Tietoarkiston johtajan virka haettavana

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa julistetaan haettavaksi JOHTAJAN virka (vaativuustaso 13 - 14) 1.1.2009 lukien.

Johtaja vastaa yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä toiminnan tuloksellisuudesta ja yksikön taloudesta. Lisäksi johtaja toimii esittelijänä tietoarkiston johto- ja neuvottelukunnan kokouksissa sekä laatii ja toimittaa arkiston julkaisuja. Johtajalta vaaditaan tohtorin tutkinto, perehtyneisyys tehtäväalaan ja kokemus tieteellisen tutkimuksen johtamisesta. Lisäksi tehtävät edellyttävät kykyä kehittää yksikön toimintaa erityisesti yliopistollista tutkimusta ja opetusta palvelevana valtakunnallisena infrastruktuurina. Johtajalta edellytetään myös kykyä toimia kansainvälisessä ympäristössä yhteistyössä eri maiden data-arkistojen ja tutkimuksen infrastruktuurien edustajien kanssa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työssä suoriutumisen perusteella. Johtajan viran tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy muun henkilöstön vaativuuskehikon mukaan. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Kielitaidosta sekä muusta kelpoisuudesta on säädetty korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetussa asetuksessa (309/93, muutokset 1083/95, 463/98 ja 1217/00).

Hakemuksiin on liitettävä:
- oikeaksi todistettu ansioluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa virkojen täyttämiseen
- kopiot tutkintotodistuksista sekä mahdollinen julkaisuluettelo.

Virkamiehen, josta nimikirjalain (1010/1989) nojalla pidetään nimikirjaa, on ennen virkaan nimittämistä esitettävä häntä koskeva ote nimikirjasta. Otteen tulee olla enintään kolme kuukautta ennen hakemuksen tai ilmoittautumisen jättämistä annettu.

Yliopiston hallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa yliopiston kirjaamoon (postiosoite: kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto, käyntiosoite: Kalevantie 4) viimeistään 17. lokakuuta 2008 ennen kello 15.45. Hakemukseen on merkittävä yliopiston ilmoituksessa mainittu viran numero (virka 4). Mikäli hakee useampaa eri virkaa, tulee niistä tehdä eri hakemus liitteineen. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Tiedustelut: informaatikko Helena Laaksonen, puh. +358 40 190 1440 tai tietoarkiston johtokunnan puheenjohtaja Jukka Kultalahti, puh. (03) 3551 6360. Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@uta.fi.

Lisätietoja:
Tampereen yliopiston virallinen hakujulistus 17.9.2008
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto organisaationa
Säädökset oikeusministeriön Finlex-tietokannassa
Tampereen yliopiston johtosääntö