ICCS 2009 -hanke suomalaisnuorten yhteiskunnallista tietämystä ja asenteita kartoittamassa

Kansainvälisen ICCS 2009 -hankkeen Suomen aineisto on arkistoitu tietoarkistoon. IEA:n (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) koordinoiman Nuorten yhteiskunnallisen osaamisen, osallistumisen ja asenteiden tutkimuksen toteutti Suomessa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto osallistui hankkeen rahoitukseen. 38 maassa yhtä aikaa kerätty tutkimus linkittyy IEA:n vuonna 1999 toteuttamaan Civic Education Study -hankkeeseen, johon Suomi myös osallistui. Vuoden 1999 Nuori kansalainen -tutkimus ja Nuorten yhteiskunnallisen osaamisen, osallistumisen ja asenteiden tutkimus sisältävät osittain samoja tiedollisia kysymyksiä, mikä mahdollistaa nuorten tietämyksen ja asenteiden muutoksen tarkastelun.

Tutkimuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva nuorten yhteiskunnallisista tiedoista sekä asenteista ja kiinnostuksesta kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisuutta kohtaan. Näitä aihealueita kartoitettiin oppilaskyselyssä (FSD2760) kolmella eri oppilaille suunnatulla kysymysosiolla: kansainvälisellä yhteiskunnallisen tietämyksen osiolla, kansainvälisellä asenneosiolla sekä alueellisella osiolla, joka Suomen tapauksessa käsitti Euroopan unioniin liittyviä tieto- ja asennekysymyksiä sekä kansallisia asennekysymyksiä. Tietoarkistoon on arkistoitu kaikki asenneosiot, joiden kysymykset siis koskivat sekä nuoren toimimista koulussa ja sen ulkopuolella että nuoren suhtautumista politiikkaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Oppilasosuuden tiedolliset kysymykset ovat yhä salattuja tutkimuksen seuraavaa vaihetta varten eivätkä sisälly arkistoituun aineistoon.

Oppilaiden tietämyksen ja asenteiden ohella ICCS-hankkeessa kerättiin tietoa nuorten kouluympäristöstä. Tätä varten toteutettiin kaksi kyselyä, rehtoreille suunnattu koulukysely (FSD2762) ja opettajakysely (FSD2761). Ne on arkistoitu tietoarkistoon erillisiksi aineistoikseen. Opettajakyselyllä kerättiin tietoa sekä opettajien ammatillisesta taustasta että heidän käsityksistään yhteiskunnallisesta opetuksesta ja kasvatuksesta. Koulukyselyssä painopiste oli yleisissä opiskeluolosuhteissa ja yhteiskunnallisten sisältöjen opetuksen järjestämisessä.

Suomessa kerätyt aineistot ovat tilattavissa veloituksetta tietoarkistosta suomenkielisinä. Aineistojen kansainväliset versiot, muiden maiden ICCS-aineistot, sekä tutkimukseen liittyvät kansainväliset raportit ja oppaat ovat ladattavissa maksutta IEA:n verkkopalvelusta.

Nuorten yhteiskunnallinen osaaminen

Lähde: FSD2760 Nuorten yhteiskunnallinen osaaminen, osallistuminen ja asenteet 2009: oppilaat

Lisätietoa: