Tutkimussuunnitelman rakenteen malli

1) Tutkimuksen tausta / Johdanto

  • Tutkimuksen kohde ytimekkäästi muotoiltuna
  • Tutkimusta taustoittavat asiat kuten tutkimuksen lähtökohdat, tavoitteet ja merkitys; sijoittuminen tieteenalalle; aiempi tutkimus
  • Tutkittavan aiheen tai ilmiön kontekstointi ja laajempi kuvaus

2) Teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet

Kohdat 1-2 voidaan yhdistää samaan lukuun.

3) Tutkimusongelma

  • Yksi tai useampi pääkysymys ja niitä mahdollisesti täsmentävät alakysymykset

4) Aineistot ja menetelmät / Tutkimuksen metodologia

  • Aineiston kuvaus, sen hankintaan ja käsittelyyn (esim. litterointi, arkistoiminen) liittyvät toimet sekä analyysitavan hahmottelu

5) Eettiset kysymykset

Kohdat 3-5 voidaan yhdistää samaan lukuun.

6) Työsuunnitelma / Tutkimuksen toteuttaminen

  • Konkreettinen työn suunnittelu ja aikatauluttaminen
  • Tarpeen mukaan: suunnitelmavaihe, aineiston hankinta ja käsittely, analyysivaihe, perehtyminen tutkimuskirjallisuuteen, kursseille ja tutkimusseminaareihin osallistuminen, julkaisusuunnitelma, työn valmistuminen

7) Kustannusarvio ja rahoittaminen

Kohdat 6-7 voidaan yhdistää.

8) Keskeinen kirjallisuus

  • Harkittu luettelo, joka osoittaa mihin kirjallisuuteen suunnitelmassa nojataan ja mitä vielä aiotaan lukea.