Tekijät

Tietoarkisto ei 1.10.2022 alkaen enää vastaanota palautetta erillisellä verkkokäsikirjaa koskevalla palautelomakkeella. Käytä Tietoarkiston asiointiosoitteita.

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjan vastuuhenkilö on erityisasiantuntija Tuomas J. Alaterä.
Yhteystiedot: tuomas.alatera ( at ) tuni.fi, +358 40 190 1441.

Käsikirjahankkeen koordinointi
Henri Ala-Lahti

Tekninen toteutus
Oskari Niskanen
Tuomas J. Alaterä

Kirjoittajat Ankkurilinkki ikoni

Päätoimittaja

Omakuva Jaana Vuoresta.

Jaana Vuori
Sukupuolentutkimuksen professori Itä-Suomen yliopiston Humanistisella osastolla. Vuori on menetelmien sekakäyttäjä, mutta erityisen kiintynyt tekstianalyyseihin ja etnografiaan.

Kirjoittajat

Väliaikainen henkilökuva, joka esittää määrittämätöntä henkilöä.

Jenni Airaksinen
Kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa.

Väliaikainen henkilökuva, joka esittää määrittämätöntä henkilöä.

Marja Alastalo
Sosiologian yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella. Alastalo on pitkän linjan menetelmäopettaja, joka on tutkinut lomaketutkimusta ja kirjoittanut tutkimushaastattelusta.

Omakuva Merja Bautersista.

Merja Bauters
Digitaalisen transformaation ja elinikäisen oppimisen professori Tallinnan yliopiston digitaalisten teknologioiden osastolta ja semiotiikan dosentti Helsingin yliopiston humanistisella osastolla. Bautersin mielenkiinto on pysynyt tulkinnan tutkimisessa vaikka semiotiikasta tuttujen menetelmien käyttö on laajentunut semiotiikasta oppimisteknologiaan ja digitaalisen muutoksen tutkimiseen asti.

Väliaikainen henkilökuva, joka esittää määrittämätöntä henkilöä.

Kirsi Günther
Sosiaalityön yliopistonlehtori Turun yliopistosta. Günther käyttää monipuolisesti erilaisia laadullisen tutkimuksen menetelmiä ja on erityisen kiinnostunut institutionaalisesta vuorovaikutuksen tutkimuksesta ja tekstien tutkimisesta.

Väliaikainen henkilökuva, joka esittää määrittämätöntä henkilöä.

Päivi Happonen
Dos., tutkimusjohtaja Kansallisarkistossa.

Omakuva Kirsi Hasasesta.

Kirsi Hasanen
YTT, sosiaalipsykologia. Erityisenä kiinnostuksen kohteena narratiivinen tutkimus.

Omakuva Matti Hyvärisestä.

Matti Hyvärinen
Tutkimusjohtaja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Hyvärinen on tutkinut kertomuksia, opettanut haastattelua ja käyttänyt tutkimuksissaan käsitehistorian lähestymistapaa.

Omakuva Arja Jokisesta.

Arja Jokinen
Sosiaalityön yliopistonlehtori Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Jokinen on ollut mukana kirjoittamassa oppikirjoja diskurssianalyysistä ja kategoria-analyysistä.

Omakuva Esa Jokisesta.

Esa Jokinen
Tutkijatohtori Työelämän tutkimuskeskuksessa Tampereen yliopistossa ja toisinaan myös kasvatustieteiden puolella. Väitellyt arviointitutkimuksesta ja kiinnostunut työelämän analyysien lisäksi tiede- ja ulkomaailman välisen kumppanuuden menetelmistä.

Omakuva Kirsi Juhilasta.

Kirsi Juhila
Sosiaalityön professori Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Juhila on kirjoittanut yhdessä Arja Jokisen ja Eero Suonisen kanssa oppikirjoja diskurssianalyysistä ja kategoria-analyysistä. Tutkimuksellisesti häntä kiinnostavat marginalisaation kysymykset.

Omakuva Jyrki Jyrkämästä.

Jyrki Jyrkämä
Sosiologi ja sosiaaligerontologian professori, emeritus Jyväskylän yliopistossa. Tehnyt niin määrällistä kuin laadullistakin tutkimusta. Kirjoittanut toimintatutkimuksesta jo 1970-luvulta lähtien.

Omakuva Timo Kallisesta.

Timo Kallinen
Uskontotieteen professori Itä-Suomen yliopistossa ja sosiaali- ja kulttuuriantropologian dosentti Helsingin yliopistossa. Kallisen tutkimus perustuu Ghanassa Länsi-Afrikassa tehtyyn etnografiseen kenttätyöhön.

Väliaikainen henkilökuva, joka esittää määrittämätöntä henkilöä.

Aku Kallio
Sosiaalipsykologi, yhteiskuntatutkimuksen yliopisto-opettaja Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Tutkimustyössään Kallio on käsitellyt niin arkisia kuin institutionaalisia vuorovaikutustilanteita metodeinaan erityisesti keskustelunanalyysi ja multimodaalinen vuorovaikutusanalyysi.

Väliaikainen henkilökuva, joka esittää määrittämätöntä henkilöä.

Maria Kallio
Ylitarkastaja Kansallisarkistossa.

Väliaikainen henkilökuva, joka esittää määrittämätöntä henkilöä.

Laura Karttunen
FT (yleinen kirjallisuustiede), tutkija (Tampereen yliopisto). Karttunen on erikoistunut opettamaan kertomusteoriaa eri tieteenalojen ja ammattiryhmien edustajille.

Väliaikainen henkilökuva, joka esittää määrittämätöntä henkilöä.

