Poimintoja Tietoarkiston asiakaskyselyn tuloksista

Toteutimme 31.10.–12.11.2017 asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa tiedustelimme asiakkaidemme näkemyksiä mm. tietopalvelusta, aineistojen käytöstä ja viestinnästä. Kyselyyn vastasi 269 palveluidemme käyttäjää.

Vastaajat ovat yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä Tietoarkiston tarjoamiin palveluihin ja aineistoihin. Aineistoihin erittäin tai melko tyytyväinen oli 84 prosenttia vastaajista. Tyytyväisyys palveluihin on samalla tasolla, sillä noin 82 prosenttia oli niihin erittäin tai melko tyytyväinen.

Kuvio 1: Vastaajien tyytyväisyys aineistoihin ja palveluihin.

Vastaajista lähes 90 prosenttia kokee Tietoarkiston luotettavaksi organisaatioksi. Suurin osa, liki 84 prosenttia, pitää Tietoarkiston aineistoja ja palveluita hyödyllisinä työssään tai opinnoissaan. Lisäksi asiakkaillemme on hyvin tärkeää, että palvelut ovat maksuttomia.

Vastausten perusteella Tietoarkisto voisi tiedottaa palveluistaan ja tapahtumistaan enemmänkin, sillä kolmannes vastaajista koki Tietoarkiston tiedottavan riittävästi palveluistaan ja tapahtumistaan, kun taas melkein viidennes oli eri mieltä. Tehokas viestintä ja palveluiden tunnettuuden lisääminen ovatkin osa Tietoarkiston strategiaa vuosille 2017–2020.

Kuvio 2: Vastaajien näkemyksiä Tietoarkiston näkyvyydestä ja vaikuttavuudesta.

Laajempi raportti asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista julkaistaan alkuvuodesta 2018.