Anonymisointiohjeet englanniksi julkaistu

Tietoarkiston verkkosivuilla on nyt tarjolla seikkaperäiset ja käytännönläheiset englanninkieliset ohjeet aineistojen anonymisointiin.

Ohjeet opastavat tutkijoita paitsi käytännön toimenpiteissä myös sen arvioimisessa, milloin ja minkätasoista anonymisointia tarvitaan. Kvantitatiivisen tutkimusaineiston anonymisointi ja kvalitatiivisen tutkimuksen anonymisointi käsitellään erikseen.

Suomen kielellä käytännön anonymisointiin voi perehtyä teoksessa Arja Kuula (2006) Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino (Tunnisteellisuus tutkimusaineistioissa sivut 207 - 222).

Tietoarkisto julkaisee lähiaikoina verkkosivuillaan Tiedonhallinnan käsikirjan, johon sisältyy myös suomenkielinen anonymisointiohje.

Lisätietoa: