International Social Survey Programme (ISSP)

International Social Survey Programme (ISSP) on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, joka perustuu kansainvälisesti integroituun vuosittaiseen aineistonkeruuseen osallistujamaissa. Seurantatutkimustiedon lisäksi ISSP-aineistot tarjoavat poikkileikkaustietoa ajankohtaisista ja teemoiltaan vaihtuvista yhteiskunnallisista ilmiöistä. Teemoina ovat olleet muiden muassa valtion tehtävät, sosiaaliset verkostot, eriarvoisuus, perhe- ja sukupuoliroolit, työorientaatiot, uskonto, ympäristö, kansallinen identiteetti, kansalaisosallistuminen, vapaa-aika ja urheilu sekä terveys.

Kerätyt aineistot

ISSP on koonnut tietoja eri maanosien maiden kansalaisten toiminnasta ja yhteiskunnallisista mielipiteistä jo vuodesta 1985 saakka. Suomi liittyi mukaan vuonna 2000.

Eri maiden ISSP-aineistojen yhdistämisestä ja arkistoinnista vastaa Saksan tietoarkisto GESIS, jonka ISSP-sivuilla on runsaasti lisä- ja taustatietoa, mm. kyselylomakkeet maittain, koodikirjat, ja taustamuuttujien tiedot. Menneitä ja tulevia teemoja esitellään myös ISSP:n verkkosivulla.

Tietoarkisto on arkistoinut suomenkieliset Suomen aineistot. Ne sisältävät myös mahdollisiin kansallisiin lisäkysymyksiin liittyvät muuttujat:

Haku aineistoista

Tietoa ISSP-aineistoissa kartoitetuista aiheista, vastaajilta kysytyistä kysymyksistä ja aineistojen sisältämistä muuttujista voi hakea eri tavoin:

  • Tietoarkiston hakuvälineillä voi hakea Suomen aineistojen kuvailuista. Hakuja voi tehdä suomeksi aineiston sisällön ja keruun kuvauksesta, muuttujatiedoista ja kyselylomakkeista.
  • Saksan tietoarkiston aineistoluettelossa voi hakea ISSP-aineistojen sisällön sekä keruun kuvauksesta ja ZACAT-palvelussa haun voi kohdistaa myös datatiedostojen muuttujien selitteisiin tai muuttujien arvojen selitteisiin. ZACAT-palvelussa voi tehdä myös yksinkertaisia analyysejä. Saksan tietoarkiston ISSP-sivujen haulla voi etsiä myös aineistojen englanninkielisistä kyselylomakkeisista, koodikirjoista ja raporteista.

Aineistojen saatavuus

ISSP-aineistot ovat saatavissa tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun maksutta.

  • Suomenkieliset Suomen aineistot voi ladata Ailasta.
  • Englanninkieliset ISSP-yhdistelmäaineistot voi ladata GESISin aineistoluettelosta. Aineistojen käyttö on maksutonta, mutta vaatii rekisteröitymisen ja ilmoituksen käyttötarkoituksesta. Datan voi ladata kuvailusivun Data & Documents -valikon Datasets-kohdasta (formaatit: SPSS/STATA) ja erikieliset eri maiden kyselylomakkeet Questionnaires-kohdasta. Sivulla on saatavilla myös muuta aineistoon liittyvää dokumentaatiota. Kun klikkaat toivomaasi dataformaattia, sinua pyydetään kirjautumaan. Klikkaamalla Login-nappia pääset rekisteröitymään käyttäjäksi (You don't have an account? Please go to the registration page). Tunnus ja salasana, joilla pääset lataamaan aineistoja lähetetään sähköpostiisi pian rekisteröitymisen jälkeen.

ISSP:n suomenkielinen Suomen aineisto tulee tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden saataville noin puoli vuotta kenttätyön jälkeen, kansainvälinen yhdistelmäaineisto noin kaksi vuotta aineistonkeruun päättymisen jälkeen.

Suomen aineiston keruu

Suomen ISSP-aineistonkeruu rahoitettiin vuosina 2007-2010 Tietoarkiston aineistoinfrastruktuurivaroista. Suomen ISSP-jäsenorganisaatiot kääntävät kansainvälisen peruslomakkeen suomeksi ja ruotsiksi kunkin vuoden toukokuussa, ja aineisto kerätään posti- ja Internet-kyselynä kunkin vuoden syksyllä. Vuosina 2003-2008 kerättyjen Suomen aineistojen perusraportit on julkaistu Tietoarkiston julkaisusarjassa.

Suomen lomakkeeseen voidaan ottaa mukaan kyselyn teemaan sopivia kansallisia lisäkysymyksiä, esimerkiksi muutama kysymyspatteristo tai kymmenkunta yksittäistä kysymystä. Vaikka ISSP-data tulee tiedeyhteisön saataville Tietoarkiston kautta heti aineistonkeruun jälkeen, kansalliset lisäkysymykset voidaan tarvittaessa asettaa määräajaksi nk. embargoon. Ehdotuksia kansallisiksi lisäkysymyksiksi voi tehdä ottamalla yhteyttä Tietoarkistoon tai Suomen ISSP-yhteyshenkilöihin.

Suomalaiset jäsenorganisaatiot

Suomen jäsenyys on järjestetty eri organisaatioiden yhteistyönä. Tietoarkiston lisäksi mukana ovat Tilastokeskuksen haastattelu- ja tutkimuspalvelut ja Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Jäsenorganisaatiot vastaavat sekä rahoituksen hankkimisesta että aineistoa analysoivien suomalaisten tutkijaryhmien kokoamisesta. Yhteyshenkilöt:

  • Tietoarkisto: Helena Laaksonen ( at ) tuni.fi
  • Tilastokeskus (Haastattelu- ja tutkimuspalvelut): Markku Nieminen ( at ) stat.fi
  • Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, TaY: Harri Melin ( at ) tuni.fi