International Social Survey Programme (ISSP)

International Social Survey Programme (ISSP) (Avautuu uuteen välilehteen) on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, joka perustuu kansainvälisesti harmonisoituun vuosittaiseen aineistonkeruuseen osallistujamaissa. Seurantatutkimustiedon lisäksi ISSP-aineistot tarjoavat poikkileikkaustietoa ajankohtaisista ja teemoiltaan vaihtuvista yhteiskunnallisista ilmiöistä. Teemoina ovat olleet muiden muassa valtion tehtävät, sosiaaliset verkostot, eriarvoisuus, perhe- ja sukupuoliroolit, työorientaatiot, uskonto, ympäristö, kansallinen identiteetti, kansalaisosallistuminen, vapaa-aika ja urheilu sekä terveys.

Kerätyt aineistot

ISSP on koonnut tietoja eri maanosien maiden kansalaisten toiminnasta ja yhteiskunnallisista mielipiteistä jo vuodesta 1985 saakka. Suomi liittyi mukaan vuonna 2000.

Eri maiden ISSP-aineistojen yhdistämisestä ja arkistoinnista vastaa Saksan tietoarkisto GESIS, jonka ISSP-sivuilla (Avautuu uuteen välilehteen) on runsaasti lisä- ja taustatietoa, mm. kyselylomakkeet maittain, koodikirjat, ja taustamuuttujien tiedot. Menneitä ja tulevia teemoja esitellään myös ISSP:n verkkosivulla (Avautuu uuteen välilehteen) .

Tietoarkisto on arkistoinut suomenkieliset Suomen aineistot. Ne sisältävät myös mahdollisiin kansallisiin lisäkysymyksiin liittyvät muuttujat. Saatavilla ovat:

Haku aineistoista

Tietoa ISSP-aineistoissa kartoitetuista aiheista, vastaajilta kysytyistä kysymyksistä ja aineistojen sisältämistä muuttujista voi hakea eri tavoin:

Aineistojen saatavuus

ISSP-aineistot ovat saatavissa tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun maksutta.

  • Aineistosarjaan kuuluvat suomenkieliset Suomen aineistot voi ladata Ailasta.
  • Englanninkieliset ISSP-yhdistelmäaineistot voi ladata GESISin aineistoluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen) . Aineistojen käyttö on maksutonta, mutta vaatii rekisteröitymisen ja ilmoituksen käyttötarkoituksesta. Datan voi ladata aineiston kuvailusivun Downloads-valikon Datasets-kohdasta (formaatit: SPSS/STATA) ja erikieliset eri maiden kyselylomakkeet Questionnaires-kohdasta. Sivulla on saatavilla myös muuta aineistoon liittyvää dokumentaatiota. Kun klikkaat toivomaasi latauspainiketta, sinua pyydetään kirjautumaan. Sisäänkirjautumissivulla voit luoda uuden GESIS-tilin (Linkki: You are not yet registered?) ja rekisteröitymään käyttäjäksi.

ISSP:n suomenkielinen Suomen aineisto tulee tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden saataville noin puoli vuotta kenttätyön jälkeen, kansainvälinen yhdistelmäaineisto noin kaksi vuotta aineistonkeruun päättymisen jälkeen.

Suomen aineiston keruu

Suomen ISSP-aineistonkeruu rahoitettiin vuosina 2007-2010 Tietoarkiston aineistoinfrastruktuurivaroista. Suomen ISSP-jäsenorganisaatiot kääntävät kansainvälisen peruslomakkeen suomeksi ja ruotsiksi kunkin vuoden toukokuussa, ja aineisto kerätään posti- ja Internet-kyselynä kunkin vuoden syksyllä. Vuosina 2003-2009 kerättyjen Suomen aineistojen perusraportit on julkaistu Tietoarkiston julkaisusarjassa.

Suomen lomakkeeseen voidaan ottaa mukaan kyselyn teemaan sopivia kansallisia lisäkysymyksiä, esimerkiksi muutama kysymyspatteristo tai kymmenkunta yksittäistä kysymystä. Vaikka ISSP-data tulee tiedeyhteisön saataville Tietoarkiston kautta heti aineistonkeruun jälkeen, kansalliset lisäkysymykset voidaan tarvittaessa asettaa määräajaksi nk. embargoon. Ehdotuksia kansallisiksi lisäkysymyksiksi voi tehdä ottamalla yhteyttä Tietoarkistoon tai Suomen ISSP-yhteyshenkilöihin.

Suomalaiset jäsenorganisaatiot

Suomen jäsenyys on järjestetty eri organisaatioiden yhteistyönä. Tietoarkiston lisäksi mukana ovat Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta (Avautuu uuteen välilehteen) ja aineistonkeruun toteuttavat organisaatiot (esim. Tilastokeskus tai Taloustutkimus). Jäsenorganisaatiot vastaavat sekä rahoituksen hankkimisesta että aineistoa analysoivien suomalaisten tutkijaryhmien kokoamisesta.

Yhteyshenkilöt:

  • Tietoarkisto: Helena Laaksonen ( at ) tuni.fi
  • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, TAU: Semi Purhonen ( at ) tuni.fi