Uusi julkaisu: Jakaantunut Suomi

Jakaantunut Suomi esittelee yhteiskunnallista eriarvoisuutta mittaavan vuoden 2009 International Social Survey Programme (ISSP) -kyselyn keskeisiä tuloksia. Tutkimuksen empiirisen aineiston on koonnut Tilastokeskus syksyllä 2009. Raportin ovat laatineet professorit Harri Melin ja Raimo Blom (Tampereen yliopisto) ja tutkijatohtori Tomi Kankainen (Jyväskylän yliopisto). Julkaisu käsittelee eriarvoisuutta, taloudellisia ja sosiaalisia eroja sekä käsityksiä suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevasta eriarvoisuudesta ja sen syistä. Se tarjoaa myös tietoa suomalaisten kotitalouksien tuloeroista vastaajien ilmoittamien tulotietojen perusteella. Tutkimusaineisto on saatavana tietoarkistosta (FSD2514). Teos on julkaistu tietoarkiston julkaisusarjassa.

International Social Survey Programme on maailmanlaajuinen tutkimusohjelma, jonka aineistonkeruuseen osallistuu nykyisin vuosittain yli 40 maata. ISSP-aineistoja on kerätty vuodesta 1985 lähtien. Ensimmäinen Suomen aineisto kerättiin vuonna 2000. Seurantatutkimustiedon lisäksi aineistot tarjoavat poikkileikkaustietoa ajankohtaisista, teemoiltaan vaihtuvista yhteiskunnallisista ilmiöistä.

Julkaisun tiedot:

Raimo Blom & Tomi Kankainen & Harri Melin. Jakaantunut Suomi. Raportti ISSP 2009 Suomen aineistosta. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 10.
Raportin voi ostaa painettuna Tiedekirjakauppa TAJUsta ja verkkokirjakauppa Granumista. Hinta on 10 euroa.
Julkaisun pdf-versio on vapaasti saatavana verkosta.