Johtajan virka (A27), kielenkääntäjän virka (A21) ja tietopalvelusihteerin virka (A12) haettavana

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa (FSD) julistetaan haettavaksi

1) TIETOARKISTON JOHTAJAN virka, pl. A27, 1.1.2004 alkavaksi viiden vuoden määräajaksi
Johtaja vastaa yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston toiminnasta ja sen kehittämisestä. Johtajalta vaaditaan tohtorin tutkinto, perehtyneisyys tehtäväalaan ja kokemus tieteellisen tutkimuksen johtamisesta. Tehtävä edellyttää tietoarkistoalan ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tuntemusta sekä kykyä kehittää yksikön toimintaa erityisesti yliopistollista tutkimusta ja opetusta palvelevana valtakunnallisena infrastruktuurina.

Tiedustelut: informaatikko Maria Forsman tai tietoarkiston johtokunnan puheenjohtaja Jukka Kultalahti.
» Lisätietoja tietoarkiston johtajan tehtävistä

2) KIELENKÄÄNTÄJÄN virka, pl. A21 alkaen 1.1.2004
Kielenkääntäjän tehtävät koostuvat ensisijassa data-aineistojen dokumentointiin sekä FSD:n ulkoiseen tiedottamiseen liittyvistä kielenkäännöksistä ja -tarkistuksista (erityisesti suomi-englanti). Hänen toivotaan osallistuvan osaamisensa mukaan myös muulla tavoin yksikön aineistotietopalveluun ja ulkoiseen tiedottamiseen. Hakijoilta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä tehtävään pätevöittävää työkokemusta. Hakijoille luetaan eduksi tietotekninen osaaminen, informaatioalan työkokemus ja yhteiskuntatieteiden tuntemus.

Tiedustelut: tietopalvelupäällikkö Helena Laaksonen tai johtaja Sami Borg.
» Lisätietoja kääntäjän tehtävistä

3) TIETOPALVELUSIHTEERIN virka, pl. A12 alkaen 1.1.2004
Tehtävät koostuvat avustavien tietopalvelutehtävien lisäksi arkistoitavien tutkimusaineistojen oheismateriaalin digitoinnista tarkistustöineen. Tehtävä edellyttää hyvää perehtyneisyyttä tehtäväalaan ja soveltuvaa koulutusta.

Tiedustelut: tietopalvelupäällikkö Helena Laaksonentai johtaja Sami Borg.
» Lisätietoja tietopalvelusihteerin tehtävistä

Kielitaidosta sekä muusta kelpoisuudesta on säädetty korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetussa asetuksessa (309/93). Hakemuksiin on liitettävä:

 • nimikirjalain piiriin kuuluvan virkamiehen on toimitettava ote nimikirjasta, jonka tulee olla annettu enintään kolme kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, muun hakijan tulee toimittaa oikeaksi todistettu ansioluettelo
 • kopiot tutkintotodistuksista sekä mahdollinen julkaisuluettelo
 • selvitys tehtävään pätevöittävästä työkokemuksesta ja ATK-taidoista.

Hakemukseen voi liittää myös muita hakijan pätevyyttä osoittavia selvityksiä.

Johtajan viran osalta yliopiston hallitukselle ja muiden virkojen osalta hallintokeskukselle osoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa yliopiston kirjaamoon (postiosoite: kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto, käyntiosoite: Kalevantie 4) viimeistään 20. lokakuuta 2003 ennen klo 16.15. Hakemuksessa on mainittava yliopiston virallisessa hakujulistuksessa oleva haettavan viran numero (johtaja 17, kielenkääntäjä 18 ja tietopalvelusihteeri 19). Mikäli hakee useampaa eri virkaa, tulee niistä tehdä eri hakemus liitteineen. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

(Ks. myös Tampereen yliopiston virallinen hakujulistus 19.9.2003)

Lisätietoja tehtävistä

Tietoarkiston aineistopalveluun kuuluu seitsemän virkaa: informaatikko, kaksi arkistonhoitajaa ja kaksi tutkimusamanuenssia sekä nyt haettaviksi julistetut tietopalvelusihteerin ja kielenkääntäjän virat. Tehtävät liittyvät pääasiassa kvantitatiivisten tutkimusaineistojen arkistointiin, jossa on keskeistä muun muassa tietopalvelujen tuottaminen yksikön Internet-sivuille.

Aineistopalveluhenkilöstö kuten koko yksikkökin toimii tiiminä, jossa kaikki voivat suorittaa aineistopalveluun tai yleensä tietoarkiston toimintaan liittyviä tehtäviä osaamisensa mukaan. FSD ei harjoita tutkimusta, mutta sen henkilökunnan täytyy tuntea yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen sisältöä ja menetelmiä.

