Rahoitusta kansainvälisten vertailevien yhteiskuntatieteellisten aineistojen kokoamiseen

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto rahoittaa vertailevan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kansainvälisten tutkimusohjelmien aineistonkeruukustannuksia yhteensä 100000 eurolla vuonna 2003. Rahoitusta myönnetään aineistojen keruusta tai käytöstä aiheutuviin kustannuksiin pitkäkestoisille, akateemisena tutkimusyhteistyönä toteutettaville vertailuhankkeille, jotka tulevat käyttökuntoon saattamisen jälkeen tiedeyhteisön yhteiseen käyttöön. Tietoarkisto pyytää nyt ehdotuksia rahoituksen kohteeksi sopivista keskeisistä tutkimusaineistoista.

Tietoarkisto on saanut tarkoitusta varten opetusministeriöltä määrärahan. Rahoitusta ei kanavoida tutkijoille tavanomaisina tutkimushankemäärärahoina.

Aiempina vuosina vastaavista varoista on kustannettu International Social Survey Programme -aineistojen keruusta sekä Luxembourg Income Study -aineistojen käytöstä koituneita kustannuksia. Nyt aineistoinfrastruktuuriin osoitettujen varojen määrä on jonkin verran kohonnut ja rahoitus avataan kilpailtavaksi sekä aikaisemmin rahoitetuille että uusille hankkeille.

Ehdotusten tekijöiden tulee ilmoittaa hankkeen aineistokustannusten rahoitustarve vuonna 2003 sekä kokonaistarve vuoden 2006 loppuun saakka. Tässä vaiheessa tietoarkisto rahoittaa ainoastaan vuodelta 2003 aiheutuvia kustannuksia.

Ehdotuksen sisältö

Vapaamuotoisista, tietoarkiston neuvottelukunnalle osoitetuista ehdotuksista tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • ehdotuksen tekijöiden nimet, virka-asemat ja organisaatiot
  • kansainvälisen vertailututkimushankkeen nimi, taustaorganisaatio sekä hankkeessa mukana olevat maat
  • tutkimushankkeen tai -ohjelman sisältö sekä yleiset toimintaperiaatteet ja tavoitteet
  • aineistonkeruun säännöt ja aineistojen sisältö
  • aineiston keruukustannukset ja suunnitelmat aineistonkeruun käytännön toteutuksesta Suomessa (esim. kyselylomakkeiden kääntäminen ja muu valmistelu, aineiston koko, keruuaika ja keruuorganisaatio)
  • selvitys aineiston käyttäjistä ja käytöstä kotimaisessa ja kansainvälisessä tieteellisessä toiminnassa
  • muut ehdotuksen tekijöiden tarpeelliseksi katsomat asiat

Tietoarkiston valtakunnallinen neuvottelukunta käsittelee ehdotukset ja valitsee rahoitettavat kohteet tammikuussa 2003. Ehdotusten tekijöinä voivat toimia suomalaiset dosentti- tai professoritason tutkijat.

Ehdotukset tulee toimittaa viimeistään 31.12.2002 Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon osoitteella:
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
FSD
33014 Tampereen yliopisto.

Lisätiedot: Sami Borg