Muut ohjeet, esimerkit ja sanastot

Alaikäisiä koskevien aineistojen arkistoinnissa huomioitavat seikat

Tutkimuksessa alaikäisillä on lähtökohtaisesti vastaavat oikeudet kuin muillakin tutkittavilla. Tutkimusaineiston asianmukainen arkistointi jatkokäyttöä varten edellyttää, että eettisesti ja laillisesti merkityksellisistä asioista on informoitu riittävällä tavalla. Samoin tutkimuksessa on huomioitava se, että alaikäinen on saanut käyttää riittävällä tavalla päätösvaltaa tai ilmaista mielipiteensä koskien sekä tutkimusta yleensä että siihen liittyvää aineiston jatkokäyttöä.

Arkistoinnissa ja jatkokäytössä – kuten tutkimuksessa yleensäkin – on hyvä huomioida esimerkiksi alaikäiselle kuuluva oikeus ilmaista mielipiteitään ja ajatuksiaan muun muassa kirjallisessa, suullisessa tai taiteellisessa muodossa. Tutkimusaineiston arkistointi ja jatkokäyttö merkitsee aineiston elinkaaren laajentumista yli alkuperäisen tutkimuksen. Siksi alaikäisiä tutkittaessa aineiston mahdollinen arkistointi tulee arvioida huolella etukäteen. Esimerkiksi alaikäisen mielipide jatkokäytöstä voi varttumisen myötä muuttua. Tämän vuoksi tärkeää keskustella alaikäisen kanssa siitä, mitä jatkokäyttö konkreettisesti merkitsee. Asian ymmärtäminen on alaikäisen tutkittavan oikeus.

Alaikäisen oikeus saada informaatiota tutkimuksesta Ankkurilinkki ikoni

Jos tutkimusasetelma sen mahdollistaa, tutkimuksesta informoimisen voi ymmärtää tutkijan, alaikäisen ja huoltajan väliseksi yhteistyöksi. Yhteistyössä selvitetään, ketkä päättävät tutkimukseen osallistumisesta, ja mitä informaatiota eri osapuolille annetaan. Tämä tapahtuu tutkimusta ohjaavien lakien ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Se, että huoltajalla katsotaan eettisten periaatteiden mukaan olevan oikeus päättää alaikäisen tutkimukseen osallistumisesta, ei tarkoita sitä, että alaikäistä ei olisi informoitava. Alaikäisellä on itsenäinen oikeus saada informaatiota tutkimuksesta.

Henkilötietojen käsittelyssä lapsia pidetään erityisen suojelun kohteina. Läpinäkyvyys on keskeinen periaate henkilötietojen käsittelyssä. Periaatteen sisältö on laaja, mutta sen voi ymmärtää yksinkertaistettuna esimerkiksi tutkittavan oikeudeksi saada selkeästi tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lapsen ja aikuisen välisessä suhteessa on katsottu nimenomaisesti, että lapsi ei menetä itsenäistä oikeuttaan läpinäkyvyyden periaatteen toteutumiseen itsensä kohdallaan, vaikka aikuinen käyttää päätösvaltaa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että alaikäiselle on aina kerrottava hänen ymmärrystasoaan vastaavasti, miten henkilötietoja käsitellään.

Mitä alaikäisiä koskevien tutkimusaineistojen arkistointia ja jatkokäyttöä suunniteltaessa on hyvä huomioida? Ankkurilinkki ikoni

  1. Onko päätöksen tehnyt oikea henkilö? Tutkimuksessa on varmistettu, että päätöksen tutkimukseen osallistumisesta, mukaan lukien arkistointi ja jatkokäyttö, on tehnyt oikea taho riittävän tiedon perusteella.
  2. Alaikäisen tahdon selvittäminen. Jos alaikäinen ei ole tehnyt itse päätöstä tutkimukseen osallistumisesta, hänen mielipiteensä arkistoinnista ja jatkokäytöstä on otettu huomioon iän ja kehitystason mukaisesti.
  3. Onko jatkokäytöstä kerrottu selkeästi? Arkistoinnista ja jatkokäytöstä informoitaessa käytetään alaikäisen iän ja kehitystason mukaista kieltä (tarvittaessa kuvia, animaatioita, videoita).