Tiedebarometri, asennetutkimus ja vaaliaineisto tietoarkistosta

Yhteiskuntatieteelllinen tietoarkisto tarjoaa tuoreita kyselyaineistoja uuteen tieteelliseen käyttöön maksutta. Viimeisimmät kyselyaineistot ovat Tiedebarometri 2007, EVAn kansallinen asennetutkimus 2006 ja Kuullaanko kuntalaista 2007 -tutkimusaineisto. Aineistoja voivat tilata tutkijat, opettajat ja opiskelijat.

Tiedebarometri 2007:ssä ovat tarkastelun kohteena erilaiset tieteellisen tiedon tuottamiseen liittyvät näkökohdat, tieteellis-teknisen kehityksen hyödyt ja riskit sekä tieteen moraali. Aineistossa ovat esillä kansalaisten tiedettä koskevat käsitykset. Kysymykset koskevat muiden muassa lääketieteen kehitystä, bioteknologiaa, avaruustutkimusta, historiantutkimusta sekä koulutus- ja tiedepolitiikkaa. Edelleen on kysytty, mitkä tietolähteet ovat vastaajalle tärkeimpiä tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjiä. Vastauksista käy lisäksi ilmi esimerkiksi asenne vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin sekä uskonnon ja tieteen keskinäiseen suhteeseen. Tiedebarometrit on arkistoitu myös vuosilta 2001 ja 2004.

EVAn kansallisessa asennetutkimuksessa 2006 on kartoitettu suomalaisten arvoja ja asenteita. Aihepiirejä ovat esimerkiksi työelämä, sukupuolten ja työelämän tasa-arvo, yhteiskunnallisten toimijoiden vaikutusvalta, verotus sekä ympäristökysymykset. Asennetutkimuksia on arkistoitu vuodesta 1984 kahden vuoden välein. Kyselyaineistot ovat vertailukelpoisia.

Kuullaanko kuntalaista 2007 -tutkimusaineiston kokoamisen tarkoituksena on ollut selvittää mahdollisia syitä kunnallisvaalien laskevaan äänestysprosenttiin. Vastaajia on pyydetty kertomaan mielipiteensä muiden muassa kotikunnasta asuin- ja elinympäristönä. Vastauksista selviää, onko vastaaja kiinnostunut kotikuntansa politiikasta ja se, miten aktiivisesti hän päätöksentekoa seuraa. Vastaajaa on pyydetty myös antamaan arvosana kotikunnalleen eri näkökulmista arvioituna. Lisäksi on kysytty, mistä äänestämättömyys vastaajan mielestä johtuu, miten vastaaja luonnehtisi itseään äänestäjänä, missä viimeksi pidetyissä vaaleissa vastaaja on äänestänyt sekä onko vastaajan äänestysaktiivisuus muuttunut jollakin tavoin viime vuosien aikana.

Lisätietoa:
Tiedebarometri 2007
EVAn kansallinen asennetutkimus 2006
Kuullaanko kuntalaista 2007
Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola, puh. +358 40 190 1437, mari.kleemola at uta.fi