Tutkimusamanuenssin virka (A18) ja kielenkääntäjän määräaikainen virkasuhde (A20) haettavana

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa (FSD) julistetaan haettavaksi

1) TUTKIMUSAMANUENSSIN VIRKA 1.7.2002 lukien, pl. A18. Tehtävinä mm. arkistoitavien tutkimusaineistojen tarkistaminen, muokkaus ja dokumentointi sekä asiakaspalvelu.Tehtävät edellyttävät soveltuvaa koulutusta ja hyvää perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Tietotekninen osaaminen (erityisesti SPSS-ohjelmiston hallinta), yhteiskuntatieteellinen tutkimuskokemus ja hyvä kielitaito katsotaan eduksi.
» Lisätietoja tutkimusamanuenssin tehtävistä

2) KIELENKÄÄNTÄJÄN määräaikainen virkasuhde ajalle 1.8.2002-31.7.2004, pl. A20.Kielenkääntäjän tehtävät koostuvat ensisijassa data-aineistojen dokumentointiin sekä FSD:n ulkoiseen tiedottamiseen liittyvistä kielenkäännöksistä ja -tarkistuksista (erityisesti suomi-englanti ja suomi-ruotsi). Hänen toivotaan osallistuvan osaamisensa mukaan myös muulla tavoin yksikön aineistotietopalveluun ja ulkoiseen tiedottamiseen. Hakijoilta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä tehtävään pätevöittävää työkokemusta. Hakijoille luetaan eduksi tietotekninen osaaminen ja yhteiskuntatieteiden tuntemus. Virkaa voi hoitaa myös osa-aikaisesti.
» Lisätietoja kääntäjän tehtävistä

Virkoja koskevat tiedustelut: vs. informaatikko Mari Kleemola tai johtaja Sami Borg.

Kielitaidosta sekä muusta kelpoisuudesta on säädetty korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetussa asetuksessa (309/93). Hakemuksiin on liitettävä:

 • nimikirjalain piiriin kuuluvan virkamiehen on toimitettava ote nimikirjasta, jonka tulee olla annettu enintään kolme kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, muun hakijan tulee toimittaa oikeaksi todistettu ansioluettelo
 • kopiot tutkintotodistuksista sekä mahdollinen julkaisuluettelo
 • selvitys tehtävään pätevöittävästä työkokemuksesta ja ATK-taidoista.

Hakemukseen voi liittää myös muita hakijan pätevyyttä osoittavia selvityksiä.

Hallintokeskukselle osoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa yliopiston kirjaamoon (postiosoite: kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto, käyntiosoite: Kalevantie 4) viimeistään 27. toukokuuta 2002 ennen klo 16.15. Mikäli hakee useampaa eri virkaa, tulee niistä tehdä eri hakemus liitteineen. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

(Ks. myös Tampereen yliopiston virallinen hakujulistus 26.4.2002)

Lisätietoja tehtävistä

Tietoarkiston aineistopalveluun kuuluu viisi vakinaista virkaa: informaatikko, kaksi arkistonhoitajaa sekä kaksi tutkimusamanuenssia. Tehtävät koostuvat enimmäkseen kvantitatiivisten tutkimusaineistojen arkistoinnista, jossa on keskeistä mm. tietopalvelujen tuottaminen yksikön Internet-kotisivuille.

Aineistopalveluhenkilöstö kuten koko yksikkökin toimii tiiminä, jossa kaikki voivat suorittaa aineistopalveluun tai yleensä tietoarkiston toimintaan liittyviä tehtäviä osaamisensa mukaan. FSD ei harjoita tutkimusta mutta sen henkilökunnan täytyy tuntea yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen sisältöä ja menetelmiä.

FSD toimii kiinteässä yhteistyössä vastaavien ulkomaisten yksikköjen kanssa sekä palvelee toiminnallaan myös ulkomaisia tutkijoita. Lisäksi arkistointiin liittyvä aineistojen siirtäminen kansainvälisiin aineistotietokantoihin edellyttää runsaasti aineistokuvausten käännöstyötä etenkin suomen ja ruotsin kielestä englannin kieleen.

