Arkistonhoitajan virka ja tietopalvelusihteerin määräaikainen virkasuhde haettavana

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa (FSD) julistetaan haettavaksi

1) ARKISTONHOITAJAN VIRKA (A22) alkaen 1.1.2002. Tehtävinä mm. arkistoitavien tutkimusaineistojen käsittely ja dokumentointi kielenkäännöksineen, asiakaspalvelu ja yksikön ulkoiseen tiedottamiseen osallistuminen. Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Yhteiskuntatieteellinen tutkimuskokemus, tiedottamiskokemus ja hyvä kielitaito katsotaan eduksi. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan, mikäli ovat käytettävissä myös mahdollisesti avautuvaan arkistonhoitajan (pl. A22) viransijaisuuteen ajalle 1.1.2002 - 30.6.2003.
» Lisätietoja arkistonhoitajan tehtävistä

2) TIETOPALVELUSIHTEERIN määräaikainen virkasuhde ajalle 1.1.2002-31.12.2003, pl. A12. Tehtävät koostuvat arkistoitavien tutkimusaineistojen oheismateriaalin digitoinnista tarkistustöineen sekä avustavista rutiiniluonteisista toimistotehtävistä. Tehtävä edellyttää hyvää perehtyneisyyttä tehtäväalaan ja soveltuvaa koulutusta.
» Lisätietoja tietopalvelusihteerin tehtävistä

Tiedustelut: johtaja Sami Borg tai tutkimussihteeri Katri Aarnio.

Kielitaidosta sekä muusta kelpoisuudesta on säädetty korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetussa asetuksessa (309/93). Hakemuksiin on liitettävä:

 • nimikirjalain (1010/89) piiriin kuuluvan virkamiehen on toimitettava ote nimikirjasta, jonka tulee olla annettu enintään kolme kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, muun hakijan tulee toimittaa oikeaksi todistettu ansioluettelo,
 • kopiot tutkintotodistuksista,
 • selvitys tehtäviin pätevöittävästä työkokemuksesta ja ATK-taidoista

Hakemukseen voi liittää myös muita hakijan pätevyyttä osoittavia selvityksiä.

Hallintokeskukselle osoitetut hakemukset tulee toimittaa yliopiston kirjaamoon (postiosoite: kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto, käyntiosoite: Kalevantie 4) viimeistään 17. joulukuuta 2001 ennen klo 16.15. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Tampereella 16. marraskuuta 2001
TAMPEREEN YLIOPISTON HALLINTOKESKUS

Lisätietoja tehtävistä

Tietoarkiston aineistopalveluun kuuluu viisi vakinaista virkaa: informaatikko, kaksi arkistonhoitajaa sekä kaksi tutkimusamanuenssia. Tehtävät koostuvat enimmäkseen kvantitatiivisten tutkimusaineistojen arkistoinnista, jossa on keskeistä mm. tietopalvelujen tuottaminen yksikön Internet-kotisivuille.

Aineistopalveluhenkilöstö kuten koko yksikkökin toimii tiiminä, jossa kaikki voivat suorittaa aineistopalveluun tai yleensä tietoarkiston toimintaan liittyviä tehtäviä osaamisensa mukaan. FSD ei harjoita tutkimusta mutta sen henkilökunnan täytyy tuntea yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen sisältöä ja menetelmiä.

FSD toimii kiinteässä yhteistyössä vastaavien ulkomaisten yksikköjen kanssa sekä palvelee toiminnallaan myös ulkomaisia tutkijoita. Lisäksi arkistointiin liittyvä aineistojen siirtäminen kansainvälisiin aineistotietokantoihin edellyttää runsaasti aineistokuvausten käännöstyötä etenkin suomen ja ruotsin kielestä englannin kieleen. Tehtäviin hakeville luetaan eduksi hyvä kirjallinen ja suullinen kielitaito suomen, ruotsin ja englannin kielessä. Myös muiden kielten osaaminen luetaan hakijoille eduksi.

» Lisätietoja arkistonhoitajan tehtävistä
» Lisätietoja tietopalvelusihteerin tehtävistä

Lisätietoa arkistonhoitajan tehtävistä

Arkistonhoitajan tehtäviin perehtyneisyyttä arvioitaessa hakijoille luetaan eduksi kokemus yhteiskuntatieteellisten tutkimushankkeiden toteuttamisesta ja erityisesti kvantitatiivisten tutkimusaineistojen keräämisestä ja analysoinnista, yhteiskuntatieteellisen tietoaineksen järjestämiseen liittyvä työkokemus esimerkiksi kirjasto- tai arkistoalalla, tiedotuskokemus ja muu toimenkuvaan liittyvä perehtyneisyys.

Arkistonhoitajan toimenkuvaan kuuluu mm.:

 • asiakaspalvelu
 • aineistojen kuvailu ja siihen liittyvät tehtävät (kuvailuformaatin ylläpito, kuvailun ohjeistaminen, kuvailujen tarkistaminen, kielenkäännöksiä)
 • muut aineistojen arkistointiin liittyvät tehtävät (aineistojen hankinta, aineistojen tarkistus, aineistosarjojen yleiskuvaukset, arkistointiprosessin eri vaiheiden ohjeistaminen jne.)
 • osallistuminen yksikön toiminnasta tiedottamiseen (www-sivujen sisällön tuottaminen, tietoarkiston esittely laitoksilla ja tieteellisillä päivillä, osallistuminen tietoarkiston tiedotuslehden toimittamiseen)
 • osallistuminen alan kansainväliseen yhteistyöhön

Arkistonhoitajan tehtävät vaativat monipuolista ATK-taitojen hallintaa. Soveltuvat ATK-taidot voidaan jakaa tavanomaisiin toimistotehtäviin liittyviin ATK-taitoihin (esim. tekstinkäsittely, sähköposti, Internet, Windows-ympäristö) ja aineistojen arkistoinnissa käytettävien tilastomatemaattisten ohjelmien ja tietokantasovellusohjelmien hallintaan (SPSS, SAS, Excel, Access). Arkistonhoitajan virkaa hakeville luetaan eduksi myös HTML- ja XML-kielten taito sekä valmius käyttää FSD:lle räätälöityjä ohjelmia. Tietoarkisto myös kouluttaa henkilökuntaansa em. tehtäviin.

Lisätietoa tietopalvelusihteerin tehtävistä

Tietopalvelusihteerin tehtävät koostuvat pääosin arkistoitavien tutkimusaineistojen oheismateriaalin, kuten kyselylomakkeiden, digitoinnista ja tarkistamisesta. Lisäksi tietopalvelusihteerin tehtäviin kuuluvat erilaiset avustavat arkistointitehtävät ja rutiiniluonteiset toimistotehtävät.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa koulutusta ja hyvää perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Tehtävään valittavalta toivotaan erityisesti seuraavien ohjelmistojen käyttökokemusta:

 • Microsoft Word
 • OmniPage
 • Adobe Acrobat
 • Adobe Photoshop
 • sähköposti ja Internet

Lisäksi tehtävää hakeville luetaan eduksi valmius käyttää FSD:lle räätälöityjä ohjelmistoja.