Muistelutyö: esimerkit

Hanna Ojala (viittausohje)

Naiset ja toimijuus yliopistossa Ankkurilinkki ikoni

Leena Kosken ja Silva Tedren (2009) tutkimuksessa Naiset yliopistouralla: Ikä ja aika toimijuuden ehtoina tarkastellaan sitä, miten aika ja ikä muovaavat yliopistolla työskentelevien naisten toimijuuden ehtoja asiantuntijaorganisaation "lasikaton" alla.

Tutkijat kuvaavat aineiston tuottamisen menetelmäänsä muistelutyön ja suullisen elämäkertatutkimuksen sovelluksena. Kussakin yhdessätoista muisteluryhmän istunnossa yksi osallistujista kertoi ennalta miettimänsä muistelun tärkeistä kokemuksistaan yliopistolla, minkä jälkeen esitetyistä asioista keskusteltiin vapaasti yhdessä. Kaikki muistelut ja keskustelut tallennettiin ja litteroitiin. Näin ollen tutkimuksessa käytetty aineisto on tallennettua ja myöhemmin tekstimuotoon muutettua muistelu- ja keskustelupuhetta.

Analyysin tekemisen hetkellä aineiston tuottamisesta oli kulunut viisi vuotta. Tuona aikana sekä yliopistomaailma että muistelutyöhön osallistuneiden tutkijoiden (Koski ja Tedre) ammatillinen asema ja työtehtävät olivat muuttuneet. Ajan kuluminen oli muovannut tutkijoiden tapaa tulkita muisteluita ja niistä käytyjä keskusteluja. Tämä johdatti tutkijat analysoimaan muutosta – yliopiston aikaa ja naistyöntekijöiden ikää – ja muutoksen merkitystä yliopiston sukupuolisidonnaisille ikäsopimuksille ja ikäsidonnaisille sukupuolisopimuksille.

Lähde: Koski, Leena & Silva Tedre (2009) Naiset yliopistouralla. Ikä ja aika toimijuuden ehtoina. Teoksessa Hanna Ojala & Tarja Palmu & Jaana Saarinen (toim.) Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino, 231–253.

Kuukautismuistoja teinivuosilta Ankkurilinkki ikoni

Elina Oinaan (2001) tutkimuksessa Making sense of the teenage body tarkastellaan tyttöjen naiseksi kasvamista ja muuttuvaan ruumiillisuuteen, erityisesti kuukautisiin, liittyviä sukupuolistuneita käytäntöjä ja hallinnan prosesseja. Tutkimuksessa käytetään kolmea aineistoa: nuorille suunnattujen aikakauslehtien lääkäri vastaa -palstojen tekstejä, naisten haastatteluja sekä muistelutyömenetelmällä tuotettuja muistelutekstejä kuukautisista ja muisteluryhmän keskustelua muistojen pohjalta.

Muisteluryhmän osallistujat olivat naistutkimuksen metodologia -kurssin naisopiskelijoita. Ryhmä kokoontui kymmenen kertaa. Kahdessa ensimmäisessä kokoontumisessa käytiin läpi muistelutyötä menetelmänä ja sovittiin yhdessä muisteltavat teemat (oma keho, ensimmäiset kuukautiset, tamponit ja siteet, kipu). Ennen temaattisia muistelukertoja jokainen osallistuja kirjoitti teemaan liittyvän muistelutekstin hän-muodossa ja toimitti tekstin toisille osallistujille. Jaetut muistelutekstit luettiin ennen muisteluryhmän kokoontumista. Kokoontumisessa keskusteltiin muistojen pohjalta ja analysoitiin niitä.

Tutkija osallistui muisteluryhmän toimintaan tuottamalla omia muistoja ja analysoimalla niitä yhdessä ryhmän kanssa. Tutkimuksen muisteluaineiston muodostivat kirjoitetut muistot ja niistä käydyt analyyttiset keskustelut, jotka tallennettiin ja myöhemmin muutettiin tekstiksi.

Tutkija analysoi muistelutyöllä tuotettua aineistoaan kertomuksina, jotka nojaavat kulttuurisiin käsityksiin hyväksyttävistä feminiinisyyden muodoista, heteroseksuaalisuudesta, keskiluokkaisuudesta ja miehisen katseen kohteena olemisen kieltämisestä.

Lähde: Oinas, Elina (2001) Making sense of the teenage body. Sociological perspectives on girls, changing bodies and knowledge. Åbo: Åbo Akademi University Press.