aktiivinen Tietoarkisto CESSDAssa -hankesivulta. Työsuunnitelman eri osien yhteisenä tavoitteena oli varmistaa, että Tietoarkisto pystyy aktiivisesti vaikuttamaan CESSDAn kehitykseen ja siihen, minkälaisia palveluita se eurooppalaisille tutkijoille tarjoaa.

Valtaosa Akatemian rahoituksesta käytettiin Tietoarkiston teknisten palvelujen vahvistamiseen, aineistojen kuvailutietojen eli metadatan kohentamiseen ja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen vaikutuksiin valmistautumiseen.

Olemme kertoneet joistakin projektin tuotoksista aiemmin pääasiassa suomeksi. Jotkin toiminnalle välttämättömät tehtävät ovat jääneet vähälle huomiolle tai emme ole raportoineet niistä ulkopuolisille lainkaan. Muun muassa teknisten järjestelmien kehittäminen ja metadatan kohentaminen ovat olleet erittäin tärkeitä tehtäväalueita, jotta Tietoarkisto voi toimia yhtenä osana hajautettua eurooppalaista datainfrastruktuuria. Monella tasolla toteutuneena tavoitteena on yhteentoimivuus ja FAIR-periaatteiden täyttäminen, joskin kuusi vuotta sitten FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable) ei ollut vielä käytössä.

Lähikuukausina julkaisemme lyhyitä katsauksia Tietoarkisto 2022 -projektin vähemmälle huomiolle jääneistä saavutuksista ja tutkijapalvelujen edistymisestä. Todettakoon että hanketta suunnitellessamme emme arkailleet asettaa tavoitteita korkealle tähdätessämme eurooppalaisten tutkijapalvelujen rakentamiseen ja havitellessamme yhteyksiä Euroopan tasolla laajempaan datainfrastruktuuriin. Nyt Tietoarkiston erinomainen metadata ja rajapintapalvelut mahdollistavat suomalaisten aineistojen metatietojen haravoimisen CESSDAn aineistoluettelon lisäksi useisiin muihin kansainvälisiin luetteloihin, ja Tietoarkiston palvelut ovat myös eurooppalaisessa avoimen tieteen pilvipalvelussa, tuttavallisemmin EOSCissa.

Tulevat artikkelit julkaistaan englanniksi ja linkitetään tämän artikkelin englanninkieliseen versioon.

Työpaketti 3 Capacity and competence in IT Services

Artikkeli: Building capacity and ensuring competence in FSD's IT Services

Työpaketti "Aligning FSD's IT to CESSDA service development practices" keskittyi parantamaan Tietoarkiston kykyä toimia nykyaikaisen ohjelmistokehityksen periaatteiden mukaisesti. Kyky on ehto sille, että Tietoarkisto menestyy päätehtävissään ja on kilpailukykyinen kumppani erilaisissa kansainvälisissä projekteissa. Monet teknisten valmiuksien ja osaamisen kehittämiseen liittyvät asiat ovat käytännössä näkymättömiä, mutta monella tapaa välttämättömiä päivittäisen työn sujumiseksi. Artikkelissa kuvataan tehtyä kehitystyötä sekä strategisia ja teknologisia valintoja.

KF4: EU data protection regulation

Article: The winding road to GDPR compliance

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on sitovaa lainsäädäntöä ja sitä on sellaisena sovellettava koko EU:ssa. Asetuksen noudattaminen on Tietoarkistolle tärkeää myös siksi, että tutkimusetiikan ja lakien noudattaminen ovat perusedellytyksiä tutkijayhteisön luottamuksen ylläpitämiselle ja vahvistamiselle. Tutkijoiden ja tiedontuottajien on voitava tallentaa ja jakaa tutkimusaineistojaan vastuullisesti, turvallisesti ja laillisesti. Tätä tavoitetta varten Tietoarkisto ponnisteli merkittävästi varmistaakseen, että arkistoinnin toimintatavat ja asiakirjat ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia.

Teksti: Helena Laaksonen, kuva: Tuomas J. Alaterä.