Tietoarkiston asiakaskysely 2023

Tietosuojaseloste

Asiakaskyselyssä kartoitetaan Tietoarkiston tarjoamien palvelujen käyttöä ja niiden toimivuutta. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista osallistuessasi vuoden 2023 asiakaskyselyyn. Henkilötietojen säilytysajasta voit lukea tarkemmin alla kohdasta "Henkilötietojen säilytysajat".

Tutkimuksen rekisterinpitäjänä on Tietoarkisto.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
33014 Tampereen yliopisto
puh. +358 29 452 0411
asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi

Käyntiosoite Åkerlundinkatu 5 B, 4. krs.

Tietosuojavastaava

Arja Kuula-Luumi
dpo.fsd@tuni.fi
puh. +358 40 190 1438

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Tietoarkiston vuoden 2023 asiakaspalautekyselyn toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojesi käsittelyperusteena on suostumus (tietosuoja-asetuksen artikla 6 kohta 1).

Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietoja eivät käsittele myöskään Suomessa mitkään muut toimijat.

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakaskyselyn toteuttamiseen tarvittavia asiakkaiden sähköpostiosoitteita ei sisällytetä asiakaspalautekyselyyn. Kyselyn vastaanottajista koottu sähköpostiosoitteiden lista hävitetään, kun kyselystä on tehty tarvittavat muistutusviestit vastaajille. Viimeistään ne hävitetään 31.5.2023 mennessä.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus taikka sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus ja tietojen antamatta jättämisen seuraamukset

Henkilötietojen antamiseen ei ole lakiin tai sopimukseen perustuvaa velvollisuutta. Aila-aineistoportaalin käyttö ei velvoita vastaamaan asiakaskyselyyn.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulle kuuluvat seuraavat oikeudet

  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Oikeus oikaista tietoja
  • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
  • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteys Tietoarkiston tietosuojavastaavaan.

Tietosuojavastaava

Arja Kuula-Luumi
dpo.fsd@tuni.fi
puh. +358 40 190 1438

Jos epäilet, että käsittelemme tietojasi tietosuoja-asetuksen vastaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Muualta kuin rekisteröidyltä suoraan saatujen henkilötietojen ryhmät

Sähköpostiosoite

Muiden kuin rekisteröidyltä suoraan saatujen henkilötietojen lähde

Tietoarkiston Aila-aineistoportaali. Ailasta on poimittu asiakaskyselyn kohderyhmäksi rekisteröityneet asiakkaat, jotka ovat sallineet Tietoarkiston toiminnasta markkinoinnin. Asiakastiedoista on poimittu kyselyn toteuttamiseen sähköpostiosoite.