Käyttäjät tyytyväisiä Menetelmäopetuksen tietovarantoon

Tietoarkisto toteutti ensimmäisen Menetelmäopetuksen tietovarannon käyttäjäkyselyn touko-kesäkuussa. Menetelmäopettajille suunnattuun verkkokyselyyn vastasi 72 henkilöä. Kyselyllä kartoitettiin vastaajien opetusmateriaalien teko- ja keruutapoja sekä MOTVin käyttöä. Lisäksi kysyttiin, miten tietovarantoa voisi kehittää.

Tyypillinen vastaaja on 46-55-vuotias yliopistossa sosiaalitieteiden alalla lehtorina työskentelevä nainen - ja tyytyväinen MOTV-käyttäjä. Opettajat käyttävät monipuolisesti sekä Menetelmäopetuksen tietovarantoa että muita verkkotietovarantoja oppimateriaaliensa suunnittelun apuna, opetuksen tukena ja kurssin opiskelijoiden itsenäisen opiskelun taustamateriaalina.

Kaikkein hyödyllisimmiksi ja käytetyimmiksi osioiksi vastaajat kokevat tutkimuksen suunnitteluun, aineiston keräämiseen ja käsittelyyn liittyvät sekä perustavat aineiston kuvailu- ja analysointiosuudet niin Kvanti- kuin KvaliMOTVissakin. Kaiken kaikkiaan vastaajat kokevat Menetelmäopetuksen tietovarannon eri osiot hyödyllisiksi.

MOTVin vahvuuksiksi muihin tietovarantoihin verrattuna opettajat nostavat esiin palvelun saatavuuden ja toimintavarmuuden, harjoitusaineistojen monipuolisuuden ja määrän, maksuttomuuden, asiasisällön luotettavuuden ja kattavuuden sekä suomenkielisyyden. Ulkoasussa MOTVilla olisi eniten kohennettavaa muihin vastaaviin varantoihin verrattuna.

Opettajilta kysyttiin myös Menetelmäopetuksen tietovarannon kehitysideoita. Uutta teoriasisältöä toivotaan etenkin datan visualisoinnista, monitaso- ja ryhmittelyanalyyseistä, diskurssianalyysistä sekä narratiivisuudesta. Myös analyysiharjoitusten esimerkkejä ja erityyppisiä harjoitusaineistoja kaivataan lisää.

Kyselyn tuloksia esitellään myös Tietoarkisto-lehdessä alkuvuodesta 2012 ja niitä hyödynnetään MOTVin kehittämisessä.

Linkkejä ja lisätietoja: