Tietoarkiston palvelut ja aineistot saavat kiitosta käyttäjiltä

Tietoarkiston asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja aineistoihin. Loppuvuodesta 2017 tehdyssä asiakaskyselyssä neljä viidestä vastaajasta ilmoittaa olevansa erittäin tyytyväinen tai melko tyytyväinen Tietoarkistosta saamaansa palveluun. Valtaosa kyselyn vastaajista, 84 prosenttia, on myös erittäin tai melko tyytyväisiä Tietoarkistosta saataviin aineistoihin.

Kyselyn tulosten perusteella Tietoarkisto on hyödyllinen ja luotettava organisaatio, jonka asiantunteva palvelu vastaa asiakkaan tarpeita. Tietoarkisto nähdään myös laajemmin tieteen kehitystä edistävänä ja yhteiskunnallisesti tärkeää työtä tekevänä toimijana.

Kaikista Tietoarkiston tarjoamista palveluista vastaajat ovat käyttäneet eniten palveluportaali Ailaa, jossa voi tutustua aineistoihin ja ladata niitä jatkokäyttöön. Aineistoja ja muuttujia on Ailassa selannut yli 80 prosenttia vastaajista, ja aineistoja on ladannut yli 70 prosenttia vastaajista. Ailan käyttöä pidetään helppona, ja aineiston lataajien mielestä käyttöehdot ovat selkeitä ja latauksen yhteydessä saatava aineistopaketti on hyödyllinen. Asiakkaiden mielestä aineistot ovat kiinnostavia, ne tukevat poikkitieteellisen tutkimuksen tekoa ja laajentavat yksittäisten aineistojen käyttöä usealle eri tieteenalalle.

Muista palveluista Menetelmäopetuksen tietovarantoa (MOTV) on käyttänyt yli kolme viidestä vastaajasta, noin kolmannes on käyttänyt Aineistonhallinnan käsikirjaa ja Tietoarkiston julkaisusarjan julkaisuja, sen sijaan poliittisten ohjelmien tietovaranto Pohtiva, Demokratiaindikaattorit sekä vuoden 2016 lopulla julkaistu Tietomilli-palvelu ovat harvemmin käytettyjä.

Eniten Tietoarkiston aineistoja ja palveluita käytetään tutkimukseen, lähes 40 prosenttia vastaajista, ja opiskeluun, kuten harjoitus- ja kurssitöihin, lähes 35 prosenttia. Erilaisten julkaisujen ja artikkeleiden taustoittaminen, uuden tutkimuksen suunnittelu, opetus ja opinnäytetyöt ovat myös syitä aineistojen ja palveluiden käyttöön. Joka viides kertoi käyttävänsä palveluita ja aineistoja yleisestä mielenkiinnosta.

Tietoarkiston tarjoamat aineistot ja palvelut ovat asiakkaiden mielestä monin tavoin hyödyllisiä sekä yksittäisille tutkijoille että suomalaiselle tieteelle laajemminkin. Tietoarkiston tiedottaminen sai sekä kiitosta että kritiikkiä, kolmannes piti tiedotusta riittävänä, kun taas viidennes vastaajista oli eri mieltä. Tärkeimmäksi viestintäkanavaksi nousi Tietoarkiston verkkosivut. Niitä ollaan uudistamassa kevään 2018 aikana, tavoitteena on käytettävyyden parantaminen.

Marraskuussa 2017 tehty Tietoarkiston asiakastyytyväisyyskysely suunnattiin palveluportaali Ailaan rekisteröityneille asiakkaille sekä Tietoarkistoon tallennettujen aineistojen luovuttajille ja yhdyshenkilöille. Vastauksia saatiin yhteensä 269, mikä on 9 prosenttia 2917 asiakkaan otoksesta. Enemmistö vastaajista oli opiskelijoita ja tutkijoita, pääosin yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.