Sähköisille tutkimusaineistoille suositellaan uutta käyttöä

Vain joka kymmenes yliopistolaitos on koonnut ohjeita sähköisten tutkimusaineistojen säilyttämiselle. Tutkimusaineistojen säilyttämisvastuu on jäänyt laitostasolle, ja sielläkin lähinnä tutkimusryhmien ja yksittäisten tutkijoiden tehtäväksi. Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta tutkimusdatan pitkäaikaissäilytyksestä ja jatkokäyttöön luovuttamisesta vastaavat tutkijat itse. Vain joillakin suurimmilla ja pitkäkestoisilla tutkimushankkeilla on ollut mahdollisuus organisoida luovutus jatkokäyttöön asianmukaisesti.

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on selvitetty tutkimusaineistojen säilyttämistä ja jatkokäyttöä kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen aloilla. Selvityksen taustana on OECD:n datasuositus, jonka mukaisesti myös Suomessa on edistettävä julkisin varoin hankittujen sähköisten tutkimusaineistojen tieteellistä jatko- ja uusiokäyttöä.

Suomen Akatemia suosittaa rahoittamiens yhteiskuntatieteellisten tutkimushankkeiden aineistojen arkistoimista Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Jo vuosia voimassa ollut suositus ei ole muuttanut käytäntöjä merkittävästi. Toisaalla, esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa, tutkimusrahoittajat edellyttävät rahoituksen ehtona aineistojen avoimuutta. Sillä halutaan varmistaa julkisten tutkimusinvestointien tehokas hyödyntäminen ja tieteen edistyminen.

Raportissa annetaan ulko- ja kotimaisia esimerkkejä sähköisten tutkimusaineistojen elinkaaren hallinnan malleista. Lisäksi esitellään tutkijoiden, yliopistojen, muiden tutkimusorganisaatioiden ja tutkimusrahoittajien suhtautumista OECD:n datasuosituksessa esiin nostettuihin kysymyksiin.

Lisätietoa:
Selvitysraportti: Julkisrahoitteisen tutkimusdatan avoin saatavuus ja elinkaari

Raportin kyselyaineisto on tilattavissa tieteellistä tutkimusta ja opetuskäyttöä varten: FSD2268Tutkimusaineistojen säilytys ja avoin saatavuus 2006

OECD:n datasuositus

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, arkistonhoitaja Arja Kuula