Tutkimuslupa, suostumus, informointi ja tietosuoja

Arja Kuula-Luumi (viittausohje)

Lukuaika noin 3 min

Eettinen ennakkoarviointi ja tutkimuslupa Ankkurilinkki ikoni

Suuri osa tutkimuksista voidaan toteuttaa ilman eettistä ennakkoarviointia, mutta tietyissä tilanteissa laadulliselle tutkimukselle tarvitaan eettinen ennakkoarviointilausunto. Tutkijan tulee pyytää ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta eettinen ennakkoarviointilausunto, jos hänen tutkimukseensa sisältyy jokin seuraavista asetelmista:

 • tutkimukseen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta
 • tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen
 • tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla olisi mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen
 • tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä
 • tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville tai heidän läheisilleen normaalin arkielämän rajat ylittävää henkistä haittaa tai
 • tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville tai tutkijalle tai heidän läheisilleen.

Lisäksi ennakkoarviointilausunnon tulee pyytää, jos suunnittelee julkaisevansa tutkimustuloksia tiedelehdessä, joka vaatii eettistä ennakkoarviointia. Lue huolella Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa (Avautuu uuteen välilehteen) , jotta voit arvioida oman tutkimuksesi tarvetta arvioinnille.

Mikäli eettinen ennakkoarviointilausunto tarvitaan, se tulee hakea ennen aineiston keruuta ja ennen kuin mahdollista tutkimuslupaa haetaan (ks. Jyrki Kettunen: Selvitä, tarvitsetko tutkimuksellesi luvan (Avautuu uuteen välilehteen) , 2018).

Jos laadullisen tutkimuksen tutkittavat haluaa rekrytoida jostain yhdistyksestä, yrityksestä tai muusta organisaatiosta, tulee pyytää tutkimuslupa kohdeorganisaatiolta. Tutkimuslupakäytännöt vaihtelevat. Pieneltä yhdistykseltä voi saada luvan pyytää yhdistyksen jäseniä osallistumaan tutkimukseen tiedustelemalla asiaa sähköpostitse yhdistyksen puheenjohtajalta. Suuremmilta organisaatioilta tutkimusluvan pyytäminen voi olla työläämpi prosessi ja siihen kannattaa varata aikaa.

Organisaatiot voivat edellyttää tutkimuslupapyynnön käsittelemiseen lupahakemuksen lisäksi myös muita liitteitä. Niitä voivat olla tutkimussuunnitelma, keruun tiedot (haastattelukysymykset, kirjoituspyyntö tai havainnoinnin suunnitelma), suostumuslomake ja tietosuojailmoitus. Osa organisaatioista kertoo tutkimuslupien hakuprosessista omilla verkkosivuillaan, mutta usein tutkijan joutuu selvittämään tutkimuslupa-asiat erikseen kohdeorganisaatiosta. Aineiston keruun voi aloittaa vasta kun tutkimuslupa on myönnetty.

Tutkimuslupaa ei tarvitse, jos ei rekrytoi tutkittaviaan jostain organisaatiosta, yrityksestä tai vastaavasta. Jos hankkii tutkittavat esimerkiksi levittämällä tutkimuskutsua sosiaalisessa mediassa tai lehti-ilmoituksella, tutkimuslupaa ei tarvita. Joskus myös lumipallomenetelmää soveltaen ei tarvita tutkimuslupia, vaan ainoastaan tutkittavien suostumus tutkimukseen osallistumiseen.

Suostumus osallistua tutkimukseen ja tutkimuksesta informointi Ankkurilinkki ikoni

Aina, kun tutkittava on tutkimusvuorovaikutuksessa tutkijaan, edellytetään tietoon perustuva eettinen suostumus osallistua tutkimukseen. Tutkimusvuorovaikutusta sisältyy tutkittavien haastatteluihin ja havainnointiin tai tutkimuksiin, joissa tutkittavilta pyydetään kyselyjen täyttämistä, kirjoitusten laatimista, tietojen pyytämistä tai lupien pyytämistä heitä koskevien tietojen käyttöön tai muunlaista osallistumista. Suostumuksen antaakseen tutkittavan tulee saada riittävästi tietoa tutkimuksesta ja omista oikeuksistaan tutkittavana.

Tutkittavalle tulee kertoa aina seuraavat tiedot:

 • tutkimuksen tekijä(t) ja taustaorganisaatio
 • henkilötietojen käsittely tutkimuksessa
 • mitä tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa konkreettisesti

Tutkittaville annettavassa tutkimuksen toteutuksen kuvauksessa tulee varmistaa, että seuraavat tutkittavan oikeudet toteutuvat:

 • oikeus osallistua vapaaehtoisesti ja myös kieltäytyä osallistumasta
 • oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen väliaikaisesti tai toistaiseksi milloin tahansa ilman kielteisiä seurauksia
 • oikeus peruuttaa osallistumissuostumus
 • oikeus saada ymmärrettävä ja totuudenmukainen kuva tutkimuksen tavoitteista ja osallistumisesta mahdollisesti koituvista haitoista ja riskeistä
 • oikeus tietää olevansa tutkittavana erityisesti tilanteissa, joissa tutkija on tutkittavaan nähden myös jossain muussa kuin tutkijan roolissa (esimiehenä, opettajana, kollegana, sosiaalityöntekijänä jne.)

Voit perehtyä tarkemmin suostumuksen pyytämisen ohjeisiin sekä osallistumissuostumuksen peruuttamisen ja keskeyttämisen vaikutuksiin lukemalla Aineistonhallinnan käsikirjan osuuden Eettinen osallistumissuostumus.

Informointi henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessa Ankkurilinkki ikoni

Laadullisissa tutkimuksissa käsitellään lähes poikkeuksetta henkilötietoja ja niiden käsittelystä informoiminen on tietosuojalainsäädännöstä tuleva velvoite. Tutkittaville tulee kertoa kaikki ne asiat, joista tietosuoja-asetus vaatii kertomaan. Samat asiat kerrotaan itse asiassa kaikissa palveluissa ja sovelluksissa, jotka edellyttävät rekisteröitymistä tai muunlaista henkilötietojen luovuttamista. Sisältö löytyy tietosuoja-linkkiä painamalla.

Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyä kuvaavaa dokumenttia voidaan nimittää tietosuojailmoitukseksi tai tietosuojaselosteeksi. Esimerkiksi haastattelututkimuksessa haastateltavan tulee saada vähintään tutkimusesite (informointi tutkimuksesta) ja tietosuojailmoitus. Jos suostumus haastatteluun pyydetään kirjallisesti, tarvitaan lisäksi allekirjoitettava suostumusdokumentti.

Useimmilla yliopistoilla ja korkeakouluilla on käytössä tietosuojailmoitusten mallipohjat, joita kannattaa hyödyntää tietosuojailmoituksen laatimiseen. Oman organisaation tietosuojavastaavilta voi myös pyytää ohjeita ilmoituksen täyttämiseen. Tietoarkiston Aineistohallinnan käsikirja opastaa yksityiskohtaisesti: Informointi henkilötietojen käsittelystä.