FSD toimii kiinteässä yhteistyössä vastaavien ulkomaisten yksikköjen kanssa sekä palvelee toiminnallaan myös ulkomaisia tutkijoita. Lisäksi arkistointiin liittyvä aineistojen siirtäminen kansainvälisiin aineistotietokantoihin edellyttää runsaasti aineistokuvausten käännöstyötä etenkin suomen kielestä englannin kieleen.

» Lisätietoja kielenkääntäjän tehtävistä
» Lisätietoja tietopalvelusihteerin tehtävistä
» Lisätietoja tietoarkiston johtajan tehtävistä

Lisätietoja tietoarkiston johtajan tehtävistä

Johtaja vastaa yleisesti tietoarkiston toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä toiminnan tuloksellisuudesta ja yksikön taloudesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta tutkimuksen johtamisesta, yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kattavaa tuntemusta ja tietoarkistoalan tuntemusta.

Johtaja seuraa yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston alaan kuuluvien tieteenalojen kehitystä, yliopistojen tutkimusta ja opetusta ja kehittää yksikön toimintaa erityisesti yliopistollista tutkimusta ja opetusta palvelevana infrastruktuurina. Tehtävässä on myös etua jo olemassaolevista suhteista suomalaiseen ja kansainväliseen tiedeyhteisöön sekä kyvystä luoda ja ylläpitää suhteita uusiin yhteistyötahoihin.

Johtajalla on viimekätinen vastuu muun muassa:

 • aineistojen hankkimisesta arkistoon
 • aineistojen vastaanotosta ja luovutuksesta
 • suhteiden hoidosta ja kehittämisestä kotimaisiin yhteistyötahoihin
 • osallistumisesta alan kansainväliseen yhteistyöhön
 • yksikön henkilöstöasioiden hoitamisesta
 • tietosuojasta

Lisäksi hän toimii esittelijänä arkiston johto- ja neuvottelukunnan kokouksissa ja laatii ja toimittaa arkiston julkaisuja.

Lisätietoja kielenkääntäjän tehtävistä

Kääntäjän tehtäviin perehtyneisyyttä arvioitaessa hakijoille luetaan eduksi kokemus yhteiskuntatieteellisten tekstien kääntämisestä (erityisesti suomi-englanti) ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja terminologian tuntemus. Lisäksi eduksi luetaan muu kielitaito, tiedotuskokemus, informaatioalan työkokemus, hyvät tietotekniset valmiudet ja muu toimenkuvaan liittyvä perehtyneisyys.

Kääntäjän toimenkuvaan kuuluu mm.:

 • aineistonkuvausten kääntäminen (pääosin suomi <-> englanti)
 • www-sivujen kääntäminen (suomi -> englanti ja suomi -> ruotsi) ja www-sivujen ylläpito soveltuvin osin
 • FSD:n verkkotiedotuslehden kääntäminen (suomi -> englanti)
 • datatiedostojen kääntämistä (suomi <-> englanti)
 • artikkeleiden ja konferenssipapereiden tarkistaminen/kääntäminen (suomi -> englanti)
 • muut käännöstehtävät
 • kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen
 • yksikön tiedottamiseen osallistuminen (www-sivut, tiedotuslehden toimittaminen, muu tiedotusmateriaalin tuottaminen, aineistonhankinta)
 • mahdollisesti muita esimerkiksi dokumentointiin liittyviä aineistopalvelun tehtäviä valittavan henkilön kiinnostuksen ja taitojen mukaisesti.

Kääntäjän tehtävät vaativat tavanomaisiin toimistotehtäviin liittyvien ATK-taitojen (esimerkiksi tekstinkäsittelyn, sähköpostin ja Internetin käytön, Windows-ympäristön) tuntemusta ja hallintaa. Lisäksi tehtävää hakeville luetaan eduksi HTML- ja XML-kielten taito ja valmius käyttää FSD:lle räätälöityjä ohjelmistoja. Tietoarkisto myös kouluttaa henkilökuntaansa näiden sovellusten käytössä.

Lisätietoja tietopalvelusihteerin tehtävistä

Tietopalvelusihteerin tehtävät koostuvat pääosin arkistoitavien tutkimusaineistojen oheismateriaalin, kuten kyselylomakkeiden, digitoinnista ja tarkistamisesta. Tietopalvelutehtävien lisäksi hän hoitaa erilaisia avustavia arkistointitöitä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa koulutusta ja hyvää perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Tehtävään valittavalta toivotaan erityisesti seuraavien ohjelmistojen käyttökokemusta:

 • Microsoft Word
 • Fine Reader
 • Adobe Acrobat
 • Adobe Photoshop
 • sähköposti ja Internet

Lisäksi tehtävää hakeville luetaan eduksi valmius käyttää FSD:lle räätälöityjä ohjelmistoja.