Kvalitatiivisen datan käsittelyohjeita uudistettu

Tietoarkisto on uudistanut Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirjan ohjeita kvalitatiivisten aineistojen osalta. Uudistuksen jälkeen käsikirja sisältää aiempaa yksityiskohtaisempia ohjeita kvalitatiivisten datatiedostojen organisointiin, nimeämiseen ja metadatan tallentamiseen. Myös ohjeistusta sopivan litterointitarkkuuden valitsemiseksi on täydennetty.

Ohjeita laadittaessa on huomioitu sekä tutkijanäkökulma että arkistointivaiheessa tietoarkistossa tapahtuva taustatietojen ja tekstiaineistojen koneellinen käsittely. Tavoitteena on, että uusitut ohjeet palvelevat tutkijaa paitsi aineistonkeruun suunnitteluvaiheessa myös aiemmin kerätyn aineiston järjestämisessä paremmin hallittavaan muotoon.

Ohjeiden tarkoituksena on parantaa tutkijan omaa aineistonhallintaa ja mahdollistaa kerättävien tutkimusaineistojen arkistointi ja jatkokäyttö.

Lisätietoa: