Esityksiä rahoitettaviksi aineistoinfrastruktuureiksi vuosille 2007 - 2010

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto pyytää tutkimusryhmiltä esityksiä hankkeiksi, joiden aineistonkeruuta tuetaan vuosina 2007 - 2010 tietoarkiston ns. infrastruktuurivaroilla. Rahoitus on tarkoitettu vertailevan sosiaalitutkimuksen kansainvälisten tutkimusaineistojen keruukustannuksiin tai jäsenmaksuihin, jotka oikeuttavat käyttämään tällaisia aineistoja. Lisäksi tukea voidaan osoittaa näiden aineistojen tunnettuuden edistämiseen.

Rahoituksessa ovat etusijalla aineistot, joita kerätään vertailukelpoisesti ja määräajoin useissa eri maissa. Tietoarkisto priorisoi hankkeita, jotka tukevat tutkimusaineistojen avointa saatavuutta tiedeyhteisön tutkimus- ja opetuskäyttöön. Vuosina 2003 - 2006 tuen piirissä ovat olleet International Social Survey Programme (ISSP), World Values Survey/European Values Study (WVS/EVS), Luxembourg Income Study (LIS) ja Comparative Study of Electoral Systems (CSES).

Esityksen sisältö

Rahoituskauden 2007 - 2010 kokonaissumma on noin 400 000 euroa, joka jaetaan rahoituksen piiriin otettavien 4 - 6 hankkeen kesken. Tietoarkistolle osoitettavasta vapaamuotoisesta esityksestä tulee ilmetä seuraavat seikat:

  • hankkeen vastuulliset johtajat Suomessa (nimet, virka-asemat ja organisaatiot)
  • perustiedot kansainvälisestä hankkeesta (hankkeen nimi, taustaorganisaatio ja hankkeessa mukana olevat maat, linkki hankkeen kotisivuille)
  • rahoituksen käyttötarkoitus ja kuvaus muusta rahoituksesta
  • haettava kokonaissumma ja rahoitustarpeen jaksottuminen vuosittain
  • aineiston keruu- ja käyttösuunnitelma, ellei asia ole tietoarkiston tiedossa
  • suunnitelma siitä, millä tavoin ja milloin tutkimusaineisto saatetaan tiedeyhteisön avoimeen käyttöön
  • jatkorahoitusesityksissä lisäksi rahoituksen käyttö ja keskeinen julkaisutoiminta vuosina 2003 - 2006.

Rahoitusta ei myönnetä esitysten tekijöiden taustaorganisaatioille vaan tietoarkisto vastaa suoraan kuluista jakopäätöksen pohjalta. Rahoituspäätökset tehdään yksikön hallintoelimissä vuoden 2007 alussa.

Esitykset tulee toimittaa viimeistään 15.12.2006 tietoarkistoon osoitteella:
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
FSD
Helena Laaksonen
33014 Tampereen yliopisto.

Lisätiedot: Helena Laaksonen.