» Lisätietoja tutkimusamanuenssin tehtävistä
» Lisätietoja kielenkääntäjän tehtävistä

Lisätietoa tutkimusamanuenssin tehtävistä

Tutkimusamanuenssin tehtävät painottuvat datan käsittelyyn tilastomatemaattisilla ohjelmistoilla.Tutkimusamanuenssin tehtäviin perehtyneisyyttä arvioitaessa hakijoille luetaan eduksi kokemus yhteiskuntatieteellisten tutkimushankkeiden toteuttamisesta ja erityisesti kvantitatiivisten tutkimusaineistojen keräämisestä, tallentamisesta ja analysoinnista. Lisäksi eduksi luetaan yhteiskuntatieteellisen tietoaineksen järjestämiseen liittyvä työkokemus esimerkiksi kirjasto- tai arkistoalalla, tiedotuskokemus, muu toimenkuvaan liittyvä perehtyneisyys ja hyvä kirjallinen ja suullinen kielitaito suomen, ruotsin ja englannin kielessä.

Tutkimusamanuenssin toimenkuvaan kuuluu mm.:

 • kvantitatiivisten data-aineistojen tarkistaminen ja muokkaus arkiston käytäntöjen mukaisesti SPSS-ohjelmalla
 • muita aineistojen arkistointiin liittyviä tehtäviä (aineistojen hankinta, aineistojen kuvailu)
 • asiakaspalvelu
 • osallistuminen yksikön toiminnasta tiedottamiseen (www-sivujen sisällön tuottaminen, tietoarkiston esittely laitoksilla ja tieteellisillä päivillä)

Tutkimusamanuenssin tehtävät vaativat monipuolista ATK-taitojen hallintaa. Soveltuvat ATK-taidot voidaan jakaa tavanomaisiin toimistotehtäviin liittyviin ATK-taitoihin (esim. tekstinkäsittely, sähköposti, Internet, Windows-ympäristö) ja aineistojen arkistoinnissa käytettävien tilastomatemaattisten ohjelmien ja tietokantasovellusohjelmien hallintaan (SPSS, SAS, Excel, Access). Tutkimusamanuenssin virkaa hakeville luetaan eduksi myös HTML- ja XML-kielten taito sekä valmius käyttää FSD:lle räätälöityjä ohjelmia. Tietoarkisto myös kouluttaa henkilökuntaansa em. sovellusten käytössä.

Lisätietoa kielenkääntäjän tehtävistä

Kääntäjän tehtäviin perehtyneisyyttä arvioitaessa hakijoille luetaan eduksi kokemus yhteiskuntatieteellisten tekstien kääntämisestä (erityisesti suomi-englanti ja suomi-ruotsi) ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja terminologian tuntemus. Lisäksi eduksi luetaan muu kielitaito, tiedotuskokemus, hyvät tietotekniset valmiudet ja muu toimenkuvaan liittyvä perehtyneisyys.

Kääntäjän toimenkuvaan kuuluu mm.:

 • aineistonkuvausten kääntäminen (pääosin suomi <-> englanti)
 • www-sivujen kääntäminen (suomi -> englanti ja suomi -> ruotsi) ja www-sivujen ylläpito soveltuvin osin
 • FSD:n verkkotiedotuslehden kääntäminen (suomi -> englanti ja soveltuvin osin suomi -> ruotsi)
 • datatiedostojen kääntämistä (suomi <-> englanti, suomi <-> ruotsi)
 • artikkeleiden ja konferenssipapereiden tarkistaminen/kääntäminen (suomi -> englanti)
 • muut käännöstehtävät
 • yksikön tiedottamiseen osallistuminen (www-sivut, tiedotuslehden toimittaminen, muu tiedotusmateriaalin tuottaminen, aineistonhankinta)
 • mahdollisesti muita aineistopalvelun tehtäviä valittavan henkilön kiinnostuksen ja taitojen mukaisesti.

Kääntäjän tehtävät vaativat tavanomaisiin toimistotehtäviin liittyvien ATK-taitojen (esim. tekstinkäsittely, sähköposti, Internet, Windows-ympäristö) hallintaa. Lisäksi tehtävää hakeville luetaan eduksi HTML- ja XML-kielten taito ja valmius käyttää FSD:lle räätälöityjä ohjelmistoja. Tietoarkisto myös kouluttaa henkilökuntaansa em. sovellusten käytössä.