Ohjeet

Laadullinen verkkokäsikirja on kaikille avoin tutkimusmenetelmäsivusto, jota saa käyttää vapaasti opetus- ja opiskelutarkoituksiin.

Käsikirja koostuu seitsemästä osasta, joissa käsitellään laadullisen tutkimuksen perusteita, tutkimusprosessin vaiheita, tutkimusasetelmaa, laadullisia aineistoja, yleisiä analyysitapoja, erityisiä teoreettis-metodologisia viitekehyksiä sekä tutkimusetiikkaa. Kuhunkin käsikirjan lukuun on liitetty kirjallisuusluettelo, joka sisältää lähteet ja lisäkirjallisuutta aiheesta. Osa luvuista sisältää aihepiiriä, esimerkiksi analyysitapaa tai teoreettista viitekehystä havainnollistavia esimerkkejä.

Viittausohje Ankkurilinkki ikoni

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirjaan viitatessa tulee mainita kirjoittajan nimi, vuosiluku 2021 (jollei viitattavassa artikkelissa ole ilmoitettu uudempaa vuotta), luvun nimi, teos (laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja), toimittaja, ylläpitäjä ja tuottaja (Tietoarkisto), verkko-osoite sekä viittausajankohta. Esimerkiksi:

Kallinen, Timo & Kinnunen, Taina (2021). Etnografia. Teoksessa Jaana Vuori (toim.)Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. <https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/>. [Viitattu pp.kk.vvvv.]

Voit kopioida malliviittauksen lähdeluetteloon sellaisenaan tai muokata sitä julkaisun tai tieteenalan käytäntöjen mukaisesti.