Informaatikon virka (A24) haettavana

Informaatikon virka tietoarkistossa on julistettu haettavaksi Tampereen yliopiston hakujulistuksessa 5.3.2004 seuraavalla tavalla:

16. INFORMAATIKON virka 1.5.2004 lukien, pl. A24. Informaatikon tehtäviin kuuluvat mm. yksikön toiminnasta tiedottaminen, aineistojen hankinta ja dokumentointi sekä koulutus- ja verkostotyö. Informaatikko toimii myös yksikön varajohtajana. Virkaan vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävä edellyttää soveltuvaa työkokemusta ja hyvää perehtyneisyyttä tehtäväalaan.

Kielitaidosta sekä muusta kelpoisuudesta on säädetty korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetussa asetuksessa (309/93). Hakemuksiin on liitettävä ote nimikirjasta tai oikeaksi todistettu ansioluettelo, kopiot tutkintotodistuksista sekä mahdollinen julkaisuluettelo.

Yliopiston hallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa yliopiston kirjaamoon (postiosoite: kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto, käyntiosoite: Kalevantie 4) viimeistään 5. huhtikuuta 2004 ennen klo 16.15. Hakemuksessa on mainittava haettavan viran numero. Mikäli hakee useampaa eri virkaa, tulee niistä tehdä eri hakemus liitteineen. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Ks. tarkemmin Tampereen yliopiston hakujulistus 5.3.2004.

Lisätietoja

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on opetusministeriön rahoittama yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluresurssi. Vuoden 1999 alusta lukien Tampereen yliopiston yhteydessä toimineen yksikön tehtävänä on arkistoida yhteiskuntatieteellisiä tutkimusaineistoja, vastata niihin liittyvästä tietopalvelusta sekä edistää olemassa olevien koti- ja ulkomaisten tutkimusaineistojen käyttöä. Luettelo FSD:n perustehtävistä.

Tietoarkistossa on ollut informaatikon virka toiminnan alusta saakka. Toiminnan ensimmäisten viiden vuoden jälkeen virka julistetaan nyt avoimesti haettavaksi ja täytetään vakinaisesti.

Viran tehtäväkuva on jonkin verran muuttunut aiemmasta, koska tietoarkiston organisaatio on uudistettu vuoden 2004 alussa. Ennen noin 8-10 vakinaisen tai tilapäisen työntekijän aineistopalvelu on jaettu useisiin toiminnallisiin moduuleihin, joista vastaavat nimetyt henkilöt.

FSD:n johtokunnan hyväksymässä rakenneuudistuksessa informaatikko toimii ensisijaisesti moduulissa, jonka tehtäväalueena ovat hallinto, verkostot, tiedottaminen ja aineistonhankinta. Siihen kuuluvat johtajan ja informaatikon lisäksi yksikön kansliahenkilöstö.

Tietoarkiston työntekijät ja toiminnalliset moduulit työskentelevät kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään ja monet toiminnot on organisoitu tiimityön varaan. Monipuolisen kotimaisen arkisto- ja tietopalvelutyön lisäksi tietoarkistolla on tiiviit kansainväliset yhteydet ja yhteistyöhankkeita ulkomaisten tietoarkistojen kanssa.

Informaatikon tehtäviin kuuluvat:

  • yksikön tiedottamisen koordinointi ja toteuttaminen
  • tutkimusaineistojen hankkiminen arkistoitavaksi
  • FSD:n tutkimusaineistojen dokumentointi
  • tietoarkiston yhteistyöverkostojen luonti ja toimintaan osallistuminen
  • seminaarien ja koulutuksen järjestäminen
  • yksikön varajohtajan tehtävät
  • muut virkaan osoitettavat tehtävät

Informaatikko suorittaa monia mainittuja tehtäviä yhteistyössä yksikön muiden työntekijöiden kanssa.

Lisätietoja: johtaja Sami Borg.