Muut ohjeet, esimerkit ja sanastot

Sosiaalisen median aineistojen tutkimisesta ja arkistoinnista

Sosiaalinen media tarjoaa tieteelliselle tutkimukselle monipuolisen lähteen ja ympäristön. Sisällön moninaisuus mahdollistaa tarkastelun vaihtelevin menetelmin eri tieteenalojen näkökulmista. Sosiaalisen median tutkimuksella on omia erityispiirteitä, mutta taustalla vaikuttavat kaikkea tieteellistä tutkimusta koskevat perustavanlaatuiset eettiset ja lailliset kysymykset. Näihin vastaaminen ei ole täysin suoraviivaista. Sosiaalinen media ja muut verkon aineistot eivät ole yhtenäinen kokonaisuus – ne vaihtelevat alustojen luonteen, käyttötarkoituksen, teknisen toteutuksen ja käyttäjäkulttuurin mukaan.

Joissain tilanteissa sosiaalisen median tutkiminen voi lähestyä big datan keräämistä ja käsittelyä. Tällöin yhteys datan takana oleviin ihmisiin voi vaikuttaa etäisemmältä. Toisaalta, jos tutkimuksen kohteena on tietty blogi ja sen yhteydessä toimiva keskustelualue, henkilöityy tutkimus enemmän yhteen ihmiseen ja keskustelualueen muodostamaan teknologiavälitteiseen sosiaaliseen ympäristöön. Pohdittaessa esimerkiksi tutkittavien yksityisyyttä ja anonymiteettiä poikkeavat edellä kuvatut tilanteet osittain toisistaan. Joskus alusta voi olla lähtökohtaisesti suunniteltu sosiaalista verkostoitumista varten ja käyttäjät esiintyvät omilla kuvilla ja nimillä. Joskus taas anonymiteetti on osa alustan, kuten esimerkiksi eräiden kuvafoorumien, taustaideologiaa. Niissä esiinnytään säännönmukaisesti nimimerkin takaa.

Alustan luonteen lisäksi käytetyt työkalut voivat myös vaihdella. Tutkija saattaa esimerkiksi liittyä osaksi muuta käyttäjäkuntaa havainnoimaan keskusteluja. Toisaalta materiaalia saatetaan kopioida joko manuaalisesti tai käyttäen erilaisia automatisoituja työvälineitä. Vaihtoehtoisesti käytössä voivat olla erilaiset rajapinnat tai sosiaalisen median alustan kanssa tehdyt sopimusjärjestelyt. Koska tutkimusaihe, alusta ja työkalut ovat harvoin samoja, yksiselitteisten ja yleisten sääntöjen ja ohjeiden antaminen on vaikeaa. Asiat ratkaistaan tapauskohtaisesti. Lisäksi esimerkiksi käyttöehtoihin, alustan luonteeseen tai työkaluihin liittyvät yksityiskohdat voivat muuttua ennakoimattomasti. Tämä edellyttää tutkijaa perehtymään riittävästi kaikkiin tutkimukseen vaikuttaviin yksityiskohtiin.

Mitä asioita sosiaalista mediaa tutkittaessa olisi huomioitava? Ankkurilinkki ikoni

Arvioi ainakin seuraavat asiat huolella.

  1. Tutkittavien oikeudet yleisesti. Vapaaehtoisuus ja suostumus ovat keskeisiä tutkittavaa suojaavia periaatteita. Miten nämä toteutuvat tutkimuksen kontekstissa? Onko tutkimuksessa selvitetty mahdollinen tarve ennakkoarvioinnille?
  2. Alustan ja työkalujen käyttöehdot. Minkälaisia ehtoja alusta asettaa tutkijalle? Entä mitä alustan käyttöehdot lupaavat tutkittavalle alustan käyttäjänä? Käyttöehtoja tarkasteltaessa tulisi ottaa huomioon, että ehdot eivät aina ole tyhjentävästi yhdessä dokumentissa. Merkityksellistä tietoa voi olla erilaisissa yhteisösäännöissä ja yksityisyydestä kertovissa asiakirjoissa. Näiden lisäksi esimerkiksi rajapintojen käyttäjä voi olla sidottu näitä koskeviin erityisiin käyttöehtoihin.
  3. Alustan ja tutkimusaiheen luonne. Ymmärtävätkö tutkittavat kontekstista, että heidän keskustelunsa ovat luonteeltaan yksityisiä, rajatulle joukolle suunnattuja – vai sen sijaan onko keskustelu julkista ja avointa? Toisinaan aiheen sensitiivisyys voi myös vaikuttaa tähän: joskus arkaluonteisesta aiheesta halutaan puhua luottamuksellisemmin. Tämä ei ole kuitenkaan täysin yksiselitteistä, joskus sensitiivisestä aiheesta nimenomaan halutaan puhua avoimesti. Hyvä on myös muistaa, että kaikilla käyttäjillä ei ole välttämättä samaa käsitystä asiasta.
  4. Henkilötietojen suoja. Sosiaalisen median tutkimisen yhteydessä käsitellään usein henkilötietoja. Kaikkia tähän liittyviä sääntöjä on noudatettava. Jos esimerkiksi rajapinnan käyttämisestä on erillinen sopimus, voi tähän sisältyä myös henkilötietoja koskevia sopimusehtoja. Jos säännöistä on epäselvyyttä, kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä oman organisaation tietosuojavastaavaan.

Somedatan arkistoinnista Ankkurilinkki ikoni

Onko sosiaalisen median aineisto mahdollista arkistoida? Itsessään se, että aineisto on peräisin sosiaalisesta mediasta tai verkosta, ei yksin estä arkistointia ja jatkokäyttöä. Aineiston arkistoinnin voi estää se, että sen kerääminen on toteutettu eettisesti tai laillisesti puutteellisesti. Toisinaan aineisto voi myös sisältää kuvia tai audiovisuaalista materiaalia, joiden arkistointiin liittyy omia erityishaasteita.

Yksi keskeinen este arkistoinnille on se, että aineiston tutkittavat on yhdistettävissä suoraan verkossa yhä sijaitsevaan aineistoon, jos aineistoa on kopioitu suoraan verkosta. Aineisto-otteiden perusteella tutkittavista on mahdollista löytää joskus huomattaviakin määriä lisätietoa; ja vaikka tutkittavat olisi tarkoitettu anonyymeiksi, usein oikeat identiteetit ja taustatietoja on löydettävissä. Usein arkistointi estyy juuri siksi, ettei somedatasta voi muokata peruuttamattomasti anonyymiä.