Katri Keskinen
Tutkija Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Omakuva Jaana Kettusesta.

Jaana Kettunen
Dos., FT, tutkija Koulutuksen tutkimuslaitoksessa Jyväskylän yliopistossa. Kettunen on käyttänyt fenomenografiaa lukuisissa erityisesti tieto- ja viestintäteknologian ohjauskäyttöä tarkastelevissa tutkimuksissa.

Väliaikainen henkilökuva, joka esittää määrittämätöntä henkilöä.

Katri Kivilaakso
Kokoelmapäällikkö Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Arkistossa.

Omakuva Arja Kuula-Luumista.

Arja Kuula-Luumi
Kehittämispäällikkö Tietoarkistossa. Kuula-Luumi on perehtynyt erityisesti tutkimuksen etiikkaan ja tietosuojakysymyksiin.

Omakuva Salla-Maaria Laaksosesta.

Salla-Maaria Laaksonen
VTT, tutkijatohtori Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksella. Laaksonen on metodiseikkailija, joka tutkii verkkoviestintää digitaalisten ja laskennallisten menetelmien avulla.

Väliaikainen henkilökuva, joka esittää määrittämätöntä henkilöä.

Markus Laine
Hallintotieteiden yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa.

Väliaikainen henkilökuva, joka esittää määrittämätöntä henkilöä.

Asko Lehmuskallio
New Social Research -ohjelman tenure track -professori Tampereen yliopistossa. Lehmuskallio suosittelee menetelmien valintaa tutkimuskysymyksen ja -aineiston mukaan. Hän on erityisen kiinnostunut osallistuvasta havainnoinnista, visuaalisen kulttuurin tutkimuksen menetelmistä sekä nk. luovista menetelmistä ('inventive methods').

Väliaikainen henkilökuva, joka esittää määrittämätöntä henkilöä.

Markku Lehtimäki
Yleisen kirjallisuustieteen professori Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella. Lehtimäki on keskittynyt retoriseen ja narratologiseen kertomusteoriaan sekä kirjallisten keinojen analyysiin niin fiktiossa kuin ei-fiktiossa.

Väliaikainen henkilökuva, joka esittää määrittämätöntä henkilöä.

Mietta Lennes
Projektisuunnittelija FIN-CLARIN-konsortiohankkeessa Helsingin yliopistossa.

Omakuva Pirjo Nikanderista.

Pirjo Nikander
Tampereen yliopiston tutkijakoulun johtaja, joka opettaa metodologiaa yli tieteenalarajojen. Haastattelut, diskurssianalyysi ja kategoria-analyysi osaamisen ydintä.

Väliaikainen henkilökuva, joka esittää määrittämätöntä henkilöä.

Juha Nirkko
Arkistotutkija Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa.

Omakuva Hanna Ojalasta.

Hanna Ojala
Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa. Ojala on tehnyt haastatteluihin, kollektiiviseen biografiaan ja (kollektiiviseen) etnografiaan nojaavaa tutkimusta. Analyysimenetelmistä sydäntä lähellä on diskurssianalyysi.

Omakuva Mari Pajalasta.

Mari Pajala
Mediatutkimuksen yliopistonlehtori Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella Turun yliopistossa.

Omakuva Virve Peteristä.

Virve Peteri
Dos., YTT, laillistettu psykologi, akatemiatutkija Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksessa. Peteri on soveltanut erityisesti monipaikkaista etnografiaa tilallisten järjestysten ja materiaalisen kulttuurin tutkimukseen. Lisäksi Peteri on perehtynyt diskurssianalyyttisiin menetelmiin.

Väliaikainen henkilökuva, joka esittää määrittämätöntä henkilöä.

Jyrki Pöysä
Perinteentutkimuksen dosentti Itä-Suomen yliopistossa.

Väliaikainen henkilökuva, joka esittää määrittämätöntä henkilöä.

Leena-Maija Rossi
Taidehistorian yliopistonlehtori Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan Kulttuurien osastossa. Rossi on soveltanut semiotiikan, kontekstualisoivan lähiluvun ja diskurssianalyysin periaatteita tutkiessaan taidetta ja mediakulttuuria, erityisesti sukupuolen ja seksuaalisuuden kuvia.

Omakuva Eero Suonisesta.

Eero Suoninen
Sosiaalipsykologian yliopistonlehtori Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Suoninen on kirjoittanut lukuisia diskurssianalyysiä, kategoria-analyysiä ja sosiaalipsykologian alan vuorovaikutustutkimusta käsitteleviä oppikirjatekstejä.

Väliaikainen henkilökuva, joka esittää määrittämätöntä henkilöä.

Johanna Uotinen
Dos, FT. Yliopistonlehtori oppiaineessa mediakulttuuri ja viestintä Itä-Suomen yliopiston Humanistisella osastolla. Uotisen tutkimuksellisia kiinnostuksenkohteita ovat terveyden ja terveysteknologioiden kulttuurinen tutkimus sekä autoetnografia tutkimusmenetelmänä.

Omakuva Anna Vatasesta.

Anna Vatanen
FT, tutkijatohtori Oulun yliopiston Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikössä. Vatanen käyttää tutkimuksissaan erityisesti keskustelunanalyysin ja vuorovaikutuslingvistiikan menetelmiä.

Väliaikainen henkilökuva, joka esittää määrittämätöntä henkilöä.

Anna Wallin
Väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Wallin on käyttänyt eläytymismenetelmää lukuisissa tutkimuksissa ja on innokas eläytymismenetelmän kehittäjä ja soveltaja.