Muuttujien muunnokset - SPSS-harjoitus 4

Jos olet ensimmäistä kertaa aloittamassa SPSS-harjoitusta, on ennen varsinaisen harjoituksen tekemistä syytä tutustua opiskeluohjeisiin.

Tässä harjoituksessa käytetään havaintoaineistona osaa European Values Study 2017 -tutkimuksen Suomen aineistosta, osaEVS.

Havaintoaineiston hakemisesta SPSS-ohjelmaan on erilliset ohjeet.

Myönteisten vastausten lukumäärä muuttujajoukossa (Count) Ankkurilinkki ikoni

Tässä harjoituksessa muodostetaan lukumäärämuuttuja, joka kertoo, kuinka moneen kristinuskon neljästä peruselementistä henkilö uskoo.

Lomakkeessa kysymys on esitetty muodossa "Mihin seuraavista, jos mihinkään, uskot?" Mahdollisia vaihtoehtoja olivat ao. neljä ja vastaaja antoi niihin kyllä/ei-vastauksen. Vastaajalla oli mahdollisuus myös vastata ’en osaa sanoa’ tai jättää kysymykseen vastaamatta, mutta tässä harjoituksessa ollaan kiinnostuneita vain kyllä- tai ei-vastauksen antaneista.

  • Jumala (q18_1)
  • Kuolemanjälkeinen elämä (q18_2)
  • Helvetti (q18_3)
  • Taivas (q18_4)

Näistä, vastausvaihtoehdoiltaan dikotomisista, kyllä–ei-muuttujista muodostettava muuttuja on lukumäärämuuttuja. Se tiivistää neljän muuttujan antamaa tietoa ja kuvaa tietyllä tapaa kristinuskon peruselementteihin uskomista. Tehdyn muuttujan avulla voisi olla mielenkiintoista tutkia lukumäärämuuttujan riippuvuutta esim. arvioon omasta uskonnollisuudesta (q17) tai uskonnolliseen yhteisöön kuulumisesta (q13 ja q13a).

Avaa EVS-aineistoon liittyvä syntaksi-tiedosto, jos sellainen on olemassa. Jos et muista, mihin ja mille nimelle syntaksitiedosto on tallennettu tai sitä ei ole olemassa, voit silti jatkaa tätä harjoitusta.

Valitse Transform -valikosta Count Values within Cases.... Keksi sopiva uuden muuttujan nimi, esimerkiksi uskoolkm, ja kirjoita se Target Variable: -kenttään. Kirjoita Target Label: -kenttään muuttujan nimelle selite, esim. "Kuinka moneen kristinuskon neljästä peruselementistä uskoo".

Siirrä muuttujaluettelosta kaikki neljä muuttujaa (q18_1 – q18_4) Numeric Variables -laatikkoon.

Count Occurences -toiminnon määritykset

Varmista vielä, mikä on kyllä-vastauksen koodi:
Klikkaa hiiren kakkospainikkeella yhtä äsken siirrettyistä muuttujista. Variable Information -kohdasta näet, että kyllä-vastaus on koodattu ykkösellä. Koodaus on samanlainen kaikilla tarkasteltavilla neljällä muuttujalla. Sulje Variable Information -ruutu.

Klikkaa seuraavaksi Define Values... -painiketta.

Values to Count -ikkunassa määrätään, mitä muuttujan arvoja lasketaan. Nyt tarkoituksena on laskea, kuinka moneen neljästä muuttujasta on annettu kyllä-vastaus eli monellako muuttujalla on arvo 1.

Kirjoita Value: -ruutuun ykkönen (kyllä-vastauksen koodi). Hyväksy Add -painikkeella, jolloin ykkönen siirtyy Values to Count: -ruutuun.

Values to Count -ikkuna

Jatka Continue -painikkeella ja edelleen Paste -painikkeella, jotta Count-toiminnon syntaksi tulostuu Syntax Editor -ikkunaan.

Tarkista Syntax Editorissa, että Count-komennossa on mukana varmasti kaikki oikeat neljä muuttujaa. Jos ei ole, voit tehdä tarpeelliset korjaukset suoraan syntaksiin tai poistaa kaikki komennot ja avata uudelleen Count-toiminnon, tehdä korjaukset ja jatkaa kuten edellä.

Maalaa Count-toiminnon SPSS-komennot hiirellä ja toteuta ne Run Current -painikkeella.

COUNT uskoolkm=q18_1 q18_2 q18_3 q18_4(1).
VARIABLE LABELS uskoolkm 'Kuinka moneen kristinuskon neljästä peruselementistä uskoo'.
EXECUTE.

Ellei mitään virheilmoitusta tule, ohjelma on muodostanut uuden muuttujan havaintomatriisiin. Tarkista! Jos matriisissa on uusi uskoolkm-muuttuja, niin tallenna syntaksi ja myös matriisi.

Tulosta juuri luodun uuden muuttujan frekvenssitaulukko.

uskoolkm-muuttujan frekvenssitaulukko

Ensimmäinen Valid -sarake on siis lukumäärä, joka kertoo, kuinka moneen elementtiin uskoo. Noin 13 prosenttia vastanneista (valid=4) uskoo kaikkiin neljään kristinuskon peruselementtiin; Jumalaan, kuolemanjälkeinen elämään, helvettiin, ja taivaaseen. Sellaisia henkilöitä, jotka eivät usko mihinkään näistä, on noin 35 prosenttia (valid=0).

Jatkoanalyysiä varten muuttujan voisi luokitella ja tutkia joko pylväsdiagrammin tai ristiintaulukon avulla riippuvuuksia joistakin muista muuttujista. Mielenkiintoista olisi myös selvittää, mihin uskotaan esimerkiksi silloin, kun uskotaan vain yhteen huomion kohteena olleista asioista tai mihin on vaikeinta uskoa. Tämän selvittämiseen voi käyttää esim. ristiintaulukointia.

Harjoituksia

Mieti, miten tässä harjoituksessa tehdyn lukumäärämuuttujan saisi tehdyksi summamuuttujana.

Tutki myös riippuvuuksia muihin muuttujiin, kuten 'Kuulutko kirkkoon tai johonkin uskonnolliseen yhteisöön?' (q13).