Laaja muistitietoaineisto naisten sota-ajan kokemuksista saatavana tietoarkistosta

Laaja sota-ajan naisten kokemuksia käsittelevä aineisto on saatavana Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta tutkimus- ja opetustarkoituksiin. Naiset ja sota 1987–1988 on postikyselyllä kerätty muistitietoaineisto, jossa on osin omaelämäkerrallisen aineiston piirteitä. Muistelijat ovat talvi- ja jatkosodan kokeneita ennen vuotta 1924 syntyneitä naisia.

Keruu toteutettiin vuosina 1987–1988. Aineisto käsittelee kymmentä eri osa-aluetta: työelämää ja tuotantoa, terveydenhoitoa, vapaaehtoista avustustoimintaa ja järjestötyötä, opiskelua ja koulutusta, kotitaloustyötä, perhettä, sukulaisia ja ystäviä, vapaa-ajan viettoa, henkistä ilmapiiriä, evakuointia ja evakuoituja ja asennoitumista sotaan.

Arkistoaineisto sisältää 949 sodan kokeneen naisen kirjalliset vastaukset. Aineistosta on saatavissa kyselyvastauksista tutkimusprojektissa litteroidut tekstitiedostot ja niistä luodut html-tiedostot. Tutkija voi hiirellä valitsemalla järjestää html-hakemiston joko vastaajien syntymävuoden, koulutuksen, syntymäläänin, siviilisäädyn tai vastauksista kostuvan merkkimäärän mukaisesti (ks. kuvaa hakemistonäkymästä). Html-näkymästä voi hiirtä liikuttamalla nähdä vastaajan taustatiedot ja vastausnumeron taustalla olevat lomakekysymykset. Tutustu aineistonäytteeseen.

Aloitteen aineiston keräämisestä teki Marttaliitto vuonna 1985. Keruun suunnitteluun osallistui Marttaliiton lisäksi edustajia Helsingin yliopistosta ja Museovirastosta. Tutkimuksen pääraportin kirjoittivat Elina Haavio-Mannila, Eeva Peltonen, Riikka Raitis, Maisa Lovio, Outi Karvinen-Kopteff, Tiina Ohanwe, Tuovi Räikkönen ja Heli Äärilä.

Lisätietoa: