Johdanto: Tutkimuksen kulku

Kirsi Günther & Kirsi Hasanen (viittausohje)

Lukuaika noin 1 min

Tieteellinen tutkimuksen prosessi etenee asteittain. Prosessissa edetään tutkimusideasta tutkimusaiheeseen perehtymiseen, tutkimussuunnitelman tekemiseen, aineiston keruuseen ja analysointiin sekä tutkimuksen raportoimiseen. Alla olevassa kuviossa on esitetty ideaalityyppinen malli tutkimusprosessin kulusta. Prosessin eri vaiheet ovat todellisuudessa kuitenkin vuorovaikutuksessa keskenään: prosessin seuraava vaihe voi vaikuttaa edellisiin vaiheisiin niitä täsmentävästi ja joskus tutkimuksen idea voi muuttua merkittävästi matkan varrella. Eri vaiheisiin kuuluvia tehtäviä tehdään usein limittäin. Tutkimuseettiset kysymykset otetaan huomioon kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Myös kirjoittaminen on osa prosessia koko ajan.

Tutkimusprosessin kulku
Kuva 1. Malli tutkimusprosessin kulusta.

Laadullinen tutkimus luonteeltaan aineistovetoista. Tämä tarkoittaa sitä, että aineiston tuottamisella ja sen analyysilla on keskeinen rooli siinä, millaiseksi tutkimus muodostuu. Laadullisen tutkimuksen prosessia käsittelevässä luvussa perehdytään tutkimuksen suunnitteluun, tutkimusaineiston tuottamiseen ja käsittelyyn sekä tutkimusraportin kirjoittamiseen. Lopuksi käsitellään vielä aineiston arkistointia. Erilaisiin analyysitapoihin ja niihin liittyviin prosesseihin tutustutaan myöhemmin kahden kokonaisen luvun verran. Suunnitteluvaiheeseen liittyy olennaisesti tutkimuksen empiirisen asetelman rakentaminen, jota käsitellään myös omassa luvussaan.